Miasto Przemyśl

Biuletyn Informacji Publicznej

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Kopernika 9 - działki nr 337/2 i nr 323/2 obręb 207.

Prezydent  Miasta  Przemyśla
ogłasza  trzeci  przetarg  ustny  nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Mikołaja Kopernika 9,
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, o uregulowanym stanie prawnym.

 

1.   W przetargu mogą brać udział:
Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r., poz. 1061, z późn. zm.).

2. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

       -   Numer ewidencyjny działki:  337/2
           Powierzchnia działki: 0,3112 ha
           Obręb: 207
           Księga Wieczysta Nr: PR1P/00101477/2 

       -   Numer ewidencyjny działki:  323/2
           Powierzchnia działki: 0,0027 ha
           Obręb: 207
           Księga Wieczysta Nr: PR1P/00101477/2 

3.  Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Mikołaja Kopernika 9

4.  Opis, przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości:
Nieruchomość zlokalizowana jest przy ul. Mikołaja Kopernika 9 w śródmiejskiej części miasta Przemyśla. Komunikacja odbywa się bezpośrednio z ulicy. Teren działek jest płaski, kształt nieregularny, ogrodzony siatką na słupkach stalowych. Działka nr 323/2 w obr. 207 jest niezabudowana, zaś działka nr 337/2 w obr. 207 jest zabudowana budynkiem użytkowym, wolnostojącym, dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 403,27 m2 (parter: 205,67 m2, I piętro: 197,60 m2), powierzchnia piwnic - 115,10 m2, zaś powierzchnia nieużytkowego poddasza – 166,70 m2. Budynek jest obiektem z początków XX wieku, murowanym z cegły pełnej, otynkowany, z dachem wielospadowym i kopułą w części południowo-zachodniej, pokrytym blachą. Stolarka okienna i drzwiowa – drewniana. Podłogi: parkiet, terakota zabytkowa, wykładzina PCV. Ogrzewanie budynku realizowane było za pomocą pieców węglowych kaflowych (12 sztuk). Dostęp do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Budynek był użytkowany jako żłobek i przedszkole, obecnie nie jest objęty umową najmu.
         Willa jest wpisana do rejestru zabytków pod nr A-849 i podlega pełnej ochronie konserwatorskiej na podstawie ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z późn. zm.).  
       Zgodnie z art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. z 2017 r. poz. 1498), przy sprzedaży przedmiotowego budynku nie jest wymagane świadectwo charakterystyki energetycznej.
        Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla „Śródmieście I” zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 120/2010 z dnia 24.06.2010 r., nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolem „U/ZP” przeznaczonym pod zabudowę usługowo-handlową z zielenią urządzoną, z dopuszczeniem lokalizacji zabudowy mieszkaniowej, usług oświaty i medycznych,     obiektów małej architektury, miejsc parkingowych.
      Nieruchomość usytuowana jest w granicach układu urbanistycznego miasta Przemyśla wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-705/709 i w związku z tym plan zagospodarowania ww. nieruchomości wymagać będzie uzgodnienia z Wojewódzkim Podkarpackim Konserwatorem Zabytków.
      Według operatu ewidencji gruntów i budynków m. Przemyśla, w skład ww. działek wchodzi użytek gruntowy o symbolu: „B” – tereny mieszkaniowe.

5.  Cena wywoławcza nieruchomości: 750 000,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100) brutto (w tym należny podatek VAT),  w tym:

 • cena działki nr 323/2 w obr. 207, niezabudowanej, wynosi: 2 400,00 zł brutto (w tym podatek 23 % VAT).
  Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (Dz. U. z 2016 r., poz. 710), sprzedaż nieruchomości niezabudowanej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
 • cena działki nr 337/2 w obr. 207, zabudowanej, wynosi: 747 600,00 zł brutto (podatek VAT zwolniony), z czego cena budynku wynosi: 518 550,00 zł brutto (podatek VAT zwolniony).
  Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (Dz. U. z 2016 r., poz. 710), zwalnia się od podatku VAT dostawę budynków, budowli lub ich części.

Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) i Uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu nr 110/2011 z dnia 26.05.2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z dnia 20.12.2013 r., poz. 4422), od ceny za budynek obliczonej proporcjonalnie od wylicytowanej ceny za nieruchomość, zostanie udzielona bonifikata w wysokości 10 %.

6.   Obciążenie nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

7.  Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzone zostały w dniu 09.08.2017 r. i 25.10.2017 r. przetargi ustne nieograniczone, które zakończyły się wynikiem negatywnym.

8.  Trzeci przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 17 stycznia 2018 r. (środa) o godzinie 10:00, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
       Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490) i Zarządzeniem Nr 440/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów oraz w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania przetargów, zmienionym Zarządzeniem Nr 175/2014 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 20 maja 2014 r. i Zarządzeniem Nr 3/2015 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 05 stycznia 2015 r.

9.  Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium w kwocie 75 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, 00/100) brutto. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Trzeci przetarg - ul. Kopernika 9”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 09 stycznia 2018 r.

10. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

11. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

12.  Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu, nie później niż do dnia podpisania aktu notarialnego na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

13. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 12 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

14.  Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

15. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych  powodów.

16. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl., http://www.przemysl.pl.

 

 

Metryczka
 • obowiązuje:
  od 15-11-2017
  do 17-01-2018 (NIEOBOWIĄZUJĄCY)
 • wytworzono:
  14-11-2017
  przez: Agnieszka Solka
 • opublikowano:
  14-11-2017 13:19
  przez: Agnieszka Solka
 • zmodyfikowano:
  15-11-2017 13:31
  przez: Ewa Rojek
 • podmiot udostępniający:
  Miasto Przemyśl
  odwiedzin: 349
Dane jednostki:

Miasto Przemyśl
37-700 Przemyśl
ul. Rynek 1
NIP: 795-231-95-92 REGON: 000686753

Dane kontaktowe:

tel.: 16 678-68-20
fax: 16 678-64-49
e-mail: kancelaria@um.przemysl.pl
strona www: przemysl.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×