Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O NABORZE PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA ogłasza nabór na kandydata na stanowisko kierownika Biura Rozwoju Miasta Przemyśla w Przemyślu

OGŁOSZENIE O NABORZE PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA ogłasza nabór na kandydata na stanowisko kierownika Biura Rozwoju Miasta Przemyśla w Przemyślu 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania: Wymagania niezbędne: - wykształcenie wyższe, - co najmniej 5 – letni ogólny staż pracy, w tym co najmniej 2 – letni staż pracy na stanowiskach, o których mowa w art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.), - posiadanie obywatelstwa polskiego, - posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, - legitymowanie się niekaralnością. Wymagania dodatkowe: 1) posiadanie uprawnień zawodowych w zakresie planowania przestrzennego, 2) przynależność do Izby Urbanistów, 3) doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania zespołem projektowym lub w administracji w zakresie architektoniczno – budowlanym lub planowania przestrzennego. Ponadto kandydat powinien posiadać doświadczenie w zakresie wykonanych prac planistycznych potwierdzone załączonym do CV wykazem wykonanych prac. Kandydata powinno cechować również: - zaangażowanie społeczne, w tym prace społeczne w izbach zawodowych, organizacjach lub stowarzyszeniach, - odpowiedzialność, sumienność, aktywność, kreatywność. 2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku objętym konkursem: Kierowanie Biurem Rozwoju Miasta Przemyśla oraz koordynowanie wykonywanych przez Biuro prac planistycznych i innych opracowań, a w szczególności: - organizacja pracy Biura, w tym prowadzonych prac planistycznych, - zabezpieczenie warunków dla funkcjonowania i rozwoju Biura, - opracowywanie materiałów i projektów związanych z zagospodarowaniem miasta i wzrostem jego roli w regionie, - pełnienie funkcji głównego projektanta dla opracowań istotnych dla rozwoju miasta i regionu oraz wykonywanie innych prac wymagających przynależności do Izby Urbanistów. 3. Wymagane dokumenty: 1) list motywacyjny, 2) życiorys (CV) uwzględniający zwłaszcza potwierdzenie zaangażowania społecznego, w tym wykonywania prac społecznych oraz posiadania cech wskazanych w niniejszym ogłoszeniu. Ponadto do CV należy dołączyć - jak podano wyżej - wykaz wykonanych prac planistycznych, 3) kwestionariusz osobowy, uwzględniający m.in. dane osobowe, miejsce zamieszkania i posiadane obywatelstwo, 4) koncepcję funkcjonowania Biura Rozwoju Miasta Przemyśla w Przemyślu, 5) dokumenty (m.in. odpisy, kserokopie) potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy, w tym potwierdzające posiadanie wymagań dodatkowych określonych w niniejszym ogłoszeniu, tj. posiadanie uprawnień zawodowych, legitymowanie się przynależnością do Izby Urbanistów oraz posiadanie doświadczenia zawodowego, 6) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych, 7) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz o nie karaniu karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.). W liście motywacyjnym należy zawrzeć klauzulę o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)”. 4. Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem kandydata oraz adresem zwrotnym i dopiskiem „Nabór na stanowisko kierownika Biura Rozwoju Miasta Przemyśla”, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2006 r. na adres: Urząd Miejski w Przemyślu - Wydział Organizacyjno – Administracyjny, Rynek 1, I piętro, pokój nr 11. Oferty przyjmowane będą w dniach i godzinach pracy Urzędu Miejskiego, tj. we wtorki od godz. 800 do godz. 1600 , a w pozostałe dni pracy od godz. 730 do godz. 1530. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną za pośrednictwem urzędu pocztowego po upływie terminu wyznaczonego do ich złożenia nie będą rozpatrywane. 5. Oferty kandydatów nie spełniających wymagań określonych w niniejszym ogłoszeniu o naborze zostaną przez Komisję Konkursową odrzucone i będą zwracane zainteresowanym. 6. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz informacja o wyniku naboru po jego zakończeniu będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (przemysl.bip-gov.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w budynku głównym Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 (I piętro). Przemyśl, dnia 10 lipca 2006 r. Z up. Prezydenta Miasta Mgr inż. Wiesław Jurkiewicz Zastępca Prezydenta
Autor: Wiesław Jurkiewicz

DOTOGŁOSZENIE O NABORZE PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA ogłasza nabór na kandydata na stanowisko kierownika Biura Rozwoju Miasta Przemyśla w Przemyślu (32,00KB)