Miasto Przemyśl

Biuletyn Informacji Publicznej

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości połozonej przy ul. Grochowskiej - działka nr 58/1 obręb 210.

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza drugi  przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl,
położonej przy ul. Grochowskiej w Przemyślu.

 

1. W przetargu mogą brać udział:

Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
Osoby prawne oraz inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r., poz. 1061).

2. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

 • Numer ewidencyjny działki: 58/1
 • Obręb: 210
 • Powierzchnia działki: 0,2339 ha
 • Księga Wieczysta Nr: PR1P/00066063/9

3. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Grochowska.

4. Opis, przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości:
       Nieruchomość niezabudowana, położona jest w rejonie ul. Grochowskiej w Przemyślu. Teren działki jest pochyły w kierunku południowym, pokryty trawą, samosiewami drzew i krzewów. Kształt działki regularny, wydłużony, zbliżony do trapezu. Działka znajduje się w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz nieruchomości gruntowych niezabudowanych. Dostęp nieruchomości do drogi publicznej zostanie zapewniony przy jej sprzedaży na zasadzie prawa nieodpłatnej służebności przechodu i przejazdu przez działkę nr 58/2 obr. 210.
      Przedmiotowa działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Przemyśla.
      Decyzją Dyrektora Biura Rozwoju Miasta Przemyśla znak BRMP.IV.2.430.90.2016 z dnia 02.09.2016 r. dla działki nr 58 w obr. 210 ustalone zostały warunki zabudowy dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z garażem wbudowanym lub wolnostojącym oraz infrastruktury towarzyszącej na terenie oznaczonym wg ewidencji gruntów m. Przemyśla jako część działki nr 58 obr. 210 przy ul. Grochowskiej w Przemyślu.”
      Według ewidencji gruntów i budynków miasta Przemyśla w skład działki nr 58/1 w obrębie 210 wchodzi użytek gruntowy o symbolu „RIVa” – grunty orne.

5. Obciążenie nieruchomości: w dziale III KW Nr PR1P/00066063/9 prowadzonej dla nieruchomości ujawnione są dwa wpisy dotyczące służebności przechodu i przejazdu.; Wpisy te nie dotyczą nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży.

6. Cena wywoławcza nieruchomości: 100 000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy 00/100) brutto (w tym podatek 23 % VAT).

7. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzony został przetarg ustny nieograniczony w dniu 15.11.2017 r., zakończony wynikiem negatywnym.

8. Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 10 stycznia 2018 r. (środa) o godz. 9:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) i Zarządzeniem Nr 440/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 6.11.2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów oraz w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania przetargów, zmienionym Zarządzeniem Nr 175/2014 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 20 maja 2014 r. i Zarządzeniem Nr 3/2015 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 5 stycznia 2015 r. 

9. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium w kwocie 10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100) brutto. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11 lub na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl - Getin Noble Bank S.A. Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Drugi przetarg - ul. Grochowska, dz. nr 58/1 obr. 210”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 02 stycznia 2018 r.

10. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

11. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

12. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu, nie później niż do dnia podpisania aktu notarialnego na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

13. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 12 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

14. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

15. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

16. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl., http://www.przemysl.pl.

 

Metryczka
 • obowiązuje:
  od 29-11-2017
  do 10-01-2018 (NIEOBOWIĄZUJĄCY)
 • wytworzono:
  28-11-2017
  przez: Agnieszka Solka
 • opublikowano:
  28-11-2017 11:32
  przez: Agnieszka Solka
 • podmiot udostępniający:
  Miasto Przemyśl
  odwiedzin: 349
Dane jednostki:

Miasto Przemyśl
37-700 Przemyśl
ul. Rynek 1
NIP: 795-231-95-92 REGON: 000686753

Dane kontaktowe:

tel.: 16 678-68-20
fax: 16 678-64-49
e-mail: kancelaria@um.przemysl.pl
strona www: przemysl.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×