Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko d/s sprzedaży nieruchomości w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Urzędu Miejskiego w Przemyślu

Ogłoszenie o naborze PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA ogłasza nabór kandydatów na stanowisko d/s sprzedaży nieruchomości w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Urzędu Miejskiego w Przemyślu. 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania: Wymagania niezbędne: - wykształcenie wyższe. Wymagania dodatkowe: - preferowane kierunki wykształcenia: geodezja lub administracja. Ponadto kandydata powinna cechować: - znajomość przepisów dotyczących gospodarowania nieruchomościami oraz kodeksu cywilnego i ustawy o podatku od towarów i usług, - znajomość zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego, - umiejętność obsługi komputera, - operatywność, komunikatywność, kreatywność, samodzielność, wysoka kultura osobista. 2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku objętym konkursem: 1. Przygotowywanie wykazów nieruchomości do sprzedaży. 2. Organizowanie i ogłaszanie przetargów na sprzedaż nieruchomości. 3. Prowadzenie sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości. 4. Dokonywanie czynności związanych ze zniesieniem współwłasności przez podział lub przez sąd. 5. Przygotowywanie niezbędnej dokumentacji do zawarcia umów sprzedaży. 6. Prowadzenie spraw z zakresu: - obciążania nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi, - ochrony własności, - regulacji wieczysto-księgowych. 7. Przygotowywanie projektów zarządzeń Prezydenta Miasta Przemyśla oraz projektów uchwał Rady Miejskiej w Przemyślu. 3. Wymagane dokumenty dla stanowiska objętego konkursem, które powinna zawierać oferta: - list motywacyjny, - życiorys (CV) uwzględniający zwłaszcza szczegółowy opis posiadanych umiejętności i cech, w tym stwierdzenie posiadania znajomości przepisów prawa wymienionych w ogłoszeniu i zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego oraz umiejętności obsługi komputera, - kwestionariusz osobowy uwzględniający m.in. dane osobowe i miejsce zamieszkania - odpisy lub kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, - oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie. W CV należy zawrzeć klauzulę o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)”. Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Oferta na stanowisko d/s sprzedaży nieruchomości w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Urzędu Miejskiego w Przemyślu” w terminie do dnia 24 maja 2006 r. na adres: Urząd Miejski w Przemyślu – Wydział Organizacyjno – Administracyjny, Rynek 1, I piętro, pokój nr 11. Oferty przyjmowane będą w dniach i godzinach pracy Urzędu Miejskiego, tj. we wtorki od godz. 800 do godz. 1600 , a w pozostałe dni pracy od godz. 730 do godz. 1530. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną za pośrednictwem urzędu pocztowego po upływie terminu wyznaczonego do ich złożenia nie będą rozpatrywane. 4. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz informacja o wyniku naboru po jego zakończeniu będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (przemysl.bip-gov.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w budynku głównym Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 (I piętro).
Autor: Robert Choma