Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o podatkach i opłatach obowiązujących w 2015 roku

Stawki podatku od nieruchomości podjęte zostały uchwałą Nr 14/2014 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 17 grudnia 2014r.,

 

stawka podatku rolnego wynosi:

  • od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych – 153,425 zł,
  • od 1 ha gruntów pozostałych – 306,85 zł,

stawka podatku leśnego wynosi:

  • od 1 ha lasu – 41,547 zł,
  • od 1 ha lasów ochronnych, lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych – 20,7735 zł,

Ponadto w 2015r. nadal ma zastosowanie:

Formularze ww. deklaracji wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej http://www.przemysl.pl/ zakładka Urząd Miejski – Kontakt-Co, jak i gdzie załatwić – Wydział Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych – Przewodnik po Urzędzie - Karty Usług POL lub bezpośrednio w Wydziale Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych przy ul. Wodna 11 w Przemyślu (parter p. 106 – stanowisko obsługi stron).


Złożenie deklaracji na innym wzorze traktuje się, jako nie złożenie deklaracji i podlega karze karno-skarbowej.

Przypominam, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (jedn. tekst: Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (jedn. tekst: Dz. U. z 2013r., poz. 1381), ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013r., poz. 465):
1. osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane:
• składać organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania w terminie:
- do dnia 31 stycznia deklaracje na podatek od nieruchomości,
- do dnia 15 stycznia deklaracje na podatek rolny,
- do dnia 15 stycznia deklaracje na podatek leśny,
na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu    - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
• odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia oraz składać pisemne wyjaśnienia okoliczności uzasadniających wprowadzenie tych korekt,
• wpłacić obliczony w deklaracji podatek - bez wezwania - na rachunek budżetu gminy, tutaj Urzędu Miejskiego w Przemyślu, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie do dnia 15 każdego miesiąca z tym, że w podatku od nieruchomości za miesiąc styczeń do dnia 31 stycznia.
2. osoby fizyczne, są obowiązane złożyć informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach, o lasach w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśniecie obowiązku podatkowego w zakresie odpowiednio: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystania przedmiotu opodatkowania lub jego części.
Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego.
3. Podmioty, na których ciąży obowiązek podatkowy w podatku od środków transportu winne złożyć organowi podatkowemu deklaracje w terminie do dnia 15 lutego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku oraz odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności. Podatek od środków transportowych płatny jest - bez wezwania - w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.