Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rozgraniczenie nieruchomości

Karta usługi

Nazwa karty usługi

Rozgraniczenia nieruchomości

 

Kogo dotyczy

Właściciel, współwłaściciele, wieczysty użytkownik, współużytkownicy wieczyści nieruchomości

 

Czas realizacji

Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r., poz. 2000 ze zm.)

 

Wymagane dokumenty

Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości ze wskazaniem wykonawcy prac rozgraniczeniowych, wskazaniem odcinków granic które stanowić będą przedmiot postępowania oraz dokumenty:

- wypisy dla działek rozgraniczanych

- kopia mapy ewidencyjnej

- wypisy z ksiąg wieczystych (wydruki z internetowej przeglądarki ksiąg wieczystych)

 

Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 4 załącznik część III do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(Dz. U. z 2022r. poz. 2142), kol. 2, pkt 44, ppkt 2, kol. 4, pkt. 3

 

Tryb odwoławczy

Strona niezadowolona z decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości może żądać przekazania sprawy do sądu.

W przypadku, gdy w postępowaniu administracyjnym brak jest podstaw do rozstrzygnięcia o rozgraniczeniu, postępowanie podlega umorzeniu a sprawa z urzędu zostaje przekazana do sądu.

Od decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego o rozgraniczenie nieruchomości przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021.poz.1990 t.j. ze zm.),oraz rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z 14 kwietnia 1999 r. - w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. Nr 45, poz. 453)

 

Dane urzędu

 1. Urząd Miejski w Przemyślu
 2. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

 

Dane adresowe

 1. 37-700 Przemyśl, Rynek 1
 2. 37-700 Przemyśl, Rynek 20

 

 

 

Numery telefonów

 1. 16 678 68 20 (kancelaria ogólna)
 2. 16 675 21 24, 16 675 21 25 (Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami)

 

Numery faks

 1. 16 678 68 20 (kancelaria ogólna)
 2. 16 675 21 35 (sekretariat Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami)

 

Uwagi

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, zwanym dalej RODO informujemy, że:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Przemyśla, Rynek 1, kontakt e-mail pod adresem: ;

 

w Urzędzie Miejskim w Przemyślu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 16 675 21 14 lub adresem e- mail: ;

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e lub art. 9 ust. 2 lit. a, b, c, d, h, i, j ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych, a także na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 t.j. ze zm.), w ramach realizacji zadań gminnych i powiatowych wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w celu załatwienia niniejszej  sprawy;

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państw trzecich, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, rozporządzenia Prezesa RM z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów oraz procedur wewnętrznych;

 

w związku z przetwarzaniem przez administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że  udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Prezydent Miasta Przemyśla;
 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

 

w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Urząd Miejski w Przemyślu Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86);

 

decyzje podejmowane wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie zastosujemy wobec nich profilowania;

 

Pani/Pana dane są niezbędne do realizacji celu załatwienia Pani/Pana sprawy;

niepodanie tych danych będzie skutkowało niemożliwością realizacji celu załatwienia sprawy.

 

Jednocześnie zgodnie z art. 17 RODO:

 1. ma Pani/Pan prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli:
 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 2. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 1. nie ma zastosowania w/w art. w zakresie w jakim przetwarzanie danych  jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wypełniania szczególnych praw przez administratora:
 1. do celów archiwalnych (art. 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach),
 2. do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji.

 

Strona BIP

bip.przemysl.pl

 

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miejski w Przemyślu, 37-700 Przemyśl, Rynek 1

 

Dni i godziny

poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godzinach 730 - 1530

wtorek w godzinach 730 - 1600