Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyborze oferty na adaptację zasobów mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne

ZP.2710.1.2016                                                                                              Przemyśl 11.01.2017r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszych ofert złożonych w przetargu nieograniczonym o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy na zadanie pod nazwą: „Adaptacja zasobów mieszkaniowych Gminy Miejskiej Przemyśl z przeznaczeniem na lokale socjalne” umowa nr RPPK.06.02.02-18-0023/16-00 współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr VI „Spójność Przestrzenna i Społeczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014  2020.

 1. W przedmiotowym postępowaniu złożono oferty zgodnie z poniższą tabelą. Informację z otwarcia ofert zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawy Pzp. Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej w dniu 29.12.2016r.
 2. Zamawiający dokonał oceny i badania ofert zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.
 3. Niniejsze zamówienie zostało podzielone na cztery części. Zamawiający nie ograniczył ilość części, których można udzielić jednemu Wykonawcy.

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie określonym w SIWZ, ceny ofert, liczbę punktów przyznanych w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Lp

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adres Wykonawcy

Nr zadania częściowego

Cena ofertowa brutto

Liczba punktów w kryterium cena 60%

Liczba punktów w kryterium skrócenie terminu realizacji 30%

Liczba punktów w kryterium okres udzielonej gwarancji 10%

Łączna ilość przyznanych punktów

1.

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „PROM” Leszek Styka

ul. Jana Pawła II 3/2

39-460 Nowa Dęba

1

225 000,00 zł

 

 

 

 

2

225 000,00 zł

 

 

 

 

3

225 000,00 zł

 

 

 

 

4

225 000,00 zł

 

 

 

 

2.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.

ul. Kopernika 58

37-700 Przemyśl

1

157 853,25 zł

53,29

30

10

93,29

2

176 994,27 zł

58,16

30

10

98,16

3

137 203,85 zł

60

30

10

100

4

165 728,28 zł

52,82

30

10

92,82

3.

Firma Ogólnobudowlana „ESBUD” Edward Strzemiński

Prałkowce 4A

37-700 Przemyśl

3

234 239,87 zł

35,14

30

10

75,14

4

Firma Budowlano-Remontowa BALBUD

ul. Górnoleżajska 5

37-500 Jarosław

1

140 210,13 zł

60

30

10

100

2

171 577,63 zł

60

30

10

100

3

139 544,19 zł

58,99

30

10

98,99

4

148 960,34 zł

58,76

30

10

98,76

5

Firma Usługowo-Handlowa s.c. RESTAURATOR

ul. Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II 86/16

37-700 Przemyśl

3

162 510,17 zł

50,66

30

5

85,66

4

178 985,07 zł

48,90

30

5

83,90

6

Zakład Usługowy Teresa Witek

ul. Kochanowskiego 82

37-700 Przemyśl

2

186 106,13 zł

55,32

30

10

95,32

7

RENOWATOR Paweł Madejowski

Łazy 179B

37-550 Łazy

1

148 690,65 zł

56,56

30

10

96,56

2

200 831,56 zł

51,22

30

10

91,22

3

155 381,13 zł

52,97

30

10

92,97

4

174 276,32 zł

50,10

30

10

90,10

8

Firma MAK-BUD Sp. J. J. Kostuś i Wspólnicy

ul. Bohaterów getta 63

37-700 Przemyśl

2

176 539,40 zł

58,31

30

10

98,31

9

Firma Remontowo-Budowlana Mirosław Piątek

Mirocin 379

37-200 Przeworsk

1

231 972,85 zł

 

 

 

 

10

Zakład Usługowo-Produkcyjny „MONTEL-BR” s.c.

ul. Słowackiego 27

37-700 Przemyśl

2

221 282,33 zł

46,52

30

10

86,52

11

Zakład Usługowo-Produkcyjny „MONTEL-BR” s.c.

ul. Słowackiego 27

37-700 Przemyśl

4

209 148,42 zł

41,85

30

10

81,85

12

Zakład Usługowo-Produkcyjny „MONTEL-BR” s.c.

ul. Słowackiego 27

37-700 Przemyśl

1

184 081,33 zł

45,70

30

10

85,70

13

Zakład Usługowo-Produkcyjny „MONTEL-BR” s.c.

