Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

INFORMACJA Prezydenta Miasta Przemyśla o wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla

Przemyśl 2014-05-27
BRMP.II.5.42.11.2013

INFORMACJA Prezydenta Miasta Przemyśla
o wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla
 
 

Zgodnie z art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późniejszymi zmianami) informuję o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania  Przestrzennego Miasta Przemyśla - Aktualizacja 2004/2005 zwanego dalej studium, dla obszaru miasta w jego granicach administracyjnych, w dniach od 28.05.2014r. do 20.06.2014r. w siedzibie Biura Rozwoju Miasta Przemyśla przy ul. Matejki 1 w godzinach urzędowania.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w budynku Urzędu Miejskiego, Rynek 1, I piętro, duża sala narad, w dniu 17.06.2014r., w godz. 10:00 - 12:00.

Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium (zgodnie z art. 11 pkt 11 ww. ustawy). Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Przemyśla z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.07.2014r.

Jednocześnie, informujemy, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego(tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko,  w tym zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.
Wnioski i uwagi w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania  Przestrzennego Miasta Przemyśla stosownie do art. 54 ustawy jw. należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do Prezydent Miasta Przemyśla, Rynek 1, 37-700 Przemyśl w nieprzekraczalnym terminie do 11.07.2014r.
Wniosek lub uwaga powinny zawierać imię i nazwisko, adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi i wniosku. Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Prezydenta Miasta Przemyśla.

Szczegółowe informacje w zakładce "Gospodarka Przestrzenna" w tym linki do pobrania materiałów związanych z projektem studium.