Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH MIASTA PRZEMYŚLA

ZAPROSZENIE

DO SKŁADANIA OFERT NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH MIASTA PRZEMYŚLA

 

 

                                             Przemyśl, dnia 26 marca 2012r.

1.Organizator

 

Prezydent Miasta Przemyśla,

ul. Rynek 1

37-700 Przemyśl

 

2.Termin i miejsce składania ofert

 

Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Rynek 1, 37-700 Przemyśl do dnia 5 kwietnia 2012r. do godz. 12:00.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 kwietnia 2012r. o godz. 13:00 w Urzędzie Miejskim  w Przemyślu, ul. Rynek 1.

Wszystkie dokumenty powinny znajdować sie w trwale zamkniętej kopercie oznakowanej:

OFERTA NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH MIASTA PRZEMYŚLA

3.Warunki składania ofert

Niniejsze postępowanie na wybór agenta emisji obligacji komunalnych jest postępowaniem pisemnym i prowadzonym na podstawie Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 4 pkt 3 lit. j ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się przepisów w/w ustawy.

Szczegółowe warunki postępowania znajdują się w niniejszym dokumencie.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków postępowania, możliwość unieważnienia bez podania przyczyny oraz wyboru do negocjacji Oferenta według własnego uznania.

Organizator zastrzega, że oferty Oferentów złożone w niniejszym postępowaniu będą ofertami wiążącymi.

 

4.Ogólne informacje o emisji obligacji

W związku z planowanym pozyskaniem środków finansowych w kwocie 51.288.000 złotych (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) z emisji obligacji komunalnych do wstępnej oceny kosztów emisji obligacji Prezydent Miasta Przemyśla ma zamiar na podstawie złożonych przez Państwa ofert dokonać sondażu kosztów i opłacalności emisji obligacji i wybrać Oferenta, z którym będzie współpracował przy organizacji emisji.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu w sprawie emisji obligacji komunalnych na finansowanie wydatków inwestycyjnych na infrastrukturę drogową w ramach planowanego deficytu budżetu na 2012r., Prezydent Miasta Przemyśla, zaprasza do składania ofert na wybór agenta emisji obligacji komunalnych.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta obligacji komunalnych dla Miasta Przemyśla na kwotę 51.288.000 złotych (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Oferenta.

Obligacje zostaną wyemitowane w terminach:

 1. Seria A12 o wartości 4.070.000 zł nie później niż w dniu 29.5.2012r.
 2. Seria B12 o wartości 4.070.000zł nie później niż w dniu 28.06.2012r.
 3. Seria C12 o wartości 4.070.000zł nie później niż w dniu 28.06.2012r.
 4. Seria D12 o wartości 4.070.000zł nie później niż w dniu 27.07.2012r.
 5. Seria E12 o wartości 4.070.000zł nie później niż w dniu 27.07.2012r.
 6. Seria F12 o wartości 4.070.000zł nie później niż w dniu 29.08.2012r.
 7. Seria G12 o wartości 4.070.000zł nie później niż w dniu 29.08.2012r.
 8. Seria H12 o wartości 4.070.000zł nie później niż w dniu 28.09.2012r.
 9. Seria I 12 o wartości 4.070.000zł nie później niż w dniu 28.09.2012r.
 10. Seria J12 o wartości 4.070.000zł nie później niż w dniu 29.10.2012r.
 11. Seria K12 o wartości 4.050.000zł nie później niż w dniu 28.11.2012r.
 12. Seria L12 o wartości 4.050.000zł nie później niż w dniu 03.12.2012r.
 13. Seria M12 o wartości 2.488.000zł nie później niż w dniu 03.12.2012r.

 

Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

 1. Seria A12 po upływie 9 lat od daty emisji
 2. Seria B12 po upływie 10 lat od daty emisji
 3. Seria C12 po upływie 11 lat od daty emisji
 4. Seria D12 po upływie 12 lat od daty emisji
 5. Seria E12 po upływie 13 lat od daty emisji
 6. Seria F12 po upływie 14 lat od daty emisji
 7. Seria G12 po upływie 15 lat od daty emisji
 8. Seria H12 po upływie 16 lat od daty emisji
 9. Seria I 12 po upływie 17 lat od daty emisji
 10. Seria J12 po upływie 18 lat od daty emisji
 11. Seria K12 po upływie 19 lat od daty emisji
 12. Seria L12 po upływie 20 lat od daty emisji
 13. Seria M12 po upływie 21 lat od daty emisji

 

Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

 

Organizator zastrzega możliwość przedterminowego wykupu obligacji w celu umorzenia.

 

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, naliczane od wartości nominalnej i obliczane oraz wypłacane w sześciomiesięcznych okresach odsetkowych liczonych od daty emisji. Wysokość oprocentowania będzie równa sumie zmiennej stawki WIBOR 6M oraz stałej marży.

Oprocentowanie ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym oraz przyjmuje się, iż rok liczy 365 dni. Stopę oprocentowania obligacji zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.

Oferta powinna zawierać proponowaną przez Oferenta wysokość marży ponad stawkę WIBOR 6M, stałą dla danej serii w okresie do wykupu oraz proponowaną wysokość prowizji. Prowizja obejmować będzie wszystkie koszty związane z emisją.

Najistotniejszym kryterium oceny będzie łączny koszt emisji wyliczony dla każdego z Oferentów przez Organizatora według jednolitej metodologii w oparciu o notowania stawki WIBOR 6M z dnia 29 lutego 2012r. oraz podane w ofercie marżę i wysokości prowizji Oferenta. Dodatkowo Organizator przy wyborze Oferenta do ostatecznych negocjacji może uwzględnić doświadczenie Oferenta w organizacji emisji obligacji oraz inne dodatkowe elementy zaproponowane w formularzu ofertowym.

Ofertę składa się wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia o nazwie FORMULARZ OFERTOWY  oraz załącza się wymagane dokumenty zgodnie z niniejszym zaproszeniem.

Do oferty należy załączyć również stosowne dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować dany podmiot oraz oświadczenie potwierdzające, iż Oferent w ciągu ostatnich 5 lat zrealizował co najmniej 5 emisji obligacji komunalnych jako ich organizator (Agent emisji) zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zaproszenia.

Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega, iż nie poniesie żadnych innych kosztów w związku z planowaną emisję obligacji (np. prowizji i opłat z tabeli opłat i prowizji Oferenta) oprócz prowizji wymienionej w formularzu ofertowym.

 

 

Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega również, że w przypadku negocjacji oferta ostateczna nie może być gorsza, niż oferta złożona przez Oferenta w niniejszym postępowaniu.

Organizator informuje, że złożone przez Oferentów oferty oraz zaproponowane w nich warunki finansowe mają charakter wiążący i nie mogą ulec zwiększeniu.

O wyborze Oferenta, z którym będą prowadzone dalsze negocjacje Prezydent Miasta Przemyśla niezwłocznie poinformuje pozostałych Oferentów, którzy złożyli ofertę odrębnym pismem lub telefonicznie.

Dokumenty niezbędne do oceny sytuacji finansowej Organizatora są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej. Organizator nie dopuszcza możliwości sporządzania dla potrzeb Oferentów informacji w postaci przetworzonej według wzorów i wytycznych wynikających z indywidualnego zapotrzebowania. Dokumenty jakie mogą uzyskać Oferenci od Organizatora będą miały formę wyłącznie dokumentów źródłowych.


Prezydent Miasta
Robert Choma

 

DOTZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH MIASTA PRZEMYŚLA (56,00KB)