Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonanie robót budowlanych i konserwatorskich oraz wyposażenia obiektów dla Projektu pn.: „Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej etap I”

                                                                                                                                         

                                                                                                

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Numer ogłoszenia: 351316 - 2013  data zamieszczenia: 30.08.2013

 

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

     

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I.1) NAZWA I ADRES

 

Nazwa:

Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl

 

Adres pocztowy:

ul. Kościuszki 7, 37-700 Przemyśl

Miejscowość: Przemyśl     Kod pocztowy: 37-700   Województwo: podkarpackie

                                                                                                      

Telefon: (16) 678 83 97          Fax: (16) 678 83 97

                                     

Adres strony internetowej Zamawiającego:  www.fortytwierdzyprzemysl.pl

     

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów (jeżeli dotyczy): -----------

 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

 

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie robót budowlanych i konserwatorskich oraz wyposażenia obiektów dla Projektu pn.: „Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla turystyki      kulturowej etap I”

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane     

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i konserwatorskich oraz wyposażenia obiektów dla Projektu pn.: „Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej  etap I”, w zakresie obejmującym realizację następujących zadań:

Zadanie nr 2 - Rewitalizacja drogi fortecznej Kruhel Wielki - Prałkowce, przebudowa ogrodzenia cmentarza wojennego żołnierzy austro-węgierskich w miejscowości Brylińce.

Zakres: rewitalizacja odcinka drogi fortecznej: remont nawierzchni, wycinka drzew, krzaków, rozmieszczenie urządzeń turystycznych; odbudowa drogi wewnętrznej w Prałkowcach wraz z odbudową parkingu, modernizacja drogi i dojazdu do mostu, przebudowa ogrodzenia cmentarza.

Zadanie nr 3 - Rewitalizacja zespołu dworsko-parkowego w Babicach.

Zakres: prace budowlane i montażowe, prace wyburzeniowe, wykonanie instalacji: kanalizacyjnej, wodociągowej, centralnego ogrzewania, elektrycznej, wentylacji mechanicznej, wyposażenie.

Zadanie nr 4 - Rewitalizacja dróg fortecznych, zespołu koszarowego w siedliskach  i  Fortu XV Borek.

Zakres: prace rewitalizacyjne obiektu fortyfikacyjnego - Fortu XV Borek, koszar w Siedliskach oraz sieci komunikacyjnej fragmentu południowej części twierdzy.

Zadanie nr 5 - Zagospodarowanie trasy od Bramy Sanockiej Dolnej przez obiekt forteczny Brama Sanocka Górna i mur obronny, Fort Trzy Krzyże do Bramy na Zniesieniu.

Zakres: prace rozbiórkowe, budowlane, prace konserwatorskie, przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne, wewnętrzna instalacja: wod.- kan., elektryczna, nawierzchnia na placykach i ścieżkach,  prace konserwatorskie muru kurtynowego, trapy i schody, schody żelbetowe terenowe, platforma widokowa z barierką, montaż oświetlenia, wycinka drzew.

Zadanie nr 6 - Ścieżka historyczno-przyrodniczo-dydaktyczna Stubno-Starzawa-Kalników.

Zakres: adaptacja dróg gruntowych i ciągów pieszych w trasie ścieżki oraz miejsc lokalizacji przystanków, nasadzenia drzew i krzewów, budowa drewnianych obiektów małej architektury budowa palenisk z cokołem kamiennym.

Zadanie nr 7 - Szlak Fortecznej Turystyki Kulturowej Północna Rokada w Twierdzy Przemyśl.

Zakres: prace zabezpieczające i adaptacyjne, prace ziemne, ścieżki żwirowe, montaż tablic informacyjnych, stojaków na rowery, ławek i koszy na śmieci, usunięcie drzew i krzewów wraz
z nasadzeniem nowych, prace konserwatorskie w obiektach fortecznych, remont istniejącej nawierzchni w systemie Mc Adam i nawierzchni asfaltowej w wybranych odcinkach dróg dojazdowych do fortów na terenie trasy, 3 parkingi z drogami manewrowymi i miejscami postojowymi oraz chodnikami, ścieżka rowerowa wzdłuż drogi krajowej nr 77 w m. Duńkowiczki.

 

Zamówienie zostaje podzielone na 3 części:

Część nr 1: Zadanie nr 3 - Rewitalizacja zespołu dworsko-parkowego w Babicach.

