Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

POL.1 - podatek od nieruchomości osób fizycznych

Nazwa usługi:
POL.1 - podatek od nieruchomości osób fizycznych
Kogo dotyczy:

Osoby Fizyczne

Uwagi:
-
Czas realizacji usługi:
Wydanie decyzji ustalającej wysokość podatku od nieruchomości - w ciągu miesiąca od złożenia kompletu dokumentów a w sprawie szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy,

Zmiana decyzji w trakcie roku - w ciągu miesiąca od złożenia wniosku, a w sprawie szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy. 
Wymagane dokumenty:
 1. Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych – IN-1 wraz z załącznikami ZIN-1, ZIN-2 i ZIN-3.

 2. Dowody świadczące o powstaniu albo o wygaśnięciu obowiązku podatkowego np. akt notarialny, umowa kupna–sprzedaży, postanowienie stwierdzające nabycie spadku itp., lub o zaistnieniu zmian mających wpływ na wysokość podatku od nieruchomości.

 3. Pełnomocnictwo - w przypadku załatwiania spraw podatnika przez osoby trzecie.

 4. Miejsce złożenia dokumentów: Kancelaria Ogólna Urzędu Miejskiego w Przemyślu (parter - pok. Nr 1) tel. 16/678-68-20.

 5. TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: do 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mającej wpływ na powstanie, zmianę lub wygaśniecie obowiązku podatkowego.

Opłaty:
 1. Opłata skarbowa od pełnomocnictwa niepodlegającego zwolnieniu – 17,00 zł,

 2. Miejsce płatności:

kasa Urzędu Miejskiego, ul. Wodna 11, pok. Nr 111, lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Przemyślu – nr rachunku na stronie internetowej.

Tryb odwoławczy:
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu ul. Borelowskiego 1, za pośrednictwem organu podatkowego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Podstawa prawna::
 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (jedn. tekst: Dz. U. z 2019r., poz. 1170).

 2. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Przemyśla obowiązująca w danym roku podatkowym.

 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30-05-2019r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019r. poz. 1104).

 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18-06-2019r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019r. poz. 1185).

 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (jedn. tekst: Dz. U. z 2019r., poz. 1000)

 6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007r. Nr 187 poz. 1330).

 7. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (jedn. tekst: Dz. U. z 2019r., poz. 900z późn. zm.).


Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych jest Prezydent Miasta Przemyśla, z siedzibą w Przemyślu przy Rynek 1, tel. 16 6752152, e-mail: .

 2. W Urzędzie Miejskim w Przemyślu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu 16 675 2114 lub adresem e-mail: .

 3. Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań związanych z wykreśleniem hipoteki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.

 4. Pana/i dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 5. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat, czyli okres wynikający z kategorii archiwalnej(okres przechowywania dokumentacji) ustalony w zał. Nr 3 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 6. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia i prawo do cofnięcia zgody w zakresie w jakim dane udzielone zostały dobrowolnie.

 7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie Pana/i danych osobowych naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

 8. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Jest Pan/i zobowiązany/a do podania swoich danych osobowych, których zakres wynika z przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.

 

Wydział realizujący usługę:
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Adres Wydziału:
37-700 Przemyśl | Wodna 11 | pok. Nr 106 (stanowisko obsługi)
Telefon:

Telefon: +48 16 675 20 26
e-mail: pol@um.przemysl.pl

Godziny pracy::

Składnie dokumentów:

Kancelaria Ogólna Urzędu Miejskiego w Przemyślu

37-700 Przemyśl, Rynek 1 


ul. Wodna 11, pok. Nr 106 (stanowisko obsługi),


Godziny Pracy:

Poniedziałek - Piątek: 7.30-15.30
Wtorek - 7.30-16.00

FORMULARZE OBOWIĄZUJĄCE OD 30-06-2019r.

DOCIN-1 WORD (deklaracja na podatek od nieruchomości).doc (250,50KB)
DOCZIN-1 WORD (załącznik do IN-1).doc (142,50KB)
DOCZIN-2 WORD (załącznik do IN-1).doc (142,50KB)
DOCZIN-3 WORD (załącznik do IN-1).doc (94,00KB)
 

PDFKlauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych.pdf (543,24KB)

 

FORMULARZE OBOWIĄZUJĄCE DO 30-06-2019r.

DOCip-informacja-podatkowa-obowiazujaca-od-2016r. do 30-06-2019r..doc (149,00KB)
DOCzw-dane-o-wspolwlascicielach-obowiazujace-od-2016r do 30-06-2019r..doc (107,50KB)
DOCzw-dane-o-wspolwlascicielach-od-2012-do-2015.doc (116,00KB)