Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją Projektu pn.: Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej etap I w tym pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją robó

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Przemyśl: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją Projektu pn. Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej etap I w tym pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót .
Numer ogłoszenia: 47364 - 2013; data zamieszczenia: 04.02.2013

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl , ul. Kościuszki 7, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie, tel. 16 678 83 97.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją Projektu pn. Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej etap I w tym pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót ..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE : Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją projektu pn.: Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej etap I . Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 - Oś priorytetowa VI Turystyka i kultura. Zadanie jest dofinansowane również z dotacji celowej z Budżetu Państwa. Przedmiotem projektu jest teren dawnej twierdzy wraz z rozległymi przedpolami, będącymi równocześnie wielkim polem bitwy z lat 1914-1915. Obejmuje gminy Powiatu Przemyskiego wchodzące w skład Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl: Miasto Przemyśl, oraz Gminy: Przemyśl, Żurawica, Orły, Krasiczyn, Krzywcza, Bircza, Medyka, Stubno. W ramach projektu Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej, etap I .wykonane zostaną prace polegające na rewitalizacji obiektów fortyfikacyjnych, rozumiane jako minimum działań konserwatorskich i adaptacyjnych, w zakresie struktur murowanych, ziemnych oraz zieleni fortecznej, pozwalających na bezpieczne, atrakcyjne i prawidłowe pod względem dydaktycznym zwiedzanie obiektów. Przedmiotem prac będzie przede wszystkim regulacja zieleni, stabilizacja struktur ziemnych, zabezpieczenie inżynieryjne niebezpiecznych fragmentów ruin, wprowadzenie barier, tablic i drogowskazów, zgodnie z ogólnie przyjętym systemem identyfikacji wizualnej. W ramach projektu Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej, etap I przewidziano do realizacji 7 zadań projektowych realizowanych na 24 obiektach dziedzictwa kulturowego wpisanych do wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz do rejestru zabytków nieruchomych województwa podkarpackiego. Informacje dotyczące zakresu robót budowlanych i konserwatorskich przewidzianych do wykonania w ramach Projektu, określają: 1) Skrócony opis Projektu zał. Nr 1A do SIWZ 2) Zestawienie dokumentacji technicznej przygotowanej w ramach Projektu zał. Nr 1 B 3) Karty zadań Projektu zał. Nr 1 C 4) Zestawieni pozwoleń budowlanych zał. Nr 1 D 5) Mapa prezentująca zakres zadań PROJEKTU zał. NR 1 E II. ZAKRES OBOWIĄZKÓW INŻYNIERA KONTRAKTU OBEJMUJE: Inżynier Kontraktu ( zamiennie zwany Inwestorem Zastępczym ) będzie działał we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w całym okresie obowiązywania Umowy, a w szczególności w okresie realizacji Projektu oraz w okresie gwarancyjnym, którym objęte będą roboty budowlane w zakresie opisanym w dalszej części niniejszej Specyfikacji. 1. Zakres pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu obejmuje: 1) sprawdzenie prawidłowości wykonania, kontrola, weryfikacja i aktualizacja przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej oraz opracowanie (w przypadku zaistnienia takiej konieczności) dokumentacji projektowej pozwalającej na uzyskanie na rzecz Zamawiającego wymaganych prawem budowlanym pozwoleń i zezwoleń niezbędnych do realizacji Projektu, 2) przygotowanie materiałów przetargowych i przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, nadzoru konserwatorskiego i archeologicznego, 3) kierowanie realizacją Umowy na roboty budowlane, sporządzanie i przechowywanie dokumentacji 4) koordynacja i zarządzanie kontraktem; 5) pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa i postanowieniami odpowiednich zgłoszeń robót i pozwoleń na budowę. Nadzór inwestorski obejmuje nadzór nad pracami konserwatorskimi, robotami ogólnobudowlanymi, a także w branży konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej oraz w razie konieczności, w tym na żądanie i z upoważnienia Zamawiającego lub właściwego organu, zapewnienie nadzoru autorskiego. Inżynier Kontraktu będzie współdziałał z nadzorem konserwatorskim i archeologicznym wyłonionym w odrębnym postępowaniu przetargowym), 6) prowadzenie rozliczenia budowy, 7) współpracę z Zamawiającym w zakresie rozliczania dofinansowania ze środków Unii europejskiej i budżetu państwa. 8)współpracę z Zamawiającym w zakresie działań informacyjnych związanych z realizacją Projektu; 9)przygotowanie wniosków dla Zamawiającego wymaganych dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów Projektu, dla których takie pozwolenie jest wymagane - jak w załączniku Nr 1 D. W celu wykonania usługi, Inżynier Kontraktu będzie działał w zakresie uprawnień i obowiązków określonych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), umowie, jak również regulacji wynikających z aktualnych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz aktów prawnych i wytycznych regulujących wydatkowanie funduszy publicznych, w szczególności w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007do 2013..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. Zamówienia uzupełniające zostaną udzielone, jeżeli zaistnieje konieczność udzielenia zamówień uzupełniających, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, co zamówienia objęte przedmiotem niniejszego zamówienia, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9, 71.24.80.00-8, 71.54.10.00-2, 71.54.00.00-5, 71.24.70.00-1, 71.31.00.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.08.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 5.000,00 PLN