Część nr 2: Zadanie nr 5 - Zagospodarowanie trasy od Bramy Sanockiej Dolnej przez obiekt forteczny Brama Sanocka Górna i mur obronny, Fort Trzy Krzyże do Bramy na Zniesieniu.

Część nr 3: Zadanie nr 2 - Rewitalizacja drogi  fortecznej Kruhel Wielki - Prałkowce, przebudowa ogrodzenia cmentarza wojennego żołnierzy austro-węgierskich w miejscowości Brylińce.

Zadanie nr 4 - Rewitalizacja dróg fortecznych, zespołu koszarowego w Siedliskach  i  Fortu XV Borek.

Zadanie nr 6 - Ścieżka historyczno-przyrodniczo-dydaktyczna Stubno-Starzawa-Kalników.

Zadanie nr 7 - Szlak Fortecznej Turystyki Kulturowej Północna Rokada w Twierdzy Przemyśl.

 

II.1.6) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9, 45.30.00.00-0, 45.40.00.00-1, 45.45.30.00-7, 77.30.00.00-3, 45.23.31.40-2, 45.23.31.61-5, 45.23.31.62-2

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:    tak,   liczba części:  3.         

 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:      nie            

  

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA

Data zakończenia:   30.09.2014 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM  I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

 

Informacja na temat wadium:                                                                                                                                                                 Część nr 1 (Zadanie Nr 3): 40 tys. zł  (słownie: czterdzieści tysięcy zł 00/100)                                                       Część nr 2 (Zadanie Nr 5):  70 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy zł 00/100)                                                 Część nr 3 (Zadanie nr 2, nr 4, nr 6, nr 7): 200 tys. zł (słownie: dwieście tysięcy zł 00/100)

 

III.2) ZALICZKI

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający  nie wyznacza w tym zakresie warunku

 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał:

 

Część nr 1 (Zadanie nr 3):

 1. co najmniej jedno zadanie w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków lub objętym ochroną konserwatorską w zakresie prac remontowo-budowlanych o wartości co najmniej 1,5 mln zł brutto i załączy dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Część nr 2 (Zadanie nr 5):

 1. co najmniej jedno zadanie w obiekcie fortecznym lub innym, wpisanych do rejestru zabytków
  w zakresie prac remontowo-budowlanych o wartości co najmniej 1,0 mln zł brutto;
 2. co najmniej jedno zadanie na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków w zakresie ciągów komunikacyjnych (drogi, ulice, ścieżki, chodniki, aleje) o wartości co najmniej 500 tys. zł brutto;

i załączy dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Część nr 3 (Zadanie nr 2, nr 4, nr 6, nr 7)

 1. co najmniej jedno zadanie w obiekcie fortecznym lub innym, wpisanych do rejestru zabytków w zakresie prac remontowo-budowlanych o wartości co najmniej 2,5 mln zł brutto, lub dwa zadania o łącznej wartości co najmniej 2,5 mln zł brutto;
 2. co najmniej jedno zadanie w zakresie rewitalizacji dróg (budowy, przebudowy) lub remontu dróg, ulic, obejmujące wykonanie nawierzchni drogowych, o wartości co najmniej 3,0 mln zł brutto;

i załączy dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

W przypadku, gdy wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, winien udokumentować wykonanie zadania o łącznej wartości wskazanej dla poszczególnych części.

 

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie

 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca będzie dysponował osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu, uprawnieniach niezbędnych do wykonania poszczególnych części zamówienia:                     

Część nr 1 (Zadanie nr 3):

 1. Kierownik budowy/robót budowlanych - wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, doświadczenie zawodowe min. 2 letnie;
 2. Kierownik robót elektrycznych - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, doświadczenie zawodowe min. 2 letnie;
 3. Kierownik robót sanitarnych - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, doświadczenie zawodowe min. 2 letnie;

Wyżej wymienione osoby muszą wykazać się odbytą co najmniej 2 letnią praktyką zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. (Dz. U. Nr 165 poz. 987) lub posiadać stosowne zaświadczenie o ww. kwalifikacjach wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

