Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

O G Ł O S Z E N I E o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla - Aktualizacja 2004/2005

Przemyśl 2014-05-14

BRMP.II.5.42.11.2013

O G Ł O S Z E N I E
Prezydenta Miasta Przemyśla
o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla  
-  Aktualizacja 2004/2005

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późniejszymi zmianami) z a w i a d a m i a m o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla - Aktualizacja 2004/2005 zwanego dalej studium, dla obszaru miasta w jego granicach administracyjnych, w dniach od 28.05.2014r. do 20.06.2014r. w siedzibie Biura Rozwoju Miasta Przemyśla przy ul. Matejki 1 w godzinach urzędowania.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w budynku Urzędu Miejskiego, Rynek 1, I piętro, duża sala narad, w dniu 17.06.2014r., w godz. 10:00 - 12:00.
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Przemyśla z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.07.2014r.
Jednocześnie, informujemy, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.)podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej. Wnioski i uwagi w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla stosownie do art. 54 ustawy jw. należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do Prezydent Miasta Przemyśla, Rynek 1, 37-700 Przemyśl w nieprzekraczalnym terminie do 11.07.2014r.
Wniosek lub uwaga powinny zawierać imię i nazwisko, adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi i wniosku. Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Prezydenta Miasta Przemyśla.