Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostawa produktów żywnościowych do przedszkola nr 9 w Przemyślu.

Przemyśl: Dostawa produktów żywnościowych do Przedszkola nr 9 w Przemyślu         NR OGŁOSZENIA: 260063-2013          data zamieszczenia  03.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedszkole Nr 9, ul. Słowackiego 34, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie, tel. 16 678 57 96.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa produktów żywnościowych do Przedszkola nr 9 w Przemyślu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa produktów żywnościowych z podziałem na pakiety: - pakiet nr 1: przyprawy i koncentraty - pakiet nr 2: pozostałe artykuły żywnościowe - pakiet nr 3: mięso i wędliny - pakiet nr 4: warzywa i owoce - pakiet nr 5: ryby i mrożonki - pakiet nr 6: pieczywo i drożdżówki, pakiet nr 7: mleko unijne.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.01.2014- 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: brak.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: 1. Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podst. art. 24 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
 • III.3.3) Potencjał techniczny
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 •  

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena, wysoka jakość.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przemysl.pl/bip/zamowienia_publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedszkole nr 9 ul. Słowackiego 34, 37-700 Przemyśl, Tel. 16 678 57 96.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Przedszkole nr 9 ul. Słowackiego 34, 37-700 Przemyśl, kancelaria przedszkola.

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 30.12.2013.

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet nr 1: przyprawy i koncentraty.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: formularz cenowy.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet nr 2: pozostałe artykuły żywnościowe.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: formularz cenowy.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.40.00.00-2, 15.50.00.00-3, 15.60.00.00-4, 15.80.00.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet nr 3: mięso i wędliny.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: formularz cenowy.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet nr 4: warzywa i owoce.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: formularz cenowy.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.30.00.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pakiet nr 5: ryby i mrożonki.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: formularz cenowy.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6, 15.20.00.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Pakiet nr 6: pieczywo i drożdżówki.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: formularz cenowy.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.81.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Pakiet nr 7: mleko unijne UHT.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: formularz cenowy.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15511210-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Dostawca mleka i przetworów mlecznych (unijnych) do placówek oświatowych zatwierdzony przez Agencję Rynku Rolnego.

DOTZał. Nr 5 Projekt umowy

DOTZał. Nr 5 Projekt umowy

XLWZał. Nr 3 Formularz cenowy

DOTZał. Nr 4 Formularz oferty

DOTSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

DOTZał. Nr 1 do SIWZ Oświadczenie

DOTZał. Nr 2 do SIWZ Oświadczenie

DOTInformacja o wyborze oferty