Miasto Przemyśl

Biuletyn Informacji Publicznej

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 1561 obręb 207, ul. Słowackiego w Przemyślu.

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl,
położonej w Przemyślu przy ul. Juliusza Słowackiego, o uregulowanym stanie prawnym.

 

1.  W przetargu mogą brać udział:
Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
Osoby prawne oraz inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r., poz. 1061).

2.  Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

 • Numer ewidencyjny działki: 1561
 • Obręb: 207
 • Powierzchnia działki: 0,0690 ha
 • Księga Wieczysta Nr: PR1P/00062803/1

3.  Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Juliusza Słowackiego.

4.  Opis, przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości:
      Nieruchomość położona jest w rejonie ulicy Juliusza Słowackiego. Kształt działki regularny zbliżony do prostokąta. Powierzchnia terenu działki jest płaska. Działka znajduje się w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Posiada zabezpieczony dostęp do drogi publicznej ulicy Wapowskiego (służebność drogi koniecznej pasem szerokości 4,5 m przez działki nr 1565, nr 1567 i nr 1577 w obr. 207).
       Przedmiotowy teren nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla działki nr 1561 w obr. 207 wydana została decyzja Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 28.08.2006 r. znak: BGP.II.2/1.73310-246/05, w której ustalone zostały warunki zabudowy na zamierzenie budowlane pn.: „budowa zespołu garaży na terenie oznaczonym wg ewidencji gruntów m. Przemyśla jako działka nr 68/6 obr. 84 (…)”
(po modernizacji ewidencji gruntów oznaczona jako działka nr 1561 w obr. 207).
     Wg operatu ewidencji gruntów i budynków m. Przemyśla w skład działki wchodzi w całości użytek gruntowy o symbolu „B” – tereny mieszkaniowe.
       Nieruchomość usytuowana jest w obrębie układu urbanistycznego miasta Przemyśla wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-705/709 i podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r., poz. 1446).

5. Obciążenie nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczonych praw rzeczowych.

6. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzone zostały przetargi ustne nieograniczone w dniach 21.06.2017 r., 16.08.2017 r., 04.10.2017 r. i 22.11.2017 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.

7. Cena wywoławcza nieruchomości: 30 000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy 00/100) brutto (w tym podatek 23 % VAT).

8. Piąty przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 10 stycznia 2018 r. (środa) o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) i Zarządzeniem Nr 440/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 6.11.2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów oraz w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania przetargów, zmienionym Zarządzeniem Nr 175/2014 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 20 maja 2014 r. i Zarządzeniem Nr 3/2015 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 5 stycznia 2015 r. 

9. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium w kwocie 3 000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące 00/100) brutto. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11 lub na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl - Getin Noble Bank S.A. Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Piąty przetarg - ul. Słowackiego, dz. nr 1561 obr. 207”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 02 stycznia 2018 r.

10. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

11. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

12. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu, nie później niż do dnia podpisania aktu notarialnego na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

13. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 12 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

14. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

15. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

16. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl., http://www.przemysl.pl.

 

Metryczka
 • obowiązuje:
  od 06-12-2017
  do 10-01-2018 (NIEOBOWIĄZUJĄCY)
 • wytworzono:
  05-12-2017
  przez: Agnieszka Solka
 • opublikowano:
  05-12-2017 10:50
  przez: Agnieszka Solka
 • podmiot udostępniający:
  Miasto Przemyśl
  odwiedzin: 238
Dane jednostki:

Miasto Przemyśl
37-700 Przemyśl
ul. Rynek 1
NIP: 795-231-95-92 REGON: 000686753

Dane kontaktowe:

tel.: 16 678-68-20
fax: 16 678-64-49
e-mail: kancelaria@um.przemysl.pl
strona www: przemysl.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×