Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

POL.8 - preferencje w zapłacie zobowiązań podatkowych

 

KARTA USŁUGI

URZĄD MIEJSKI W PRZEMYŚLU

 Rynek 1, 37-700 Przemyśl, tel. 16/675 21 52, fax. 16/678 64 49

www.przemysl.pl, e-mail: kancelaria@um.przemysl.pl

godziny urzędowania: od godz. 730 do 1530, we wtorki od godz. 730 do 1600

PREFERENCJE W ZAPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH
(dotyczy osób fizycznych i osób prawnych nie będących przedsiębiorcami)

WYMAGANE DOKUMENTY ORAZ MIEJSCE ICH ZŁOŻENIA

 1. Odręczny wniosek o udzielenie preferencji w zapłacie zobowiązań podatkowych lub na druku WPOL 1, WPOL 2 lub WPOL 3 (wniosek do pobrania na stronie internetowej).

 2. Informacja o sytuacji finansowej i majątkowej wnioskodawcy i osób wspólnie
  z nim zamieszkałych z załączonymi dowodami mówiącymi o dochodach
  i wydatkach za okres ostatnich trzech miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku (dotyczy osób fizycznych), dowody świadczące o sytuacji finansowej wnioskodawcy np. wykaz imienny należności i zobowiązań z uwzględnieniem kwot i terminów ich spłaty z dokonaniem analizy wysokości długu (strata rzeczywista, amortyzacja itp. składające się na wynik finansowy), wynik finansowy - za okres od początku roku do końca miesiąca poprzedzającego dzień złożenia wniosku, zeznania podatkowe (np. VAT, CIT, PIT, ZUS), bilanse pełne oraz skrócone wraz z rachunkiem zysków i strat - za okres trzech lat poprzedzających dzień złożenia wniosku (dotyczy osób prawnych).

 3. Pełnomocnictwo - w przypadku załatwiania spraw podatnika przez osoby trzecie.

 4. Miejsce złożenia dokumentów: Kancelaria Ogólna Urzędu Miejskiego w Przemyślu (parter - pok. nr 1); tel. 16/678-68-20.

OPŁATY

 1. Opłata skarbowa od pełnomocnictwa nie podlegającego zwolnieniu – 17,00 zł,

 2. Miejsce płatności:

kasa Urzędu Miejskiego, ul. Wodna 11, pok. Nr 111 lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Przemyślu – nr rachunku na stronie internetowej.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY PRZEZ URZĄD

Do miesiąca czasu od wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

SPOSÓB ODWOŁANIA

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, ul. Borelowskiego 1, za pośrednictwem organu podatkowego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (jedn. tekst: Dz. U.
  z 2019r., poz. 900 z późn. zm.).

 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (jedn. tekst: Dz. U. z 2018r., poz. 1044 z późn. zm.).

 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007r. Nr 187 poz. 1330).

 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte na rachunkach (Dz. U. z 2005r. Nr 165, poz. 1373).

Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych jest Prezydent Miasta Przemyśla, z siedzibą w Przemyślu przy Rynek 1, tel. 16 6752152, e-mail: .

 2. W Urzędzie Miejskim w Przemyślu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu 16 675 2114 lub adresem e-mail: .

 3. Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań związanych z wykreśleniem hipoteki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.

 4. Pana/i dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 5. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat, czyli okres wynikający z kategorii archiwalnej(okres przechowywania dokumentacji) ustalony w zał. Nr 3 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 6. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia i prawo do cofnięcia zgody w zakresie w jakim dane udzielone zostały dobrowolnie.

 7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie Pana/i danych osobowych naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

 8. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Jest Pan/i zobowiązany/a do podania swoich danych osobowych, których zakres wynika z przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.

WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

ul. Wodna 11, pok. Nr 103,

tel. 16/675 20 14

DOCXWPOL-1.docx (16,45KB)
DOCXWPOL-2.docx (16,66KB)
DOCXWPOL-3.docx (16,46KB)

PDFKlauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych.pdf (543,24KB)