Miasto Przemyśl

Biuletyn Informacji Publicznej

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza trzecie przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie Podstrefy Przemyśl TSSE EURO-PARK WISŁOSAN - dz. nr 2/25 obr. 213

MK.6840.5.2016                                                                   Przemyśl, dnia 23 listopada 2017 r.

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza trzecie przetargi ustne nieograniczone
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie Podstrefy Przemyśl Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN w Przemyślu, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

 1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
 • Numer ewidencyjny działki: 2/25
 • Obręb: 213 m. Przemyśla
 • Powierzchnia działki: 7,9813 ha
 • Księga Wieczysta Nr: PR1P/00071599/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Przemyślu.

Działka podlega sprzedaży w całości lub w części. Proponuje się do wydzielenia z działki nr 2/25 obręb 213 następujące kompleksy:

 1. kompleks F o powierzchni ok. 3,0 ha,
 2. kompleks G o powierzchni ok. 3,0 ha,
 3. kompleks H o powierzchni ok. 1,98 ha.

Sposób proponowanego podziału nieruchomości określa załącznik graficzny dostępny w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, pokój nr 12. W zależności od wielkości zadeklarowanej powierzchni gruntu do nabycia, nie mniejszej jednak niż 1,0 ha, przebieg proponowanych linii podziałowych może być inny. Zmiany takie są dopuszczalne z zastrzeżeniem, że linie podziałowe będą równoległe względem wschodniej (lub zachodniej) granicy działki nr 2/25 w obrębie 213, oraz że powstałe w wyniku podziału geodezyjnego działki ewidencyjne, będą spełniały wymagania określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, opisanym w pkt 5 ogłoszenia.
Podział geodezyjny zostanie przeprowadzony w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia przetargu przynajmniej dla jednego z kompleksów, na koszt Gminy Miejskiej Przemyśl.
Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie prawo do sprzedaży przedmiotowej nieruchomości w pierwszej kolejności oferentowi (oferentom), który zadeklaruje chęć nabycia całej działki.

 1. Właścicielem nieruchomości jest Gmina Miejska Przemyśl, natomiast zarządzającym Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN jest Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna, ul. Nowy Świat 6/12, 00‑400 Warszawa.
 2. Adres nieruchomości: ul. Przemysłowa, 37-700 Przemyśl.
 3. Opis nieruchomości: Działka jest niezabudowana, ma nieregularny kształt zbliżony do trapezu. Zlokalizowana jest przy nowourządzonej ulicy Przemysłowej. Teren działki równy, lekko pochyły w kierunku wschodnim. Przez działkę, wzdłuż jej północnej granicy przebiegają sieci uzbrojenia terenu: wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna. Ponadto na terenie działki posadowione zostały słupy napowietrznej linii wysokiego i średniego napięcia, a także poprowadzony został gazociąg, w związku z powyższym lokalizacja inwestycji musi uwzględniać obowiązujące w tym zakresie strefy ochronne. Na terenie działki znajduje się strefa stanowiska archeologicznego, stąd zakres planowanych prac należy uzgodnić z podkarpackim konserwatorem zabytków. W sąsiedztwie działki nr 2/25 w obrębie 213 znajduje się hala produkcyjna i tory kolejowe.
  W dniu 3 lipca 2012 r. zakończono rzeczową realizację zadania pn. „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych miasta Przemyśla” w ramach Działania 1.4. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
 4. Według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bakończyce III/04” zatwierdzonego Uchwałą Nr 192/2006 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 20 października 2006 r. opisywany teren położony jest w obszarze oznaczonym symbolem „P1”, który przeznacza się pod tereny zabudowy przemysłowo - usługowej w ramach Parku Technologicznego lub Specjalnej Strefy Ekonomicznej lub innej, podobnej formuły organizacyjnej na działkach o minimalnej powierzchni 1 ha.
  Według operatu ewidencji gruntów i budynków w skład działki wchodzą użytki gruntowe o symbolu „ŁIV” – łąki trwałe i „RIVa” – grunty orne.
  Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1857 z późn. zm.) przedmiotowe nieruchomości położone są w Podstrefie Przemyśl TSSE EURO-PARK WISŁOSAN.
 5. Obciążenia: Nieruchomość wolna jest od obciążeń.
 6. Zobowiązania: Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie, w razie konieczności, udostępnić część nabytej nieruchomości Gminie Miejskiej Przemyśl w celu przeprowadzenia prac wynikających z obowiązujących przepisów prawa, związanych z utrzymaniem i udrożnieniem istniejących rowów.
 7. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzone zostały w dniach 20 lipca 2017 r. oraz 11 października 2017 r. przetargi ustne nieograniczone, które zakończyły się wynikiem negatywnym.
 8. W przetargach mogą brać udział:
  Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo, przedstawiając dowód tożsamości, lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
  Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
  Cudzoziemcy – na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r., poz. 1061 z późn. zm.).
 9. Cena wywoławcza nieruchomości:
  1. dla całej działki nr 2/25 w obrębie 213 – 957 756,00 zł (słownie złotych: dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset  pięćdziesiąt sześć 00/100) brutto, w tym 23% podatku VAT, lub
  2. dla kompleksu wydzielonego z działki nr 2/25 w obrębie 213 – 12,00 zł za każdy 1 m2 gruntu (słownie złotych: dwanaście 00/100) brutto, w tym 23% podatku VAT.
   Podczas przetargu na sprzedaż nieruchomości w części, przed rozpoczęciem licytacji oferenci deklarują powierzchnie, które zamierzają nabyć.
   Ustalona w przetargu cena nieruchomości wraz z podatkiem VAT podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
 10. Trzecie przetargi ustne nieograniczone odbędą się w dniu 31 stycznia 2018 r. (środa) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19, odpowiednio o godzinie:
 • działka nr 2/25 w obrębie 213 – godzina 9:00,
 • kompleks F o pow. ok. 3,0 ha – godzina 9:20,
 • kompleks G o pow. ok. 3,0 ha – godzina 9:40,
 • kompleks H o pow. ok. 1,98 ha – godzina 10:00.