ul. Słowackiego 27

37-700 Przemyśl

3

186 400,47 zł

44,16

30

10

84,16

14

Usługi Ogólnobudowlane „KONTUR” Bogusław Majchrowicz

37-741 Krasiczyn 100

4

250 839,91 zł

34,90

30

10

78,90

15

Usługi Ogólnobudowlane „KONTUR” Bogusław Majchrowicz

37-741 Krasiczyn 100

3

157 886,38 zł

52,14

30

10

92,21

16

Usługi Ogólnobudowlane „KONTUR” Bogusław Majchrowicz

37-741 Krasiczyn 100

2

186 488,02 zł

55,21

30

10

95,21

17

Usługi Ogólnobudowlane „KONTUR” Bogusław Majchrowicz

37-741 Krasiczyn 100

1

147 302,38 zł

57,11

30

10

97,11

18

P.H.U. ASTRUM SOLAR

Grochowce 221

37-733 Pikulice

4

149 294,48 zł

58,63

30

10

98,63

19

P.H.U. ASTRUM SOLAR

Grochowce 221

37-733 Pikulice

3

183 362,81 zł

44,90

30

10

84,90

20

Zakład Usługowy

Remontowo-Budowlany Antoni Bar

ul. Władycze 16/5

37-700 Przemyśl

1

149 099,13 zł

56,42

30

10

96,42

21

Zakład Usługowy

Remontowo-Budowlany Antoni Bar

ul. Władycze 16/5

37-700 Przemyśl

3

151 704,67 zł

54,26

30

10

94,26

22

Zakład Usługowy

Remontowo-Budowlany Antoni Bar

Ul. Władycze 16/5

37-700 Przemyśl

4

145 885,03 zł

60

30

10

100

23

Zakład Usługowy

Remontowo-Budowlany Antoni Bar

Ul. Władycze 16/5

37-700 Przemyśl

2

180 635,72 zł

56,99

30

10

96,99

24

Usługowy Zakład Murarsko-Malarski Zbigniew Antosyk

Buszkowice 217

37-710 Żurawica

3

152 540,56 zł

53,97

30

10

93,97

25

Usługowy Zakład Murarsko-Malarski Zbigniew Antosyk

Buszkowice 217

37-710 Żurawica

2

240 030,03 zł

42,89

30

10

82,89

26

Usługowy Zakład Murarsko-Malarski Zbigniew Antosyk

Buszkowice 217

37-710 Żurawica

1

199 848,41 zł

42,09

30

10

82,09

 

 

 1. W ww. postępowaniu Zamawiający odrzucił dwie oferty.
 1. Ofertę nr 1 (zadanie częściowe nr 1, 2, 3 i 4) - Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „PROM” Leszek Styka, ul. Jana Pawła II 3/2, 39-460 Nowa Dęba. Uzasadnienie odrzucenia oferty:

Oferta złożona przez ww. firmę podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż zawiera błędy w obliczeniu ceny.

Wykonawca zastosował stawkę podatku Vat w wysokości 23% a w takiej sytuacji oferta zostaje odrzucona gdyż wystąpił bowiem błąd polegający na wadliwym doborze przez Wykonawcę elementu mającego wpływ na obliczenie wysokości zaoferowanej ceny.

 1. Ofertę nr 9 (zadanie częściowe nr 1) - Firma Remontowo-Budowlana Mirosław Piątek Mirocin 379,
  37-200 Przeworsk. Uzasadnienie odrzucenia oferty:

Oferta złożona przez ww. firmę podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż zawiera błędy w obliczeniu ceny.

Wykonawca zastosował stawkę podatku Vat w wysokości 23% a w takiej sytuacji oferta zostaje odrzucona gdyż wystąpił bowiem błąd polegający na wadliwym doborze przez Wykonawcę elementu mającego wpływ na obliczenie wysokości zaoferowanej ceny.

Wykonawcy w złożonych ofertach zastosowali stawkę podatku VAT w wysokości 23%. W myśl Ustawy o podatku od towarów i usług dostawa, budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja czy przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym opodatkowana jest podatkiem VAT w wysokości 8%(art. 41 ust. 12 ustawy VAT).

Zamawiający pismem z dnia 04.01.2016r. na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp zwrócił się do ww. Wykonawców o wyjaśnienie zastosowanej stawki podatku VAT dla przedmiotowego zamówienia. W terminie wyznaczonym na złożenie wyjaśnień tj. do 10.01.2016r. do godz. 1500 nie wpłynęła żadna odpowiedź na wyjaśnienie od obu Wykonawców.

Wyjaśnienie odrzucenia

Zamawiający nie wskazał w dokumentacji przetargowej (SIWZ) stawki VAT, aby ewentualnie móc powołać się na art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych i poprawić ową niezgodność, jako omyłkę niepowodująca istotnych zmian w treści oferty. Takie rozwiązanie byłoby zgodne jeżeli określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku VAT stanowi błąd w obliczeniu ceny, jeżeli brak jest ustawowych przesłanek omyłki (art. 89 ust. 1 pkt. 6 w zw. z art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych). Co do zasady więc w przypadku źle zastosowanej stawki VAT w obecnym stanie prawnym odrzuca się ofertę, chyba że w SIWZ stawka została wyraźnie określona,

5. Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, że na zadanie częściowe nr 1 i 2 najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma Budowlano-Remontowa BALBUD ul. Górnoleżajska 5, 37-500 Jarosław, która spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ, a złożona oferta została uznana jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru ofert i uzyskała łącznie 100 pkt. w zadaniu częściowym nr 1 i nr 2.

6. Na zadanie częściowe nr 3 najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. ul. Kopernika 58, 37-700 Przemyśl, która spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ, a złożona oferta została uznana jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru ofert i uzyskała łącznie 100 pkt.

7. Na zadanie częściowe nr 4 najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Usługowy Remontowo-Budowlany Antoni Bar ul. Władycze 16/5, 37-700 Przemyśl, który spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ, a złożona oferta została uznana jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru ofert i uzyskała łącznie 100 pkt.

 1. Na powyższe czynności Zamawiającego, Wykonawcom biorącym udział w przedmiotowym postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w rozdziale 2 działu VI ustawy Pzp..

 

 

 

Kierownik

Biura Zamówień Publicznych

Marian Baran

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Strona internetowa
 2. Tablica ogłoszeń
 3. ZP a/a