Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO


INTERPRETACJA INDYWIDUALNA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO

Na podstawie art. 14j § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa  (jedn. tekst: Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z art. 1c  ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (jedn. tekst: Dz. U. z 2010r., Nr 195, poz. 613, z późn. zm.)

organ podatkowy

- uznaje stanowisko strony za nieprawidłowe stwierdzając, że na jednostce organizacyjnej objętej systemem oświaty ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości w stosunku do części nieruchomości, które zostały udostępnione przez wnioskodawcę podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą.

UZASADNIENIE:

W dniu 10 lutego 2012r. do tut. Urzędu został przekazany przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach wniosek jednostki organizacyjnej objętej systemem oświaty, celem załatwienia według właściwości.
Przedmiotowy wniosek dotyczy indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego a w szczególności art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. W przedmiotowym wniosku wskazano, że w budynku jednostki organizacyjnej objętej systemem oświaty znajduje się węzeł cieplny i jest to pomieszczenie techniczne o powierzchni (...) m². Przedmiotowe pomieszczenie zostało, na podstawie umowy użyczenia, przekazane podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą.
Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podatnikami podatku od nieruchomości są między innymi: właściciele, posiadacze nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownicy wieczyści gruntów. Od powyższej zasady ustawodawca dopuszcza pewne wyjątki zwalniające niektóre podmioty z ciążącego na nich obowiązku. Od podatku od nieruchomości, w myśl art. 7 ust. 2 pkt 2, zwolnione są publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie nieruchomości zajętych na działalność oświatową.
W przedmiotowej kwestii faktem bezspornym jest, że zgodnie z decyzją  Nr (...) z dnia (...) jednostce organizacyjnej objętej systemem oświaty zostały przekazane w zarząd na czas nieokreślony grunty Skarbu Państwa, na których przedmiotowa placówka oświatowa działa do dnia dzisiejszego. Zgodnie z zapisami tej decyzji oraz art. 81 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) szkoły i placówki publiczne oraz organy prowadzące te szkoły i placówki były zwolnione z podatków jak również z opłaty z tytułu zarządu. W 2003r. ustawodawca postanowił powyższe zwolnienie, w wersji zmodyfikowanej, przenieść do art. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Ustawodawca dokonując przedmiotowej zmiany określił również, że z podatku nie są zwolnione budynki, budowle i grunty zajęte na działalność gospodarczą inną niż działalność oświatowa. Pomimo zmiany zapisu tego artykułu w 2009r. ( zmiana z dnia 22 kwietnia 2009r. Dz. U. z 2009r., Nr 56, poz. 488) ustawodawca w dalszym ciągu pozostał na stanowisku, że ustawowemu zwolnieniu podlegają jedynie nieruchomości zajęte na działalność oświatową. Reasumując przy zastosowaniu przedmiotowego zwolnienia koniecznym jest równoczesne spełnienie dwóch ustawowych warunków. Po pierwsze, o przedmiotowe zwolnienie może wystąpić jedynie publiczna lub niepubliczna jednostka organizacyjna objęta systemem oświaty. Po drugie, przedmiot opodatkowania nie może być zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność oświatowa. Pierwszy warunek został spełniony przez (...). Jednak drugi z w/w ustawowych warunków nie został spełniony, ponieważ art. 7 pkt 2 ust. 2 ustawy o podatkach  i opłatach lokalnych wyraźnie wskazuje, że zwalnia się z podatku od nieruchomości publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty z tym, że zwolnienie dotyczy jedynie przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność oświatową. Zwolnienie może być stosowane jedynie do budynków  lub ich części zajętych na prowadzenie działalności oświatowej. Zatem pomieszczenia te muszą być fizycznie wykorzystywane do działalności ściśle związanej z oświatą, określoną w ustawie o systemie oświaty. Nie można przy tym zastosować interpretacji rozszerzającej obejmującej niższą stawką inne pomieszczenia, ponieważ ten przepis reguluje ,,przywileje” podatkowe. Wyłączenie ze zwolnienia z podatku od nieruchomości następuje w sytuacji, gdy nieruchomość lub jej część jest zajęta na działalność gospodarczą, którą może prowadzić sama placówka oświatowa lub też inny podmiot, któremu ta placówka wynajęła wydzierżawiła, udostępniła nieruchomość lub jej część. Nie ma w tej sytuacji również znaczenia fakt, że umowa użyczenia nie przewiduje odpłatnego udostępnienia nieruchomości lub ich części ponieważ zgodnie z art. 353¹ Kodeksu Cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 1964r., Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania a  przy wyłączeniu zwolnienia na podstawie art. 7 pkt 2 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych istotny jest sam fakt przekazania nieruchomości lub jej części podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą. Zatem wyłączeniu ze zwolnienia podlega nieruchomość lub jej część zajęta na działalność gospodarczą, bez względu na to, kto tę działalność prowadzi. Konkludując zarówno w sytuacji, gdy  placówka oświatowa zajmuje część nieruchomości na działalność gospodarczą, jak też wtedy, gdy na podstawie odrębnej umowy np. umowy użyczenia przekaże nieruchomość lub jej cześć podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, nieruchomość taka podlega opodatkowaniu wyższą stawką a płatnikiem takiego podatku nadal pozostaje placówka oświatowa.   
Ponieważ (...) udostępniła swoje pomieszczenie (...) w celu świadczenia usług związanych z prowadzoną przez ten podmiot działalnością gospodarczą, nie może skorzystać ze zwolnienia tych części nieruchomości od podatku od nieruchomości na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i winna wykazać je w składanej deklaracji na podatek od nieruchomości w podstawie opodatkowania jako budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Niniejsza interpretacja udzielona została w oparciu o przepisy prawa podatkowego obowiązujące na dzień wydania interpretacji przez organ podatkowy i dotyczy ona stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę.
Jednocześnie informuję, że niniejsza interpretacja po usunięciu danych identyfikacyjnych wnioskodawcę zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.

POUCZENIE:


Zgodnie z art. 14k § 1 Ordynacji podatkowej zastosowanie się do interpretacji indywidualnej przed jej zmianą lub przed doręczeniem organowi podatkowemu odpisu prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną nie może szkodzić wnioskodawcy, jak również w przypadku nieuwzględnienia jej  w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej. Zastosowanie się do interpretacji ogólnej przed jej zmianą nie może szkodzić temu kto się zastosował, jak również w przypadku nieuwzględnienia jej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej.
Zgodnie z art. 14c § 3 Ordynacji podatkowej na niniejszą interpretację przysługuje skarga do sadu administracyjnego tutaj Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  w (...).
Na podstawie art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo  o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002r., Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (...) w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia w sprawie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta (...) po uprzednim wezwaniu na piśmie organu podatkowego – w terminie 14 dni od dnia doręczenia interpretacji – do usunięcia naruszenia prawa.