Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rachunki Bankowe Urzędu Miejskiego w Przemyślu

Rachunki bankowe Urzędu Miejskiego w Przemyślu
obowiązujące od 1 marca 2014 r.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

62 1560 0013 2787 7120 6000 0004   VeloBank
________________________________________

Podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, opłata od posiadania psów i opłata targowa:

35 1560 0013 2787 7120 6000 0005   VeloBank

 

Uwaga!

Urząd Miejski w Przemyślu informuje, że w styczniu 2015 roku wprowadził System Identyfikacji Masowych Płatności dla podatków i opłat lokalnych, polegający na przyporządkowaniu indywidualnego rachunku bankowego, na który należy wpłacać zobowiązania podatkowe.
Indywidualne numery rachunków bankowych zostaną utworzone dla podatników podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych osób fizycznych i prawnych. Osoby fizyczne, będące płatnikami podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, otrzymają informację o indywidualnym numerze rachunku bankowego w decyzji podatkowej na 2015 rok. Do pozostałych podmiotów tj. osób prawnych będących podatnikami podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz wszystkich podatników podatku od środków transportowych zostanie wysłana pisemna informacja o indywidualnym numerze rachunku bankowego.


UWAGA! Brak doręczenia informacji nie zwalnia z obowiązku uregulowania zobowiązań podatkowych w terminach określonych decyzją lub wynikających z przepisów prawa. Do czasu otrzymania informacji wpłat można dokonywać na konto nr 35 1560 0013 2787 7120 6000 0005 Getin Noble Bank S.A.

W razie nieotrzymania informacji lub jej zgubienia, numer indywidualnego konta bankowego można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Przemyślu w:

 • Wydziale Wymiaru Podatków i Opłat, ul. Wodna 11, parter, pok. 106, tel. 16 675-20-26;
 • Wydziale Księgowości i Egzekucji Podatków i Opłat, ul. Wodna 11, parter, pok. 108 lub 109, tel. 16 675-20-08; 16-675-20-10.
 • Wyjaśnienia w sprawie księgowań dokonanych wpłat udzielane będą pod numerami telefonu: 16 675-20-08 oraz 16 675-20-10.

________________________________________

Dochody gminy:

89 1560 0013 2787 7120 6000 0003   VeloBank


Na ten rachunek należy dokonywać opłat z tytułu:

 • użytkowania wieczystego gruntu gminy,
 • trwałego zarządu gminy,
 • opłaty skarbowej,
 • opłaty adiacenckiej i renty planistycznej;
 • usług geodezyjnych i kartograficznych
 • dzierżawy gruntów i lokali gminy,
 • wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiektów od gminy,
 • nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy,
 • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy,
 • opłat komunikacyjnych,
 • kosztów związanych z usuwaniem, przechowywaniem i oszacowaniem pojazdu,
 • grzywien, mandatów (wystawionych przez Straż Miejską) oraz innych kar pieniężnych od osób fizycznych,
 • za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 • za usunięcie drzew i krzewów,
 • opłaty za wydanie karty wędkarskiej,
 • dotacje celowe dla gminy i powiatu na zadania bieżące wynikające z porozumień (umów),
 • opłaty z tytułu korzystania z przystanków komunikacyjnych.

________________________________________

Dochody Skarbu Państwa:

78 1560 0013 2787 7120 6000 0007  VeloBank

Na rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:

 • użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa,
 • trwałego zarządu Skarbu Państwa,
 • dzierżawy gruntów i lokali Skarbu Państwa,
 • wykupu lokalu mieszkalnego, użytkowego, gruntu lub też innych obiektów Skarbu Państwa,
 • nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa;
 • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa,
 • udostępnienia danych osobowych.

________________________________________

Podstawowy rachunek bankowy (ORGAN)

46 1560 0013 2787 7120 6000 0001   VeloBank


Na rachunku bankowym są gromadzone środki:

Dochody Miasta Przemyśla, w tym:

 • środki stanowiące dochody, które pobierają urzędy skarbowe,
 • dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe,
 • dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego,
 • Subwencja ogólna,
 • Dotacje celowe z budżetu państwa,
 • Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi oraz z budżetu Unii Europejskiej pod warunkiem braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego,

________________________________________

Rachunek sum depozytowych:

 • wadia

08 1560 0013 2787 7120 6000 0006   VeloBank
________________________________________

Rachunek wydatków:

19 1560 0013 2787 7120 6000 0002   VeloBank
________________________________________

 

Informujemy również, że od dnia 1 marca 2014 r. wpłat  na właściwe konta  Gminy Miejskiej Przemyśl  dokonywać można bez żadnych dodatkowych opłat w:

 • Punkcie Obsługi Klienta VeloBank przy  ul. 3-Maja 14
 • agencji Monetia Sp. z o.o. (Partner VeloBank) przy ul. Sportowej 3

________________________________________

Przypominamy, że wpłat można także dokonywać w kasie Urzędu Miejskiego, ul. Wodna 11, parter

 • od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.00
 • we wtorki od godz. 7.30 do godz. 15.30