 1. Kierownik prac przy zieleni - posiadający uprawnienia do kierowania pracami konserwatorskimi lub restauratorskimi parków zabytkowych i innej zorganizowanej zieleni zabytkowej, który musi wykazać się co najmniej roczną praktyką zawodową przy konserwacji i pielęgnacji tego rodzaju zabytków zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. (Dz. U. Nr 165 poz. 987), lub posiadający stosowne zaświadczenie o ww. kwalifikacjach wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
 2. Osoba do prowadzenia prac konserwatorskich – posiadająca uprawnienia do prowadzenia prac konserwatorskich w obiektach wpisanych do rejestru zabytków, która musi wykazać się co najmniej roczną praktyką zawodową w zakresie konserwacji zabytków wpisanych do rejestru zabytków zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. (Dz. U. Nr 165 poz. 987),  lub posiadająca stosowne zaświadczenie o ww. kwalifikacjach wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.   
 3. Osoba do prac saperskich - posiadająca co najmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia prac z zakresu oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych, w tym ich niszczenia przy użyciu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego;

oraz

odpowiednie kwalifikacje potwierdzone przygotowaniem zawodowym do wykonywania prac związanych z dostępem do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego na samodzielnych stanowiskach, w tym stanowiskach nadzoru w zakresie:

- prowadzenia prac z zakresu oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych, w tym ich niszczenia przy użyciu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, wynikające z rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 135, poz. 1140) ze zmianą wynikającą z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 maja 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 72, poz. 623),

lub

- prowadzenia prac przy użyciu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego poza górnictwem w przypadku, gdy kwalifikacje, potwierdzone przygotowaniem zawodowym, uzyskane zostały na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 135 poz. 1140), tj. przed zmianą rozporządzenia i są nadal aktualne, co wynika z § 20 ust. 6a ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 poz. 1329),

Część nr 2 (Zadanie nr 5):

 1. Kierownik budowy/robót budowlanych - wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, doświadczenie zawodowe min. 2 letnie;
 2. Kierownik robót elektrycznych - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, doświadczenie zawodowe min. 2 letnie;
 3. Kierownik robót sanitarnych - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, doświadczenie zawodowe min. 2 letnie;

Wyżej wymienione osoby muszą wykazać się odbytą co najmniej 2 letnią praktyką zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. (Dz. U. Nr 165 poz. 987) lub posiadać stosowne zaświadczenie o ww. kwalifikacjach wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

 1. Kierownik robót drogowych - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, doświadczenie zawodowe min. 2 letnie;
 2. Kierownik prac przy zieleni - posiadający uprawnienia do kierowania pracami konserwatorskimi lub restauratorskimi parków zabytkowych i innej zorganizowanej zieleni zabytkowej, który musi wykazać się co najmniej roczną praktyką zawodową przy konserwacji i pielęgnacji tego rodzaju zabytków zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. (Dz. U. Nr 165 poz. 987), lub posiadający stosowne zaświadczenie o ww. kwalifikacjach wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
 3. Osoba do prowadzenia prac konserwatorskich – posiadająca uprawnienia do prowadzenia prac konserwatorskich w obiektach wpisanych do rejestru zabytków, która musi wykazać się co najmniej roczną praktyką zawodową w zakresie konserwacji zabytków wpisanych do rejestru zabytków zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. (Dz. U. Nr 165 poz. 987).  lub posiadająca stosowne zaświadczenie o ww. kwalifikacjach wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.   
 4. Osoba do prac saperskich - posiadająca co najmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia prac z zakresu oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych, w tym ich niszczenia przy użyciu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego;

oraz

odpowiednie kwalifikacje potwierdzone przygotowaniem zawodowym do wykonywania prac związanych z dostępem do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego na samodzielnych stanowiskach, w tym stanowiskach nadzoru w zakresie:

- prowadzenia prac z zakresu oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych, w tym ich niszczenia przy użyciu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, wynikające z rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 135, poz. 1140) ze zmianą wynikającą z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 maja 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. nr 72, poz. 623),

lub

- prowadzenia prac przy użyciu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego poza górnictwem w przypadku, gdy kwalifikacje, potwierdzone przygotowaniem zawodowym, uzyskane zostały na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 135 poz. 1140), tj. przed zmianą rozporządzenia i są nadal aktualne, co wynika  z § 20 ust. 6a ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 poz. 1329),

Część nr 3  (Zadanie nr 2, nr 4, nr 6, nr 7)

 1. Kierownik budowy/robót drogowych - wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej, doświadczenie zawodowe min. 2 letnie;
 2. Kierownik robót budowlanych - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, doświadczenie zawodowe min. 2 letnie;
 3. Kierownik robót elektrycznych - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, doświadczenie zawodowe min. 2 letnie;
 4. Kierownik robót sanitarnych - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, doświadczenie zawodowe min. 2 letnie;

