Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o podatkach i opłatach obowiązujących w 2014 roku

INFORMACJA

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, iż w 2014r.:

1. nadal ma zastosowanie uchwała Nr 238/2012 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 25 października 2012r. w sprawie ustalenia wysokość stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Przemyśla (publikacja: Dz. Urzędowy Województwa Podkarpackiego z 2012r., poz. 2976).
2. stawka podatku rolnego wynosi:
 od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych – 173,20 zł,
 od 1 ha gruntów pozostałych – 346,40 zł,
3. stawka podatku leśnego wynosi:
 od 1 ha lasu – 37,6310 zł,
 od 1 ha lasów ochronnych, lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych – 18,8155 zł.
Nadal są aktualne wzory deklaracji podatkowych określone uchwałą nr 311/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie wzorów deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości, informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, danych o gruntach rolnych, o lasach, o nieruchomościach i obiektach budowlanych, danych o współwłaścicielach zmienioną uchwałą Nr 38/2012 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 stycznia 2012r.

4. nadal ma zastosowanie uchwała Nr 250/2012 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokość stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Przemyśla.

Nadal są aktualne wzory deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1, wraz z załącznikiem DT-1/A - o posiadanych środkach transportowych obowiązujące na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. Nr 293, poz. 1731),

Formularze ww. deklaracji wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej http://www.przemysl.pl/ zakładka Urząd Miejski - Przewodnik po Urzędzie - Wydział Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych lub bezpośrednio w Wydziale Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych przy ul. Wodna 11 w Przemyślu (parter p. 106 – stanowisko obsługi stron).
Złożenie deklaracji na innym wzorze traktuje się, jako nie złożenie deklaracji i podlega karze karno-skarbowej.

Wpłaty podatków można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11 lub na rachunek bankowy:

35 1560 0013 2787 7120 6000 0005   Getin Noble Bank S.A.

Przypominam, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (jedn. tekst: Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (jedn. tekst: Dz. U. z 2013r., poz. 1381), ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013r., poz. 465):
1. osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane:
• składać organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania w terminie:
 do dnia 31 stycznia deklaracje na podatek od nieruchomości,
 do dnia 15 stycznia deklaracje na podatek rolny,
 do dnia 15 stycznia deklaracje na podatek leśny,
na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu    - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
• odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia oraz składać pisemne wyjaśnienia okoliczności uzasadniających wprowadzenie tych korekt,
• wpłacić obliczony w deklaracji podatek - bez wezwania - na rachunek budżetu gminy, tutaj Urzędu Miejskiego w Przemyślu, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie do dnia 15 każdego miesiąca z tym, że w podatku od nieruchomości za miesiąc styczeń do dnia 31 stycznia.
2. osoby fizyczne, są obowiązane złożyć informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach, o lasach w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśniecie obowiązku podatkowego w zakresie odpowiednio: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystania przedmiotu opodatkowania lub jego części.
Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego.
3. Podmioty, na których ciąży obowiązek podatkowy w podatku od środków transportu winne złożyć organowi podatkowemu deklaracje w terminie do dnia 15 lutego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku oraz odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności. Podatek od środków transportowych płatny jest - bez wezwania - w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.

W 2014r. obowiązuje:
uchwała Nr 210/2013 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia wysokości, terminów płatności, zasad poboru oraz zwolnień. Opłata ta wynosi 50,00 zł od jednego psa i płatna jest - bez wezwania - do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku podatkowego w ciągu roku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.
uchwała Nr 193/2005 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 29 września 2005r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso (publikacja: Dz. Urzędowy Województwa Podkarpackiego Nr 132, poz. 2047 z późn. zm.).
uchwała Nr 13/2002 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 3 grudnia 2002r. w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Przemyśla opłaty prolongacyjnej (publikacja: Dz. Urzędowy Województwa Podkarpackiego Nr 88, poz. 1773).


 

DOTInformacja o podatkach i opłatach obowiązujących w 2014 roku (45,50KB)