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Nie dotyczy
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na sprawowaniu funkcji Inżyniera Kontraktu lub innej określonej równoważnej funkcji (np. Inwestor Zastępczy) odpowiadającej przedmiotowi zamówienia, polegającej na zarządzaniu projektem inwestycyjnym obejmującym przebudowę, modernizację lub remont obiektu wpisanego do rejestru zabytków lub też objętego ochroną konserwatorską o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 4.000.000,00 zł. ( lub dwa zadania o łącznej wartości min.4.000.000,00 zł. ). Zakres rzeczowy zrealizowanej usługi powinien obejmować pełnienie wielobranżowego nadzoru nad robotami wielobranżowymi tj. robotami ogólnobudowlanymi, pracami konserwatorskimi, robotami drogowymi i instalacyjnymi (elektrycznymi, wodno-kanalizacyjnymi ) potwierdzony referencjami lub innymi dokumentami, z których wynika należyte wykonanie usługi (usług).
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie żąda potwierdzenia warunku,
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca będzie dysponował osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu, uprawnieniach niezbędnych do wykonania zamówienia: 1) Inżynier Kontraktu - osoba posiadająca następujące kwalifikacje zawodowe i doświadczenie: - wykształcenie wyższe , - co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu Zespołem Nadzorującym o charakterze Inżyniera Kontraktu (Kierownika Zespołu, Menadżera) - zarządzanie w tym okresie co najmniej jednym zakończonym zadaniem inwestycyjnym o wartości robót min. 1 mln. zł. Zamawiający dopuszcza łączenie stanowiska Inżyniera Kontraktu z którąkolwiek z pozostałych niżej wymienionych funkcji. W takim przypadku wskazana osoba powinna łącznie spełnić wymagania dla obu stanowisk. 2) Inspektora nadzoru robót budowlanych - min. 1 osoba powinien posiadać uprawnienia budowlane o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń 3) Inspektor nadzoru robót drogowych - min. 1 osoba - powinna posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności drogowej, 4) Inspektor nadzoru robót sanitarnych - min. 1 osoba - powinna posiadać uprawnienia do kierowania robotami o specjalności sieci sanitarne, instalacje i urządzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne), 5) Inspektor nadzoru robót elektrycznych - min. 1 osoba powinna posiadać uprawnienia do kierowania robotami elektrycznymi o specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 6) Inspektor ds. zamówień publicznych (specjalista) - min. 1 osoba powinna posiadać udokumentowane doświadczenie w przygotowaniu i przeprowadzeniu min. jednego postępowania o udzielenie zamówień publicznych na roboty budowlane o wartości min. 1 mln. zł. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji Inspektora ds. Zamówień Publicznych ( specjalisty) z którąkolwiek z pozostałych wyżej wymienionych funkcji. W takim przypadku wskazana osoba powinna łącznie spełnić wymagania dla obu stanowisk. Doświadczenie zawodowe osób wymienionych w pkt. 2,3,4,5, winno wynosić minimum 2 lata każdej z wymienionych osób polegająca na wykonywaniu w tym okresie samodzielnych funkcji technicznych w danej specjalności. Każda z wymienionych w pkt. 2,4,5, osób musi również wykazać się odbytą co najmniej 2 letnią praktyką zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury z 27.07.2011r. Dz. U. Nr 165 poz. 987 ) lub posiadać stosowne zaświadczenie o ww. kwalifikacjach wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Opis posiadanych uprawnień, doświadczenie i kwalifikacje należy zamieścić w wykazie stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia i posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia OC na kwotę ubezpieczenia min. 100 000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz oferty według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ 2) pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu podmiotu składającego ofertę o ile osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jej reprezentacji we właściwym rejestrze. 3) pełnomocnictwo o którym mowa w pkt. 5.1. 4) dowód wpłaty wadium