Wyżej wymienione osoby w lit. b) - d) muszą wykazać się odbytą co najmniej 2 letnią praktyką zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. (Dz. U. Nr 165 poz. 987) lub posiadać stosowne zaświadczenie o ww. kwalifikacjach wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

 1. Kierownik prac przy zieleni - posiadający uprawnienia do kierowania pracami konserwatorskimi lub restauratorskimi parków zabytkowych i innej zorganizowanej zieleni zabytkowej, który musi wykazać się co najmniej roczną praktyką zawodową przy konserwacji i pielęgnacji tego rodzaju zabytków zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. (Dz. U. Nr 165 poz. 987), lub posiadający stosowne zaświadczenie o ww. kwalifikacjach wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
 2. Osoba do prowadzenia prac konserwatorskich - posiadający uprawnienia do prowadzenia prac konserwatorskich w obiektach wpisanych do rejestru zabytków, który musi wykazać się co najmniej roczną praktyką zawodową w zakresie konserwacji zabytków wpisanych do rejestru zabytków zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. (Dz. U. Nr 165 poz. 987),  lub posiadająca stosowne zaświadczenie o ww. kwalifikacjach wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.   
 3. Osoba do prac saperskich - posiadający co najmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia prac z zakresu oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych, w tym ich niszczenia przy użyciu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego;

oraz

odpowiednie kwalifikacje potwierdzone przygotowaniem zawodowym do wykonywania prac związanych z dostępem do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego na samodzielnych stanowiskach, w tym stanowiskach nadzoru w zakresie:

- prowadzenia prac z zakresu oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych, w tym ich niszczenia przy użyciu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, wynikające z rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 135, poz. 1140) ze zmianą wynikającą z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 maja 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. nr 72, poz. 623),

lub

- prowadzenia prac przy użyciu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego poza górnictwem w przypadku, gdy kwalifikacje, potwierdzone przygotowaniem zawodowym, uzyskane zostały na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 135 poz. 1140), tj. przed zmianą rozporządzenia i są nadal aktualne, co wynika  z § 20 ust. 6a ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 poz. 1329),

Uwaga: Posiadane przez osoby wymienione do pełnienia funkcji Kierowników robót danej branży uprawnienia w wymaganym zakresie, stosownie do wymagań określonych w ogłoszeniu i SIWZ powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz aktualnym obowiązującym rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. nr 83 z 2006r., poz. 578;). Osoby, które posiadają uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie wykazują te dokumenty jako obowiązujące. Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza, odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r., Nr 63, poz. 394).

Jeżeli Wykonawca w ofercie wskaże do wykonania zamówienia osoby, którymi nie dys­ponuje, winien dołączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.

W przypadku, gdy wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część  zamówienia,  winien wskazać osobę kierownika budowy dla każdej z części oddzielnie,  pozostałe osoby mogą występować w każdej z części.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Warunek Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

 1. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości:   

Część nr 1 (Zadanie Nr 3):     200 tys. zł

Część nr 2 (Zadanie Nr 5):     300 tys. zł

Część nr 3 (Zadanie nr 2, nr 4, nr 6, nr 7):  1,0 mln zł

 1. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż:

Część nr 1 (Zadanie Nr 3):  1,0 mln zł

Część nr 2 (Zadanie Nr 5):  1,5 mln zł

Część nr 3 (Zadanie nr 2, nr 4, nr 6, nr 7):  3,0 mln zł

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST 1. USTAWY

 

III.4.1) W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –  w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –  wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2

 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przedkłada:

 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 

 

 

III.4.4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

 

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt. III.4) albo pkt. III.5)

 1. wypełniony formularz oferty, wg załącznika nr 1 do SIWZ,
 2. pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy),
 3. kopia dowodu wniesienia wadium,
 4. kosztorys ofertowy uproszczony,
 5. tabela elementów scalonych dla każdego zadania,
 6. zbiorcze zestawienie kosztów poszczególnych zadań,
 7. zobowiązanie podmiotów udostępniających zasoby (jeśli dotyczy),
 8. wykaz zakresu zamówienia, który będzie realizowany przez Podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje zaangażowanie podwykonawców do wykonania zamówienia)

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA :     

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena

   

IV.3) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku:

