Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej (decyzja)

Do pobrania:  DOCXwniosek-na-wylaczenie-gruntu-z-produkcji-rolniczej.docx (18,21KB)

Karta usługi

Nazwa karty usługi

Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej

Kogo dotyczy

Inwestor

Czas realizacji

Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.)

Wymagane dokumenty

Wniosek w sprawie zezwolenia na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej.

Do wniosku należy dołączyć:

- projekt zagospodarowania terenu z bilansem gruntu który podlega wyłączeniu z produkcji rolniczej (podanie powierzchni każdego z użytków gruntowych we wszystkich działkach objętych wnioskiem)

- kopia mapy ewidencyjnej

- wypis dla wszystkich działek objętych wnioskiem

- kopia decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wraz z załącznikami graficznymi

- wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

- oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane w przypadku nieruchomości które nie stanowią własności inwestora

- dokument, z którego można ustalić wartość wyłączanego gruntu - w przypadku wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej na cele inne niż budownictwo mieszkaniowe lub też na cele budownictwa mieszkaniowego

- pełnomocnictwo (oryginał lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia) oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej od ww. pełnomocnictwa (opłacie skarbowej nie podlega pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest inny podmiot zwolniony z opłaty)

Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 4 załącznik część III do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(Dz. U. z 2021r. poz.1923 t.j. ze zm.), kol. 2, pkt 44, ppkt 2, kol. 4, pkt. 3

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji w sprawie dotyczącej wydania pozwolenia na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej

Podstawa prawna

ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2021r.,poz. 1326 t.j. ze zm.)

Dane urzędu

 1. Urząd Miejski w Przemyślu
 2. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Dane adresowe

 1. 37-700 Przemyśl, Rynek 1
 2. 37-700 Przemyśl, Rynek 20

Numery telefonów

 1. 16 678 68 20 (kancelaria ogólna)
 2. 16 675 21 24, 16 675 21 25 (Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami)

Numery faks

 1. 16 678 68 20 (kancelaria ogólna)
 2. 16 675 21 35 (sekretariat Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami)

Uwagi

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Przemyśla, Rynek 1, kontakt e-mail pod adresem: .
 2. W Urzędzie Miejskim w Przemyślu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 16 675 21 14 lub adresem e-mail: bbi@um.przemysl.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 11 ust. 1   ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1161 – tekst jednolity).
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państw trzecich, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz procedur wewnętrznych
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania; ograniczenia przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; przenoszenia danych; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy.
 7. Pani/Pana dane są niezbędne do realizacji celu załatwienia Pani/Pana sprawy. Niepodanie tych danych będzie skutkowało niemożliwością realizacji celu załatwienia sprawy.
 8. Decyzje podejmowane wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie zastosujemy wobec nich profilowania.

Strona BIP

bip.przemysl.pl

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miejski w Przemyślu, 37-700 Przemyśl, Rynek 1

Dni i godziny

poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godzinach 730 - 1530

wtorek w godzinach 730 – 1600

 

Do pobrania: DOCXwniosek-na-wylaczenie-gruntu-z-produkcji-rolniczej.docx (18,21KB)