Miasto Przemyśl

Biuletyn Informacji Publicznej

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie Podstrefy Przemyśl Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN - dz. nr 917/3 obr. 212

MK.6840.45.6.2013                                                              Przemyśl, dnia 14 czerwca 2016 r.

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie Podstrefy Przemyśl Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN w Przemyślu, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

 1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
 • Numer ewidencyjny działki: 917/3
 • Obręb: 212 m. Przemyśla
 • Powierzchnia działki: 3,9680 ha
 • Księga Wieczysta Nr: PR1P/00071599/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Przemyślu.

Działka podlega sprzedaży w całości lub w niżej wymienionych częściach:

 1. kompleks A o powierzchni 2,0000 ha,
 2. kompleks B o powierzchni 1,9680 ha.

Sposób proponowanych podziałów nieruchomości określa załącznik graficzny dostępny w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, pokój nr 12.

Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie prawo do sprzedaży przedmiotowej nieruchomości w pierwszej kolejności oferentowi (oferentom), który zadeklaruje chęć nabycia całej działki.

 1. Właścicielem nieruchomości jest Gmina Miejska Przemyśl, natomiast zarządzającym Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN jest Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna, ul. Nowy Świat 6/12, 00‑400 Warszawa.
 2. Adres nieruchomości: ul. Pusta/ ul. Gospodarcza, 37-700 Przemyśl.
 3. Opis nieruchomości: Działka jest niezabudowana, ma regularny, prostokątny kształt i zlokalizowana jest pomiędzy nowourządzonymi ulicami Gospodarczą i Pustą. Teren działki równy, miejscowo porośnięty młodymi drzewami. Przez działkę przebiegają sieci uzbrojenia terenu: wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna i telekomunikacyjna. Ponadto na terenie działki posadowione zostały słupy napowietrznej linii wysokiego i średniego napięcia, a także poprowadzone  zostały gazociągi, w związku z powyższym lokalizacja inwestycji musi uwzględniać obowiązujące w tym zakresie strefy ochronne. W najbliższym sąsiedztwie znajduje się kopalnia gazu, hala produkcyjna i droga wojewódzka nr 885.
  W dniu 3 lipca 2012 r. zakończono rzeczową realizację zadania pn. „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych miasta Przemyśla” w ramach Działania 1.4. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013”, które obejmowało: budowę drogi dojazdowej od ul. Bakończyckiej do ul. Pustej, drogi wewnętrznej od ul. Pustej do ul. Stawowej, drogi wewnętrznej od ul. Pustej do ul. Ułańskiej i dalej do ul. Słowackiego; wzmocnienie podłoża; urządzenie oświetlenia drogowego; budowę sieci kanalizacji deszczowej; wykonanie melioracji terenu; budowę sieci wodociągowej; budowę sieci kanalizacyjnej; usunięcie kolizji elektroenergetycznych; usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami gazowymi.
 4. Według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bakończyce III/04” zatwierdzonego Uchwałą Nr 192/2006 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 20 października 2006 r. opisywany teren położony jest w obszarze oznaczonym symbolem „P1”, który przeznacza się pod tereny zabudowy przemysłowo - usługowej w ramach Parku Technologicznego lub Specjalnej Strefy Ekonomicznej lub innej, podobnej formuły organizacyjnej.
  Według operatu ewidencji gruntów i budynków w skład działki wchodzi użytek gruntowy o symbolu „RIIIa” – grunty orne.
  Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1306 z późn. zm.) przedmiotowe nieruchomości położone są w Podstrefie Przemyśl TSSE EURO-PARK WISŁOSAN.
 5. Obciążenia: Nieruchomość wolna jest od obciążeń.
 6. Zobowiązania:
  a) Gmina Miejska Przemyśl wyraziła zgodę Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie na wejście na teren nieruchomości oznaczonych m.in. jako działka nr 917/3 w obrębie 212 celem wykonania telekomunikacyjnej linii kablowej, oraz na dostęp do tych urządzeń w celu ich konserwacji, modernizacji i eksploatacji do czasu ustanowienia służebności przesyłu. Ww. spółka została poinformowana, że działka nr 917/3 w obrębie 212 położona jest na terenie Podstrefy Przemyśl Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN i jest przeznaczona do zbycia, a ponadto, że w przypadku stwierdzenia zmian stanu własnościowego działki, zobowiązana będzie do wystąpienia do właściciela nieruchomości o stosowną zgodę na realizację inwestycji i/lub ustanowienie stosownej służebności przesyłu.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie wyrazić zgodę na wykonanie ww. robót oraz zobowiązany będzie do ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.
  b) Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie, w razie konieczności, udostępnić część nabytej nieruchomości Gminie Miejskiej Przemyśl w celu przeprowadzenia prac wynikających z obowiązujących przepisów prawa, związanych z utrzymaniem i udrożnieniem istniejących rowów.
 7. W przetargach mogą brać udział:
  Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo, przedstawiając dowód tożsamości, lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
  Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
  Cudzoziemcy – na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r., poz. 1380).
 8. Cena wywoławcza nieruchomości:
  1. dla całej działki nr 917/3 w obrębie 212 – 952 320,00 zł (słownie złotych: dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia 00/100) brutto, w tym 23% podatku VAT,
  2. dla kompleksu A wydzielonego z działki nr 917/3 w obrębie 212 – 480 000,00 zł (słownie złotych: czterysta osiemdziesiąt tysięcy 00/100) brutto, w tym 23% podatku VAT,
  3. dla kompleksu B wydzielonego z działki nr 917/3 w obrębie 212 – 472 320,00 zł (słownie złotych: czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia 00/100) brutto, w tym 23% podatku VAT.
   Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości niezabudowanej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
   Ustalona w przetargu cena nieruchomości wraz z podatkiem VAT podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
 9. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2016 r. (czwartek) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19:
  a) działka nr 917/3 w obrębie 212 – godzina 9:00,
  b) kompleks A o pow. 2,0 ha – godzina 9:30,
  c) kompleks B o pow. 1,9860 ha – godzina 10:00.
  Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) oraz Zarządzeniem Nr 440/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów oraz w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania przetargów, zmienionym Zarządzeniem Nr 175/2014 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 20 maja 2014 r., oraz Zarządzeniem Nr 3/2015 z dnia 5 stycznia 2015 r.
 10. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do przetargu w wysokości 10 % cen wywoławczych tj. w kwotach:
  1. 95 232,00 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści dwa 00/100) brutto, w przypadku chęci nabycia całej działki nr 917/3 w obrębie 212,
  2. 48 000,00 (słownie złotych: czterdzieści osiem tysięcy 00/100) brutto, dla kompleksu A,
  3. 47 232,00 (słownie złotych: czterdzieści siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwa 00/100) brutto, dla kompleksu B.