 1. w zakresie zmiany terminu wykonania umowy np.:
 • z tytułu realizacji zamówienia dodatkowego, warunkującego wykonanie zamówienia podstawowego;
 • wstrzymanie robót na okres dłuższy niż 4 tygodnie spowodowany  wykryciem np. zabytków, pozostałości budowli podziemnych, przedmiotów niebezpiecznych (niewypałów, niewybuchów), szczątków ludzkich;
 • wstrzymanie robót budowlanych przez organy administracji publicznej;
 • wystąpienie okoliczności powodujących konieczność opracowania oraz uzyskania dodatkowych materiałów niezbędnych do prawidłowego zakończenia zadania;
 • ograniczenia zakresu rzeczowego zamówienia, gdy ze względów społecznych, gospodarczych itp. w trakcie realizacji zadania wystąpią okoliczności powodujące, że niecelowe jest wykonanie  pełnego zakresu robót zgodnie z dokumentacją projektową;
 • w przypadku wystąpienia siły wyższej (zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia np. wywołane działaniem sił przyrody na znacznym obszarze);
 1. w zakresie zmiany przedstawicieli stron wskazanych w umowie np. kierownika budowy;
 2. ustawowej zmiany stawki podatku VAT,
 3. dopuszcza się za zgodą projektanta zmianę sposobu wykonania poszczególnych robót przy zachowaniu parametrów oraz możliwość zastosowania materiałów zamiennych, innych technologii lub rozwiązań, gdy zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego, nie spowoduje wzrostu kosztów zadania lub wpłynie na przyspieszenie terminu zakończenia robót budowlanych.                                                              

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.fortytwierdzyprzemysl.pl; www.przemysl.pl/bip/zamówieniapubliczne/zgftp; www.zdizam.pl  

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zamojska Dyrekcja Inwestycji „ZDI” Sp. z o.o., ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamość, cena: SIWZ w wersji papierowej - 100 zł  netto; Dokumentacja projektowa w wersji papierowej - 1500 zł netto.

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub  ofert:      

Data: 16.09.2013 r.  Godzina:  1000

Miejsce:  Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl, ul. Kościuszki 7, 37-700 Przemyśl,  I piętro.

     

 IV.4.5) Termin związania ofertą:

 

okres w dniach: 30  (od ostatecznego terminu składania ofert)

 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 (Oś priorytetowa VI Turystyka i kultura) oraz z budżetu Państwa.

                                                          

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

 

 

 


ZAŁĄCZNIK  I

INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ nr: 1  NAZWA: Zadanie nr 3 - Rewitalizacja zespołu dworsko-parkowego w Babicach.

1) KRÓTKI OPIS  ZE WSKAZANIEM WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA : Zadanie nr 3 - Rewitalizacja zespołu dworsko-parkowego w Babicach. Zakres: prace budowlane i montażowe, prace wyburzeniowe, wykonanie instalacji: kanalizacyjnej, wodociągowej, centralnego ogrzewania, elektrycznej, wentylacji mechanicznej, wyposażenie.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)  45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8,  45.20.00.00-9,  45.30.00.00-0 ,45.40.00.00-1,  45.45.30.00-7

3) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.09.2014 r.

4) KRYTERIA OCENY OFERT:  najniższa cena

CZĘŚĆ nr: 2  NAZWA: Zadanie nr 5 - Zagospodarowanie trasy od Bramy Sanockiej Dolnej przez obiekt forteczny Brama Sanocka Górna i mur obronny, Fort Trzy Krzyże do Bramy na Zniesieniu.

1) KRÓTKI OPIS  ZE WSKAZANIEM WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA :  Zadanie nr 5 - Zagospodarowanie trasy od Bramy Sanockiej Dolnej przez obiekt forteczny Brama Sanocka Górna i mur obronny, Fort Trzy Krzyże do Bramy na Zniesieniu. Zakres: prace rozbiórkowe, budowlane, prace konserwatorskie, przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne, wewnętrzna instalacja: wod.- kan., elektryczna, nawierzchnia na placykach i ścieżkach, prace konserwatorskie muru kurtynowego, trapy i schody, schody żelbetowe terenowe, platforma widokowa z barierką, montaż oświetlenia, wycinka drzew.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)  45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8,  45.20.00.00-9,  45.30.00.00-0 ,45.40.00.00-1,  45.45.30.00-7, 77.30.00.00-3,  45.23.31.40-2,  45.23.31.61-5, 45.23.31.62-2

3) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.09.2014 r.

