Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze na kandydata na stanowisko d/s obsługi finansowo - księgowej w zakresie wydatków budżetowych związanych z dofinansowaniem ze środków pomocowych oraz (...)

PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA
ogłasza nabór
na kandydata na stanowisko d/s obsługi finansowo - księgowej w zakresie wydatków budżetowych związanych z dofinansowaniem ze środków pomocowych oraz d/s księgowości rachunku sum depozytowych w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
Wymagania niezbędne:
- wykształcenie wyższe magisterskie,
- co najmniej 3 ? letni ogólny staż pracy,
- legitymowanie się niekaralnością.

Wymagania dodatkowe:
- doświadczenie zawodowe w zakresie księgowości budżetowej;
- znajomość przepisów niezbędnych do wykonywania powierzonych obowiązków oraz umiejętność ich stosowania, tj.:
- ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.),
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020);
- umiejętność obsługi komputera.

Ponadto kandydata powinna cechować:
- odpowiedzialność, opanowanie, pracowitość, sumienność.

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku objętym konkursem:

1) Prowadzenie rachunkowości na wyodrębnionych kontach księgowych w zakresie operacji gospodarczych finansowanych ze środków pomocowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym:
- ewidencjonowanie wpływu środków pomocowych na rachunek bankowy według źródeł pochodzenia,
- realizacja wydatków z rachunku bankowego,
- dokonywanie kontroli dokumentów księgowych pod kątem formalnym i rachunkowym oraz w tym zakresie dysponowanie środkami pod kątem legalności, celowości i oszczędności,
- sporządzanie polecenia przelewu,
- uzgadnianie zapisów analitycznych z księgą główną,
- prowadzenie kont rozrachunków z dostawcami i odbiorcami.

2) Sporządzanie sprawozdawczości w powierzonym zakresie.
3) Prowadzenie księgowości w zakresie depozytów (wadia):
- ewidencjonowanie wpływu wadium,
- dokonywanie zwrotu wadium zgodnie z dyspozycją przekazania/zwrotu środków,
- dokonywanie kontroli dokumentów księgowych pod kątem formalnym i rachunkowym oraz w tym zakresie dysponowanie środkami pod kątem legalności, celowości i oszczędności,
- uzgadnianie zapisów analitycznych z księgą główną.
4) Kompletowanie i przygotowanie dokumentów prowadzonych na zajmowanym stanowisku w celu przekazania do archiwum zakładowego.
5) Wykonywanie innych prac i załatwianie spraw doraźnie zleconych przez przełożonych.
6) Uczestniczenie w szkoleniach dotyczących powierzonych obowiązków.

3. Wymagane dokumenty dla stanowiska objętego konkursem, które powinna zawierać oferta:

- list motywacyjny,
- życiorys (CV) uwzględniający zwłaszcza potwierdzenie legitymowania się wymaganiami dodatkowymi. W CV potwierdzić należy mianowicie posiadanie umiejętności i cech wskazanych w niniejszym ogłoszeniu, w tym m.in. posiadanie znajomości przepisów prawa niezbędnych do wykonywania powierzonych obowiązków i umiejętności ich stosowania oraz umiejętność obsługi komputera,
- kwestionariusz osobowy uwzględniający m.in. dane osobowe i miejsce zamieszkania,
- odpisy lub kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
- odpisy lub kserokopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy oraz doświadczenie zawodowe,
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

W liście motywacyjnym należy zawrzeć klauzulę o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)". 4. Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem kandydata oraz adresem zwrotnym i dopiskiem: "Nabór na stanowisko d/s obsługi finansowo ? księgowej w zakresie wydatków budżetowych ......", w nieprzekraczalnym terminie do 3 kwietnia 2007 r. na adres: Urząd Miejski w Przemyślu - Wydział Organizacyjno ? Administracyjny, Rynek 1, I piętro, pokój nr 11. Oferty przyjmowane będą w dniach i godzinach pracy Urzędu Miejskiego, tj. we wtorki od godz. 8.00 do godz. 16.00 , a w pozostałe dni pracy od godz. 7.30 do godz. 15.30.
Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną za pośrednictwem urzędu pocztowego po upływie terminu wyznaczonego do ich złożenia nie będą rozpatrywane. 5. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz informacja o wyniku naboru po jego zakończeniu będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (przemysl.bip-gov.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w budynku głównym Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 (I piętro).

Autor: Robert Choma