Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Zastępcy Naczelnika w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Urzędu Miejskiego w Przemyślu

Ogłoszenie o naborze PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Zastępcy Naczelnika w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Urzędu Miejskiego w Przemyślu. 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania: Wymagania niezbędne: 1) wykształcenie wyższe, 2) co najmniej 4 – letni ogólny staż pracy, w tym co najmniej 2 – letni staż pracy na stanowiskach, o których mowa w art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.), 3) posiadanie obywatelstwa polskiego, 4) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, 5) legitymowanie się niekaralnością. Wymagania dodatkowe: 1) preferowany kierunek wykształcenia: geodezja, 2) posiadanie uprawnień zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie, o którym mowa w art. 43 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027), tj. „rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych”, 3) doświadczenie zawodowe w zakresie gospodarowania nieruchomościami. Ponadto kandydata powinna cechować: - dobra znajomość prawa w zakresie dotyczącym zwłaszcza geodezji i kartografii, gospodarowania nieruchomościami oraz samorządu terytorialnego, - samodzielność, komunikatywność, rzetelność, wysoka kultura osobista. 2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku objętym konkursem: Koordynowanie i nadzór nad realizacją zadań związanych z: 1) prowadzeniem gospodarki nieruchomościami miasta Przemyśla, 2) dokonywaniem podziałów i rozgraniczania nieruchomości oraz czynności w zakresie postępowania w sprawach scaleń i podziałów nieruchomości, 3) prowadzeniem spraw w zakresie komunalizacji nieruchomości, 4) regulacją stanów prawnych nieruchomości, 5) sprzedażą lokali mieszkalnych, 6) ustalaniem opłat adiacenckich, 7) ustalaniem opłat związanych ze wzrostem lub obniżeniem wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 8) przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, 9) prowadzeniem spraw z zakresu roszczeń o nabycie nieruchomości z mocy prawa oraz przywróceniem własności w postępowaniach regulacyjnych, 10) prowadzeniem spraw nazewnictwa ulic i placów, 11) ustalaniem numerów porządkowych nieruchomości oraz prowadzeniem numeracji porządkowej nieruchomości, 12) gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa na terenie miasta Przemyśla, 13) wywłaszczaniem i zwrotem wywłaszczonych nieruchomości, 14) wyłączaniem gruntów z produkcji rolniczej, 15) prowadzeniem spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych, 16) wykonywaniem zadań służby geodezyjnej i kartograficznej miasta Przemyśla, 17) organizacją i prowadzeniem katastru miejskiego, 18) prowadzeniem Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, 19) uzgadnianiem dokumentacji projektowej. 3. Wymagane dokumenty dla stanowiska objętego konkursem, które powinna zawierać oferta: - list motywacyjny, - życiorys (CV) uwzględniający zwłaszcza szczegółowy opis posiadanych umiejętności oraz cech, - kwestionariusz osobowy uwzględniający m.in. dane osobowe, miejsce zamieszkania i posiadane obywatelstwo, - odpisy lub kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje oraz dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe, - oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, - oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie. W CV należy zawrzeć klauzulę o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)”. Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Oferta na stanowisko Zastępcy Naczelnika w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru” w terminie do dnia 8 maja 2006 r. na adres: Urząd Miejski w Przemyślu – Wydział Organizacyjno – Administracyjny, Rynek 1, I piętro, pokój nr 11. Oferty przyjmowane będą w dniach i godzinach pracy Urzędu Miejskiego, tj. we wtorki od godz. 800 do godz. 1600 , a w pozostałe dni pracy od godz. 730 do godz. 1530. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną za pośrednictwem urzędu pocztowego po upływie terminu wyznaczonego do ich złożenia nie będą rozpatrywane. 4. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz informacja o wyniku naboru po jego zakończeniu będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (przemysl.bip-gov.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w budynku głównym Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 (I piętro).
Autor: Robert Choma