4) KRYTERIA OCENY OFERT:  najniższa cena

CZĘŚĆ nr: 3  NAZWA: Zadanie nr 2 - Rewitalizacja drogi fortecznej Kruhel Wielki - Prałkowce, przebudowa ogrodzenia cmentarza wojennego żołnierzy austro-węgierskich w miejscowości Brylińce. Zadanie nr 4 - Rewitalizacja dróg fortecznych, zespołu koszarowego w Siedliskach i Fortu XV Borek. Zadanie nr 6 - Ścieżka historyczno-przyrodniczo-dydaktyczna Stubno-Starzawa-Kalników. Zadanie nr 7 - Szlak Fortecznej Turystyki Kulturowej Północna Rokada w Twierdzy Przemyśl.

1) KRÓTKI OPIS  ZE WSKAZANIEM WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA :  Zadanie nr 2 - Rewitalizacja drogi fortecznej Kruhel Wielki - Prałkowce, przebudowa ogrodzenia cmentarza wojennego żołnierzy austro-węgierskich w miejscowości Brylińce. Zakres: rewitalizacja odcinka drogi fortecznej: remont nawierzchni, wycinka drzew, krzaków, rozmieszczenie urządzeń turystycznych; odbudowa drogi wewnętrznej w Prałkowcach wraz z odbudową parkingu, modernizacja drogi i dojazdu do mostu, przebudowa ogrodzenia cmentarza. Zadanie nr 4 - Rewitalizacja dróg fortecznych, zespołu koszarowego w Siedliskach i Fortu XV Borek. Zakres: prace rewitalizacyjne obiektu fortyfikacyjnego - Fortu XV Borek, koszar w Siedliskach oraz sieci komunikacyjnej fragmentu południowej części twierdzy. Zadanie nr 6 - Ścieżka historyczno-przyrodniczo-dydaktyczna Stubno-Starzawa-Kalników. Zakres: adaptacja dróg gruntowych i ciągów pieszych w trasie ścieżki oraz miejsc lokalizacji przystanków, nasadzenia drzew i krzewów, budowa drewnianych obiektów małej architektury budowa palenisk z cokołem kamiennym. Zadanie nr 7 - Szlak Fortecznej Turystyki Kulturowej Północna Rokada w Twierdzy Przemyśl. Zakres: prace zabezpieczające i adaptacyjne, prace ziemne, ścieżki żwirowe, montaż tablic informacyjnych, stojaków na rowery, ławek i koszy na śmieci, usunięcie drzew i krzewów wraz z nasadzeniem nowych, prace konserwatorskie w obiektach fortecznych, remont istniejącej nawierzchni w systemie Mc Adam i nawierzchni asfaltowej w wybranych odcinakach dróg dojazdowych do fortów na terenie trasy, 3 parkingi z drogami manewrowymi i miejscami postojowymi oraz chodnikami, ścieżka rowerowa wzdłuż drogi krajowej nr 77 w m. Duńkowiczki.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)  45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8,  45.20.00.00-9,  45.30.00.00-0 ,45.40.00.00-1,  45.45.30.00-7, 77.30.00.00-3,  45.23.31.40-2,  45.23.31.61-5, 45.23.31.62-2

3) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.09.2014 r.

4) KRYTERIA OCENY OFERT:  najniższa cena

Dokumentacja do zadań

http://fortytwierdzyprzemysl.pl/bip/files/nowy_projekt/zadanie_nr_2.rar
http://fortytwierdzyprzemysl.pl/bip/files/nowy_projekt/zadanie_nr_3.rar
http://fortytwierdzyprzemysl.pl/bip/files/nowy_projekt/zadanie_nr_4.rar
http://fortytwierdzyprzemysl.pl/bip/files/nowy_projekt/zadanie_nr_5.rar
http://fortytwierdzyprzemysl.pl/bip/files/nowy_projekt/zadanie_nr_6.rar
http://fortytwierdzyprzemysl.pl/bip/files/nowy_projekt/zadanie_nr_7.rar

DOTZał. nr 10 do SIWZ (264,50KB)

DOTDokumentacja projektowa (22,50KB)

DOTSpecyfikacja + załączniki (486,50KB)

DOTZał. nr 1 do umowy (191,50KB)

DOTZał. nr 9 - projekt umowy (238,00KB)