Przetargi zostaną przeprowadzone zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) oraz zarządzeniem nr 440/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów oraz w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania przetargów, zmienionym zarządzeniem nr 175/2014 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 20 maja 2014 r., oraz zarządzeniem nr 3/2015 z dnia 5 stycznia 2015 r.
W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki nr 2/25 w obrębie 213 w całości, zaplanowanego na godzinę 9:00, Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie prawo odwołania pozostałych przetargów na sprzedaż nieruchomości w częściach, oznaczonych jako kompleksy F, G i H, zaplanowanych odpowiednio na godziny 9:20, 9:40 i 10:00.

 1. Warunkiem udziału w przetargach jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do trzecich przetargów w wysokości 10 % cen wywoławczych tj. w kwocie:
  1. 95 775,60 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć 60/100) brutto, w przypadku chęci nabycia całej działki nr 2/25 w obrębie 213,
  2. 1,20 zł (słownie złotych: jeden 20/100) brutto za każdy 1 m2 powierzchni planowanej do nabycia, w przypadku chęci nabycia części działki nr 2/25 w obrębie 213 (części nie mniejszej niż 1,0 ha lub któregoś z zaproponowanych kompleksów F, G, H).
   Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Trzeci przetarg – dz. nr 2/25 obr. 213” lub „Trzeci przetarg – kompleks ….”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 23 stycznia 2018 r.
 2. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 3. Forma sprzedaży nieruchomości: akt notarialny warunkowej umowy sprzedaży, jako że w odniesieniu do nieruchomości prawo pierwokupu przysługuje Zarządzającemu Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN, zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1010). Prawo pierwokupu może być wykonane w terminie jednego miesiąca od daty zawiadomienia o zawarciu warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości.
 4. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia nieruchomości  ustalonej w wyniku przetargu, nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego umowy przenoszącej własność, na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003. Miejsce i terminy zawarcia warunkowej umowy sprzedaży oraz umowy przenoszącej własność zostaną podane osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu, przy czym wyznaczone terminy nie mogą być krótsze niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomień.
 5. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscach i terminach podanych w zawiadomieniach, o których mowa w pkt 15. W takim przypadku Prezydent Miasta Przemyśla może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlegać będzie zwrotowi. Nabywca traci wówczas prawo zakupu przedmiotowej nieruchomości.
 6. Koszt podziału geodezyjnego działki ponosi Gmina Miejska Przemyśl, wszelkie pozostałe koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.
 7. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie prawo odwołania przetargów z ważnych powodów.
 8. Szczegółowe informacje dotyczące przetargów można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e‑mail: mk@um.przemysl.pl oraz na stronie internetowej www.przemysl.pl.
  Informacji dotyczących warunków prowadzenia działalności gospodarczej na terenie TSSE EURO‑PARK WISŁOSAN udziela Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg, tel. (15) 822 99 99 lub 823 66 88.

Zobacz działkę na internetowej mapie ewidencji gruntów i budynków - kliknij TUTAJ

działka 2_25.jpeg

Metryczka
 • obowiązuje:
  od 29-11-2017
  do 31-01-2018 (NIEOBOWIĄZUJĄCY)
 • wytworzono:
  29-11-2017
  przez: Ewa Rojek
 • opublikowano:
  29-11-2017 10:20
  przez: Ewa Rojek
 • zmodyfikowano:
  29-11-2017 10:21
  przez: Ewa Rojek
 • podmiot udostępniający:
  Miasto Przemyśl
  odwiedzin: 202
Dane jednostki:

Miasto Przemyśl
37-700 Przemyśl
ul. Rynek 1
NIP: 795-231-95-92 REGON: 000686753

Dane kontaktowe:

tel.: 16 678-68-20
fax: 16 678-64-49
e-mail: kancelaria@um.przemysl.pl
strona www: przemysl.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×