Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podział nieruchomości

Karta usługi

 

Nazwa karty usługi

Podziały nieruchomości

 

Kogo dotyczy

Właściciel, współwłaściciele, wieczysty użytkownik, współużytkownicy wieczyści nieruchomości

 

Czas realizacji

Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r., poz. 775 ze zm.)

 

Wymagane dokumenty

Do wniosku w sprawie zaopiniowania wstępnego projektu podziału nieruchomości, należy dołączyć:

 

- dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,

- wypis z rejestru gruntów i kopię mapy ewidencyjnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi,

- wstępny projekt podziału nieruchomości - 3 egz.

- decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli wydana była przed dniem złożenia wniosku o zatwierdzenie podziału nieruchomości

- pełnomocnictwo (oryginał lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia) oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej od ww. pełnomocnictwa (opłacie skarbowej nie podlega pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest inny podmiot zwolniony z opłaty)

 

Po uzyskaniu postanowienia opiniującego pozytywnie proponowany podział nieruchomości, do wniosku w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości, należy dołączyć:

 

- protokół z przyjęcia granic nieruchomości,

- wykaz zmian gruntowych z mapą projektu podziału (co najmniej 4 egz.)

- wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek w katastrze nieruchomości jest inne niż
w księdze wieczystej,

dokumenty te podlegają przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

- w odniesieniu do nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, do wniosku należy dodatkowo dołączyć pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na podział tej nieruchomości.

 

Jeżeli w wyniku podziału nieruchomości, następuje również podział usytuowanego na tej nieruchomości budynku, do wniosku o podział nieruchomości należy dołączyć dokumentację obejmującą rzuty kondygnacji budynku przez który projektowany jest podział nieruchomości,
z wrysowaną projektowaną linią podziału, która winna przebiegać wzdłuż pionowych płaszczyzn tworzonych przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego usytuowane na całej wysokości budynku od fundamentu do przykrycia dachu. W budynkach, w których nie ma ścian oddzielenia przeciwpożarowego, granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu powinny przebiegać wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany usytuowane na całej wysokości budynku od fundamentu do przykrycia dachu, wyraźnie dzielące budynek na dwie odrębnie wykorzystywane części

 

Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 lit. h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(Dz. U. z 2022r., poz. 2142)

 

Tryb odwoławczy

Na postanowienie opiniujące wstępny projekt podziału nieruchomości służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Przemyślu, ul. Borelowskiego 1, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Przemyśla, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia

Na decyzję w sprawie podziału nieruchomości służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, ul. Borelowskiego 1, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Przemyśla, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. – o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 t.j  ze zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. – w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268 poz. 2663)

 

Dane urzędu

 1. Urząd Miejski w Przemyślu
 2. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

 

Dane adresowe

 1. 37-700 Przemyśl, Rynek 1
 2. 37-700 Przemyśl, Rynek 20

 

Numery telefonów

 1. 16 678 68 20 (kancelaria ogólna)
 2. 16 675 21 24, 16 675 21 25 (Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami)

 

Numery faks

 1. 16 678 68 20 (kancelaria ogólna)
 2. 16 675 21 35 (sekretariat Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami)

 

Uwagi

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, zwanym dalej RODO informujemy, że:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Przemyśla, Rynek 1, kontakt e-mail pod adresem: ;

 

w Urzędzie Miejskim w Przemyślu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 16 675 21 14 lub adresem e- mail: ;

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e lub art. 9 ust. 2 lit. a, b, c, d, h, i, j ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych, a także na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 t.j. ze zm.), w ramach realizacji zadań gminnych i powiatowych wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w celu załatwienia niniejszej  sprawy;

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państw trzecich, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, rozporządzenia Prezesa RM z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów oraz procedur wewnętrznych;

 

w związku z przetwarzaniem przez administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że  udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Prezydent Miasta Przemyśla;
 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

 

w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Urząd Miejski w Przemyślu Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86);

 

decyzje podejmowane wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie zastosujemy wobec nich profilowania;

 

Pani/Pana dane są niezbędne do realizacji celu załatwienia Pani/Pana sprawy;

niepodanie tych danych będzie skutkowało niemożliwością realizacji celu załatwienia sprawy.

 

Jednocześnie zgodnie z art. 17 RODO:

 1. ma Pani/Pan prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli:
 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 2. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 1. nie ma zastosowania w/w art. w zakresie w jakim przetwarzanie danych  jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wypełniania szczególnych praw przez administratora:
 1. do celów archiwalnych (art. 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach),
 2. do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji.

 

Strona BIP

bip.przemysl.pl

 

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miejski w Przemyślu, 37-700 Przemyśl, Rynek 1

 

Dni i godziny

poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godzinach 730 - 1530

wtorek w godzinach 730 - 1600