Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o podatkach i opłatach obowiązujących w 2016 roku

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na 2016r.:

stawki podatku od nieruchomości podjęte zostały uchwałą Nr 198/2015 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 listopada 2015r. (publikacja: Dz. Urzędowy Województwa Podkarpackiego poz. 3675),

stawka podatku rolnego wynosi:

  • od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych – 134,375 zł,
  • od 1 ha gruntów pozostałych – 268,75 zł,

stawka podatku leśnego wynosi:

od 1 ha lasu – 42,1894 zł,
od 1 ha lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych – 21,0947 zł.

stawki podatku od środków transportowych podjęte zostały uchwałą Nr 201/2015 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 listopada 2015r. (publikacja: Dz. Urzędowy Województwa Podkarpackiego poz. 3678),

wysokość opłaty targowej podjęta została uchwałą Nr 202/2015 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia jej wysokości oraz zasad poboru (publikacja: Dz. Urzędowy Województwa Podkarpackiego poz. 3679),

wzory deklaracji podjęte zostały uchwałą nr 200/2015 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny, informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, danych o gruntach rolnych, o lasach, o nieruchomościach i obiektach budowlanych, danych o współwłaścicielach (publikacja: Dz. Urzędowy Województwa Podkarpackiego poz. 3677) zmienioną uchwałą NR 240/2015 rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 21 grudnia 2015 (Publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego poz. 4605)

wzór deklaracji na podatek od środków transportowych określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U., poz. 2025).

Ponadto w 2016r. nadal ma zastosowanie uchwała Nr 13/2002 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 3 grudnia 2002r. w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Przemyśla opłaty prolongacyjnej (publikacja: Dz. Urzędowy Województwa Podkarpackiego Nr 88, poz. 1773). Natomiast od 1 stycznia 2016 r., zgodnie z uchwałą nr 20/2015 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 lutego 2015 r.,  przestaje obowiązywać opłata od posiadania psów.

Formularze ww. deklaracji wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej http://www.przemysl.pl/ zakładka Kontakt - Budynek nr 2 – Wydział Podatków i Opłat Lokalnych – Karty Usług POL lub bezpośrednio w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych przy ul. Wodna 11 w Przemyślu (parter p. 106 – stanowisko obsługi stron).

Złożenie deklaracji na innym wzorze traktuje się, jako niezłożenie deklaracji i podlega karze karno-skarbowej.

Przypominam, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (jedn. tekst: Dz. U. z 2014r. poz. 849 z późn. zm.), ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (jedn. tekst: Dz. U. z 2013r., poz. 1381 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013r., poz. 465):

  • osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane:
  • składać organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania w terminie:
  • do dnia 31 stycznia deklaracje na podatek od nieruchomości,
  • do dnia 15 stycznia deklaracje na podatek rolny,
  • do dnia 15 stycznia deklaracje na podatek leśny,
  • na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu    - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
  • odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia,
  • wpłacić obliczony w deklaracji podatek - bez wezwania - na rachunek budżetu gminy, tutaj Urzędu Miejskiego w Przemyślu, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie do dnia 15 każdego miesiąca z tym, że w podatku od nieruchomości za miesiąc styczeń do dnia 31 stycznia.

Uwaga! W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

osoby fizyczne, są obowiązane złożyć informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach, o lasach w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśniecie obowiązku podatkowego w zakresie odpowiednio: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystania przedmiotu opodatkowania lub jego części.

Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego.

Uwaga! W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Podmioty, na których ciąży obowiązek podatkowy w podatku od środków transportu winne złożyć organowi podatkowemu deklaracje w terminie do dnia 15 lutego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku oraz odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności. Podatek od środków transportowych płatny jest - bez wezwania - w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.