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w następujących przypadkach: 1) zmiany w składzie zespołu Inżyniera Kontraktu. 2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia w tym zmiana podatku od towarów i usług VAT. 3) w przypadku niezawinionego przez Wykonawcę przedłużającego się postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót, przesunięcia (wydłużenia) harmonogramu czasowego i ostatecznego zakończenia robót objętych usługą, wydłużeniu ulec może termin realizacji usługi objętej przedmiotem zamówienia. Wydłużenie ww. terminu o 3 miesiące nie spowoduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy usługi. 4) w przypadku gdy Zamawiający zażąda od Wykonawcy zmiany personelu, jeżeli wykaże, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy, co może spowodować lub powoduje nienależyte wykonywanie umowy 5) zmiany danych podmiotowych dotyczących Inżyniera Kontraktu, lokalizacji siedziby, 6) zmiany wymagań związanych ze zmianą lub wydaniem nowego pozwolenia na budowę dla realizowanego zamówienia wynikające z konieczności wykonania robót zamiennych nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, koniecznych do wykonania całości robót, uzyskania założonego efektu użytkowego, 7) konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów administracji architektoniczno-budowlanej wydanych stosownie do ich właściwości. 8) w zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą Zamawiającego, 9) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem ewentualnego rozwiązania umowy na roboty budowlane przed ukończeniem robót i wynikającą z tego faktu koniecznością dostosowania obowiązków Inżyniera Kontraktu do zaistniałej sytuacji. Powyższe ewentualne zmiany zostaną wprowadzone aneksami do umowy i dokonane po przeprowadzeniu uzgodnień przez strony umowy. 13.2. Zamawiający zastrzega sobie: prawo do nie wyrażenia zgody na zmianę osób, których kwalifikacje są niższe niż osób wymienionych w ofercie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.fortytwierdzyprzemysl.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl ul. Kościuszki 7 37-700 Przemyśl w TPN.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.02.2013 godzina 10:00, miejsce: Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl ul. Kościuszki 7 37-700 Przemyśl w TPN.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 - Oś priorytetowa VI Turystyka i kultura..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

 

ZIPZał. Nr 1C do SIWZ Karty zadań Projektu (521,20KB)

DOTSpecyfikacja + załączniki (1,82MB)

DOTProjekt umowy (275,50KB)

DOTUwaga: zmiana zapisów SIWZ (33,00KB)

DOTUwaga: odpowiedzi na pytania z 13.02.2013r. (174,50KB)

DOTInformacja o wyborze oferty (157,00KB)

DOTZał. Nr 1D do SIWZ Zestawienie pozwoleń budowlanych (39,00KB)

DOTUwaga: odpowiedzi na pytania z dnia 12.02.2013r. (196,50KB)

DOTUwaga: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (25,00KB)

DOTZał. Nr 1 A do SIWZ Skrócony opis projektu (243,50KB)

DOTZał. Nr 1B do SIWZ Zestawienie dokumentacji technicznej (81,50KB)