Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Przemyśla o naborze na stanowisko d/s zarządu budynkami mieszkalnymi i zmiany przeznaczenia lokalu mieszkalnego w Wydziale Gospodarki Lokalowej UM w Przemyślu

Ogłoszenie o naborze PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA ogłasza nabór kandydatów na stanowisko d/s zarządu budynkami mieszkalnymi i zmiany przeznaczenia lokalu mieszkalnego w Wydziale Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu. 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania: Wymagania niezbędne: - wykształcenie wyższe. Wymagania dodatkowe: - preferowane kierunki wykształcenia: prawo albo administracja lub ekonomia. Ponadto kandydata powinna cechować: - znajomość przepisów dotyczących kodeksu cywilnego i ustawy o gospodarce nieruchomościami, zwłaszcza w zakresie zarządu nieruchomościami, - umiejętność pracy w zespole i komunikatywność, - odpowiedzialność, obowiązkowość, zdecydowanie, solidność. 2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku objętym konkursem: 1. Przejmowanie zarządu budynkami mieszkalnymi od dotychczasowych zarządców. 2. Rozliczanie zarządców z zarządu nieruchomościami stanowiącymi własność lub współwłasność gminy. 3. Ustanawianie zarządcy i przedsiębiorcy. 4. Uczestniczenie w przygotowywaniu dokumentów związanych ze zwrotem budynków mieszkalnych właścicielom lub współwłaścicielom i zabezpieczenie interesów gminy. 5. Wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia lokalu na wniosek strony lub zarządcy oraz pomieszczeń przynależnych. 6. Prowadzenie spraw z zakresu zarządu nieruchomościami i współpraca z zarządcami nieruchomości, w których gmina posiada udziały we współwłasności. 7. Prowadzenie spraw dotyczących poszerzenia lokalu mieszkalnego i zmiany treści umowy najmu na skutek podziału lokalu. 8. Prowadzenie spraw dotyczących zwrotu kaucji mieszkaniowej. 9. Prowadzenie ewidencji spraw kierowanych do sądu. 3. Wymagane dokumenty dla stanowiska objętego konkursem, które powinna zawierać oferta: - list motywacyjny, - życiorys (CV) uwzględniający zwłaszcza szczegółowy opis posiadanych umiejętności i cech, w tym stwierdzenie posiadania znajomości przepisów prawa wymienionych w ogłoszeniu, - kwestionariusz osobowy uwzględniający m.in. dane osobowe i miejsce zamieszkania, - odpisy lub kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, - oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie. W CV należy zawrzeć klauzulę o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)”. Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Oferta na stanowisko d/s zarządu budynkami mieszkalnymi i zmiany przeznaczenia lokalu mieszkalnego w Wydziale Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu” w terminie do dnia 12 czerwca 2006 r. na adres: Urząd Miejski w Przemyślu – Wydział Organizacyjno – Administracyjny, Rynek 1, I piętro, pokój nr 11. Oferty przyjmowane będą w dniach i godzinach pracy Urzędu Miejskiego, tj. we wtorki od godz. 800 do godz. 1600 , a w pozostałe dni pracy od godz. 730 do godz. 1530. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną za pośrednictwem urzędu pocztowego po upływie terminu wyznaczonego do ich złożenia nie będą rozpatrywane. 4. Oferty kandydatów nie spełniających wymagań określonych w niniejszym ogłoszeniu o naborze zostaną przez Komisję Konkursową odrzucone i będą zwracane zainteresowanym. 5. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz informacja o wyniku naboru po jego zakończeniu będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (przemysl.bip-gov.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w budynku głównym Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 (I piętro).
Autor: Robert Choma