Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

POL.4 - podatek rolny osób prawnych

 

KARTA USŁUGI

 

URZĄD MIEJSKI W PRZEMYŚLU

Rynek 1, 37-700 Przemyśl, tel. 16/675 21 52, fax. 16/678 64 49

www.przemysl.pl, e-mail: kancelaria@um.przemysl.pl

godziny urzędowania: od godz. 730 do 1530, we wtorki od godz. 730 do 1600

PODATEK ROLNY OD OSÓB PRAWNYCH

WYMAGANE DOKUMENTY ORAZ MIEJSCE ICH ZŁOŻENIA

 1. deklaracja na podatek rolny – DR-1 wraz z załącznikami ZDR-1 i ZDR-2,

 2. dowody świadczące o powstaniu albo o wygaśnięciu obowiązku podatkowego np. akt notarialny, umowa kupna - sprzedaży itp., lub o zaistnieniu zmian mających wpływ na wysokość podatku rolnego,

 3. Pełnomocnictwo - w przypadku załatwiania spraw podatnika przez osoby trzecie.

 4. Miejsce złożenia dokumentów: Kancelaria Ogólna Urzędu Miejskiego w Przemyślu (parter - pok. nr 1); tel. 16/678-68-20.,

 5. TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

  1. do 15 stycznia roku podatkowego.

  2. do 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, zmianę lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

OPŁATY

 1. Opłata skarbowa od pełnomocnictwa niepodlegającego zwolnieniu – 17,00 zł,

 2. Miejsce płatności:

kasa Urzędu Miejskiego, ul. Wodna 11, pok. Nr 111 lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Przemyślu – nr rachunku na stronie internetowej.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY PRZEZ URZĄD

SPOSÓB ODWOŁANIA

Nie przysługuje.

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (jedn. tekst: Dz. U.
  z 2017r. poz. 1892 z późn. zm.).

 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30-05-2019r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019r. poz. 1105).

 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 06-06-2019r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019r. poz. 1153).

 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (jedn. tekst: Dz. U. z 2019r., poz. 1000).

 5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007r. Nr 187 poz. 1330).

 6. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (jedn. tekst: Dz. U. z 2019r., poz. 900 z późn. zm.).

 

Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych jest Prezydent Miasta Przemyśla, z siedzibą w Przemyślu przy Rynek 1, tel. 16 6752152, e-mail: .

 2. W Urzędzie Miejskim w Przemyślu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu 16 675 2114 lub adresem e-mail: .

 3. Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań związanych z wykreśleniem hipoteki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.

 4. Pana/i dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 5. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat, czyli okres wynikający z kategorii archiwalnej(okres przechowywania dokumentacji) ustalony w zał. Nr 3 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 6. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia i prawo do cofnięcia zgody w zakresie w jakim dane udzielone zostały dobrowolnie.

 7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie Pana/i danych osobowych naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

 8. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Jest Pan/i zobowiązany/a do podania swoich danych osobowych, których zakres wynika z przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.

WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

ul. Wodna 11, pok. Nr 106 (stanowisko obsługi),

tel. 16/675 20 26

 

DOCdeklaracja-dr-1-od-2012-do-2015.doc (266,50KB)
DOCdr-1-deklaracja-na-podatek-rolny-obowiazujaca-od-2016r od 30-06-2019r..doc (254,00KB)
DOCzr-1a-dane-o-gruntach-rolnych-obowiazujacy-od-2016r do 30-06-2019r..doc (54,50KB)
DOCzr-1a-dane-o-gruntach-rolnych-od-2012-do-2015.doc (54,00KB)
DOCzw-dane-o-spolwlascicielach-od-2012-do-2015.doc (116,00KB)

DOCzw-dane-o-wspolwlascicielach-obowiazujacy-od-2016r 30-06-2019r..doc (107,50KB)

FORMULARZE OBOWIĄZUJĄCE OD 30-06-2019r.

DOCdr-1-obowiazujace-od-lipca-2019r-wersja-w-programie-word1.doc (181,00KB)
DOCZDR-1 - załącznik do DR-1, wersja w programie WORD.doc (93,00KB)
DOCZDR-2 - załącznik do DR-1, wersja w programie WORD.doc (89,50KB)