Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze na kandydata na stanowisko dyrektora Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przemyślu

OGŁOSZENIE O NABORZE PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA ogłasza nabór na kandydata na stanowisko dyrektora Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przemyślu 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania: Wymagania niezbędne: - wykształcenie wyższe, - co najmniej 5- letni staż pracy, w tym 2 lata pracy na stanowiskach urzędniczych w jednostkach samorządowych lub w służbie cywilnej, w urzędach państwowych albo też na kierowniczych stanowiskach państwowych, - posiadanie obywatelstwa polskiego, - posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, - legitymowanie się niekaralnością. Wymagania dodatkowe: - preferowane kierunki wykształcenia: ekonomiczne, zarządzanie i marketing, prawnicze, administracyjne, wychowanie fizyczne. Ponadto pożądana jest znajomość: - zagadnień związanych ze świadczeniem usług w zakresie sportu, rekreacji, wypoczynku i turystyki, - znajomość obowiązujących zasad w dziedzinie finansów publicznych. 2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku objętym konkursem: - zarządzanie i kierowanie Przemyskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Przemyślu, - inicjatywa i podejmowanie współpracy i współdziałania z podmiotami w kraju i za granicą na rzecz organizacji i rozwoju różnego rodzaju usług związanych z kulturą fizyczną, sportem, rekreacją i turystyką, - przestrzeganie obowiązujących zasad w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej w kierowanej jednostce. 3. Wymagane dokumenty: 1) list motywacyjny, 2) życiorys (CV) uwzględniający zwłaszcza szczegółowy przebieg pracy zawodowej, 3) kwestionariusz osobowy, uwzględniający m.in. dane osobowe i posiadane obywatelstwo, 4) koncepcję funkcjonowania Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przemyślu. 5) odpisy lub kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i zdobyte kwalifikacje oraz staż pracy, 6) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych, 7) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz o nie karaniu karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny budżetowej (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114). W liście motywacyjnym i CV należy zawrzeć klauzulę o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)" 4. Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać osobiście w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Nabór na stanowisko dyrektora POSiR w Przemyślu;, w nieprzekraczalnym terminie do 22 września 2005 r. na adres: Urząd Miejski w Przemyślu - Wydział Organizacyjno - Administracyjny, Rynek 1, I piętro, pokój nr 11. Oferty przyjmowane będą w dniach i godzinach pracy Urzędu Miejskiego, tj. we wtorki od godz. 800 do godz. 16.00, a w pozostałe dni pracy od godz. 730 do godz. 1530. Oferty złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane. 5. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz informacja o wyniku naboru po jego zakończeniu będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (przemysl.bip-gov.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w budynku głównym Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 (I piętro).
Autor: Robert Choma