Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

POL.9 - preferencje w zapłacie zobowiązań podatkowych - przedsiębiorcy

KARTA USŁUGI

URZĄD MIEJSKI W PRZEMYŚLU

Rynek 1, 37-700 Przemyśl, tel. 16/675 21 52, fax. 16/678 64 49

www.przemysl.pl, e-mail: kancelaria@um.przemysl.pl

godziny urzędowania: od godz. 730 do 1530, we wtorki od godz. 730 do 1600

PREFERENCJE W ZAPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH
(dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, osób fizycznych

będących przedsiębiorcami)

WYMAGANE DOKUMENTY ORAZ MIEJSCE ICH ZŁOŻENIA

 1. Odręczny wniosek o udzielenie preferencji w zapłacie zobowiązań podatkowych lub na druku WPOL 1, WPOL 2 lub WPOL 3, (wniosek do pobrania na stronie internetowej).

 2. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem
  o udzielenie pomocy:

 3. wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku,
  w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

 4. informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących
  w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis (formularz - określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis – do pobrania na stronie internetowej).

 5. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:

 6. wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

 7. wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia
  o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

 8. informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (formularz - określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie informacji składanych przez podmiot ubiegający się
  o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - do pobrania na stronie internetowej).

 9. Podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o jej udzielenie, informacji dotyczących wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz informacji o otrzymanej pomocy publicznej, zawierających w szczególności wskazanie dnia i podstawy prawnej jej udzielenia, formy
  i przeznaczenia, albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy.

(formularz - określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r.
w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - do pobrania na stronie internetowej).

 1. Oświadczenie o przeznaczeniu uzyskanych środków w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku.

 2. Dowody świadczące o sytuacji finansowej wnioskodawcy np. wykaz imienny należności i zobowiązań z uwzględnieniem kwot i terminów ich spłaty z dokonaniem analizy wysokości długu (strata rzeczywista, amortyzacja itp. składające się na wynik finansowy), wynik finansowy - za okres od początku roku do końca miesiąca poprzedzającego dzień złożenia wniosku, zeznania podatkowe (np. VAT, CIT, PIT, ZUS), bilanse pełne oraz skrócone wraz z rachunkiem zysków i strat - za okres trzech lat poprzedzających dzień złożenia wniosku.

 3. Pełnomocnictwo - w przypadku załatwiania sprawy podatnika przez osoby trzecie.

 4. Miejsce złożenia dokumentów: Kancelaria Ogólna Urzędu Miejskiego w Przemyślu (parter - pok. nr 1); tel. 16/678-68-20.

OPŁATY

 1. Opłata skarbowa od pełnomocnictwa nie podlegającego zwolnieniu – 17,00 zł,

 2. Miejsce płatności:

kasa Urzędu Miejskiego, ul. Wodna 11, pok. Nr 111 lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Przemyślu – nr rachunku na stronie internetowej.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY PRZEZ URZĄD

Do miesiąca czasu od wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

SPOSÓB ODWOŁANIA

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, ul. Borelowskiego 1, za pośrednictwem organu podatkowego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (jedn. tekst: Dz. U. z 2019r., poz. 900 z późn. zm.).

 2. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (jedn. tekst: Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.). 

 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311).

 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie informacji składanych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810).

 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312).

 6. Ustawa z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (jedn. tekst: Dz. U. z 2012r., poz. 1282 z późn. zm.).

 7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007r. Nr 187 poz. 1330),

 8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte na rachunkach (Dz. U. Nr 165, poz. 1373).

Urząd Miejski w Przemyślu, zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Przemyśla, Rynek 1, 37-700 Przemyśl.

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu – patrz „nazwa usługi”.

 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 4. Podanie danych osobowych jest niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia postępowania administracyjnego – patrz „podstawa prawna”.

 

WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

ul. Wodna 11, pok. Nr 106 (stanowisko obsługi),

tel. 16/675 20 26

PDFinformacje-przedstawiane-przy-ubieganiu-sie-o-pomoc-inna-niz-pomoc-de-minimis-lub-pomoc-de-minimis-w-rolnictwie-lub-rybolowstwie.pdf (730,37KB)
PDFinformacje-skladane-przez-podmioty-ubiegajace-sie-o-pomoc-de-minimis-w-rolnictwie-lub-rybolowstwie.pdf (66,47KB)
ODTWPOL-1.odt (12,14KB)
ODTWPOL-2.odt (12,25KB)
ODTWPOL-3.odt (12,19KB)
PDFzakres-informacji-przedstawianych-przez-podmiot-ubiegajacy-sie-o-pomoc-de-minimis.pdf (521,55KB)

PDFKlauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych.pdf (543,24KB)