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Przetarg – dz. nr 917/3 obr. 212” lub „Przetarg – kompleks ….”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 9 sierpnia 2016 r.

 1. Wadium wygrywającego przetarg nie podlega zwrotowi i zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Prosi się o podanie numeru konta, na który należy dokonać zwrotu wadium.
 2. Forma sprzedaży nieruchomości: akt notarialny warunkowej umowy sprzedaży, jako że w odniesieniu do nieruchomości prawo pierwokupu przysługuje Zarządzającemu Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN, zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 282). Prawo pierwokupu może być wykonane w terminie jednego miesiąca od daty zawiadomienia o zawarciu warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości.
 3. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany do wpłaty na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003 ceny nabycia ustalonej w wyniku przetargu, nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego umowy przenoszącej własność. Miejsce i terminy zawarcia warunkowej umowy sprzedaży oraz umowy przenoszącej własność zostaną podane osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu, przy czym wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 4. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscach i terminach podanych w zawiadomieniach, o których mowa w pkt 14. W takim przypadku Prezydent Miasta Przemyśla może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlegać będzie zwrotowi. Nabywca traci wówczas prawo zakupu przedmiotowej nieruchomości.
 5. Koszt podziału geodezyjnego działki ponosi Gmina Miejska Przemyśl, wszelkie pozostałe koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.
 6. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie prawo odwołania przetargów z ważnych powodów.
 7. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargów można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl, na stronie internetowej www.przemysl.pl. Informacji dotyczących warunków prowadzenia działalności gospodarczej na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN udziela Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg, tel. (15) 822 99 99 lub 823 66 88.

Zobacz działkę na internetowej mapie ewidencji gruntów i budynków - kliknij TUTAJ

działka 917_3.jpeg

Metryczka
 • obowiązuje:
  od 17-06-2016
  do 18-08-2016 (NIEOBOWIĄZUJĄCY)
 • wytworzono:
  17-06-2016
  przez: Ewa Rojek
 • opublikowano:
  17-06-2016 09:41
  przez: Ewa Rojek
 • podmiot udostępniający:
  Miasto Przemyśl
  odwiedzin: 761
Dane jednostki:

Miasto Przemyśl
37-700 Przemyśl
ul. Rynek 1
NIP: 795-231-95-92 REGON: 000686753

Dane kontaktowe:

tel.: 16 678-68-20
fax: 16 678-64-49
e-mail: kancelaria@um.przemysl.pl
strona www: przemysl.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×