Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Przemyśl za 2016 rok

 

MK.3023.1.2017                                                                   Przemyśl, dnia 29 marca 2017 r.

 

Pani
Lucyna Podhalicz
Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Przemyślu

Stosownie do art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), w załączeniu przedstawiam informację o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Przemyśl za 2016 r. zawartą
w załącznikach nr 1- 33.

I. Dane dotyczące przysługujących Gminie Miejskiej Przemyśl praw własności przedstawiono w załącznikach:

Nr 1 -    Wykaz mienia komunalnego Gminy Miejskiej Przemyśl, obejmujący 4715 działek,

Nr 1a -  Zestawienie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Przemyśl (na podstawie załącznika nr 1),

Nr 2 -    Wykaz mienia Gminy Miejskiej Przemyśl – miasta na prawach powiatu, obejmujący 380 działek,

Nr 2a -  Zestawienie mienia Gminy Miejskiej Przemyśl – miasta na prawach powiatu (na podstawie załącznika nr 2),

Nr 3 -    Wykaz nieruchomości stanowiących współwłasność Gminy Miejskiej Przemyśl, obejmujący 364 działki.

Nr 4 -    Zestawienie stanu majątkowego na dzień 31.12.2016 r.

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu, przedstawiono w załącznikach:

Nr 5-     Wykaz posiadanych przez Gminę Miejską Przemyśl udziałów i akcji w spółkach, dot. 10 spółek,

Nr 6 -    Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Przemyśl, obejmujący 1 działkę,

Nr 7 -    Wykaz nieruchomości będących w posiadaniu Gminy Miejskiej Przemyśl- miasta na prawach powiatu, obejmujący 148 działek,

Nr 7a -  Zestawienie nieruchomości będących w posiadaniu Gminy Miejskiej Przemyśl - miasta na prawach powiatu  (na podstawie załącznika nr 7),

Nr 8 -    Wykaz  nieruchomości będących w posiadaniu Gminy Miejskiej Przemyśl, obejmujący 470 działek,

Nr 8a - Zestawienie nieruchomości będących w posiadaniu Gminy Miejskiej Przemyśl (na podstawie załącznika nr 8),

Nr 9  -   Wykaz wierzytelności Gminy Miejskiej Przemyśl.

III.   Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt. I i II, od dnia złożenia poprzedniej informacji tj. od dnia 1 styczna 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., przedstawiono w załącznikach:

Nr 10 -  Wykaz nieruchomości nabytych przez Gminę Miejską Przemyśl na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego, obejmujący 41 działek o łącznej powierzchni 5,7297  ha,

Nr 11 -  Wykaz nieruchomości  nabytych przez Gminę Miejską Przemyśl na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne), obejmujący 13 działek o łącznej powierzchni 0,4054 ha,

Nr 12 -  Wykaz nieruchomości nabytych przez Gminę Miejską Przemyśl na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Przemyśla o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, obejmujący 36 działek o łącznej powierzchni 0,8229 ha,

Nr 13 -  Wykaz nieruchomości nabytych na rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl na podstawie umowy obejmujący 2 działki o powierzchni 8,8315 ha,

Nr 14 -  Wykaz nieruchomości nabytych przez Gminę Miejską Przemyśl w wyniku zniesienia współwłasności obejmujący 1 działkę,

Nr 15 -  Wykaz nieruchomości nabytych na rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl w drodze zasiedzenia, obejmujący 3 działki o powierzchni 0,1439 ha,

Nr 16 -  Wykaz nieruchomości nabytych przez Gminę Miejską Przemyśl w drodze zamiany, obejmujący 3 działki  o powierzchni 0,0626 ha,

Nr 17 -  Wykaz nieruchomości zbytych przez Gminę Miejską Przemyśl w drodze zamiany, obejmujący 2 działki  o powierzchni 0,0742 ha,

Nr 18 -  Wykaz sprzedanych lokali mieszkalnych wraz z udziałem w niewydzielonych częściach gruntu, obejmujący 58 pozycji,

Nr 19 -  Wykaz sprzedanych lokali użytkowych/podwórek wraz z udziałem w gruncie (bez bonifikaty), obejmujący 7 pozycji,

Nr 20 - Wykaz sprzedanych lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste niewydzielonych części gruntu, obejmujący 17 pozycji,

Nr 21 -  Wykaz sprzedanych lokali użytkowych/podwórek wraz z użytkowaniem wieczystym gruntu (bez bonifikaty), obejmujący 3 pozycje,

Nr 22 - Wykaz nieruchomości zbytych przez Gminę Miejską Przemyśl, obejmujący 31 pozycji,

Nr 23 -  Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste przez Gminę Miejską Przemyśl obejmujący 3 działki o powierzchni 0,0847 ha,

Nr 24 -  Wykaz nieruchomości wniesionych przez Gminę Miejską Przemyśl jako  wkłady niepieniężne (aport)  do spółek obejmujący 4 działki,

Nr 25 -  Wykaz nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych przekształconych w prawo własności nieruchomości, obejmujący 3 działki o łącznej powierzchni 0,1569  ha,

Nr 26 -  Wykaz nieruchomości  Gminy Miejskiej Przemyśl przejętych do zasobu Skarbu Państwa, obejmujący 1 działkę o powierzchni 0,0043 ha,

Nr 27 -  Wykaz nieruchomości oddanych w trwały zarząd, obejmujący 70 działek o łącznej powierzchni 8,4627 ha,

Nr 28 -  Wykaz nieruchomości w stosunku do których stwierdzono ustanowienie  trwałego zarządu, obejmujący 24 działki o łącznej powierzchni 0,8711 ha,

Nr 29 -  Wykaz nieruchomości w stosunku do których wygaszono  trwały zarząd, obejmujący 3 działki o łącznej powierzchni 0,2652 ha,

Nr 30 -  Wykaz nieruchomości w stosunku do których stwierdzono nabycie praw a użytkowania przez Polski Związek Działkowców, obejmujący 27 działek o łącznej powierzchni 13,4856 ha,

Nr 31 - Zestawienie przychodów za okres od stycznia do grudnia 2016 r.

Nr 32 - Zestawienie rozchodów za okres od stycznia do grudnia 2016 r.

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania, w ww. okresie przedstawiono
w załączniku:

Nr 33 - Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

 

Otrzymują:

  1. Adresat (33 zał. i płyta CD)
  2. a/a

Do wiadomości:

  1. Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

Zespół Zamiejscowy w Przemyślu

ul. Św. Jana Nepomucena 7

37-700 Przemyśl

 

 

XLSXinformacja o stanie mienia komunalnego 2016.xlsx (968,93KB)