Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O NABORZE PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA ogłasza nabór na kandydata na stanowisko Audytora Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Przemyślu

OGŁOSZENIE O NABORZE PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA ogłasza nabór na kandydata na stanowisko Audytora Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Przemyślu 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania: Wymagania niezbędne: - wykształcenie wyższe, - uprawnienia zawodowe audytora wewnętrznego, - co najmniej 2 – letni staż pracy na stanowiskach, o których mowa w art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.), - posiadanie obywatelstwa polskiego, - posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, - legitymowanie się niekaralnością. Wymagania dodatkowe: - doświadczenie zawodowe na stanowisku audytora wewnętrznego. 2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku objętym konkursem: Prowadzenie audytu wewnętrznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), a w szczególności: 1) przygotowywanie - w porozumieniu z Prezydentem Miasta - rocznych planów audytu wewnętrznego, 2) przedstawianie w określonym terminie Prezydentowi Miasta rocznego planu audytu wewnętrznego na rok nastepny, 3) przeprowadzanie audytu wewnętrznego zgodnie z rocznym planem audytu wewnętrznego, a także w razie uzasadnionych potrzeb - na polecenie Prezydenta Miasta - poza planem audytu, z uwzględnieniem zwłaszcza: a) badania dowodów księgowych oraz zapisów w księgach rachunkowych, b) dokonywania oceny gromadzenia środków publicznych i dysponowania nimi oraz gospodarowania mieniem, c) dokonywania oceny efektywności i gospodarności zarządzania finansowego, 4) sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych audytów wewnętrznych uwzględniających wyniki audytu wewnętrznego, w tym: a) stan faktyczny w zakresie gospodarki finansowej, b) określenie oraz analizę przyczyn i skutków stwierdzonych uchybień, c) zalecenia - ewentualnie uwagi i wnioski - w sprawie usunięcia ujawnionych uchybień lub wprowadzenia usprawnień, 5) przekazywanie Prezydentowi Miasta sprawozdania z przeprowadzonego audytu wewnętrznego, 6) opracowywanie i przedstawianie Prezydentowi Miasta sprawozdań z wykonania planu audytu za rok poprzedni. 3. Wymagane dokumenty: 1) list motywacyjny, 2) życiorys (CV), 3) dokumenty (m.in. odpisy, kserokopie) potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy, w tym potwierdzające złożenie egzaminu na audytora wewnętrznego oraz posiadanie wymagań dodatkowych określonych w niniejszym ogłoszeniu, tj. doświadczenia zawodowego na stanowisku audytora wewnętrznego, 4) kwestionariusz osobowy, uwzględniający m.in. dane osobowe, miejsce zamieszkania i posiadane obywatelstwo, 5) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych, 6) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, 7) koncepcję funkcjonowania stanowiska Audytora Wewnętrznego. W liście motywacyjnym należy zawrzeć klauzulę o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)”. 4. Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem kandydata oraz adresem zwrotnym i dopiskiem: „Nabór na stanowisko Audytora Wewnętrznego”, w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia 2006 r. na adres: Urząd Miejski w Przemyślu - Wydział Organizacyjno – Administracyjny, Rynek 1, I piętro, pokój nr 11. Oferty przyjmowane będą w dniach i godzinach pracy Urzędu Miejskiego, tj. we wtorki od godz. 800 do godz. 1600 , a w pozostałe dni pracy od godz. 730 do godz. 1530. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną za pośrednictwem urzędu pocztowego po upływie terminu wyznaczonego do ich złożenia nie będą rozpatrywane. 5. Oferty kandydatów nie spełniających wymagań określonych w niniejszym ogłoszeniu o naborze zostaną przez Komisję Konkursową odrzucone i będą zwracane zainteresowanym. 6. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz informacja o wyniku naboru po jego zakończeniu będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (przemysl.bip-gov.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w budynku głównym Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 (I piętro). Przemyśl, dnia 18 lipca 2006 r.
Autor: Ryszard Lewandowski

DOTOGŁOSZENIE O NABORZE PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA ogłasza nabór na kandydata na stanowisko Audytora Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Przemyślu (32,00KB)