Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt Nr 60/2012 uchwały Rady Miejskiej w Przemyślu zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji przemyskiego rynku pracy na lata 2010 – 2013”.

Projekt
Nr 49/2012

Uchwała nr ……/2012
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia ……….… marca 2012 r.

 


zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji przemyskiego rynku pracy  na lata 2010 – 2013”.


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17, art. 12 pkt 11 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  (Dz.U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 z późn. zm.) – Rada Miejska w Przemyślu

 

uchwala, co następuje:

§ 1

 

W rozdziale II – „Planowane działania” Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji przemyskiego rynku pracy na lata 2010-2013, przyjętego uchwałą nr 26/2010 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 marca 2010r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji przemyskiego rynku pracy  na lata 2010 – 2013” wprowadza się następujące zmiany: 

1) w ust. 2 – „Szkolenia oraz przygotowanie zawodowe dorosłych osób bezrobotnych i poszukujących pracy wiersz „Planowane rezultaty (roczne)” otrzymuje brzmienie:

1) 60 osób bezrobotnych ukończy szkolenia grupowe, z tego minimum 20 % uzyska zatrudnienie,
2) 100 osób bezrobotnych i poszukujących pracy ukończy szkolenia indywidualne, z tego  minimum 30 % uzyska zatrudnienie,
3) 15 osób ukończy studia podyplomowe, z tego minimum 20 % uzyska zatrudnienie,
4) 10 osób zda egzamin lub uzyska licencję, z tego minimum 20 % uzyska zatrudnienie.”;

 

2) w ust. 3 – „Poradnictwo i informacja zawodowa oraz pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy wiersz „Planowane rezultaty (roczne)” otrzymuje brzmienie:

„Udzielenie pomocy bezrobotnym, poszukującym pracy i pracodawcom  w formie:
1) porad indywidualnych – 1.000 osób,
2) porad grupowych –  50 osób,
3) informacji zawodowych  - 1.200 osób,
4) szkoleń z zakresu aktywnego poszukiwania pracy -   70 osób,
5) zajęć aktywizacyjnych – 350 osób.”;

 

 

3) w ust. 4 - Instrumenty rynku pracy wiersz „Planowane rezultaty (roczne)” otrzymuje brzmienie:

 

„ 1) Pomocą  ze  środków FP i EFS planuje się objąć  poszczególnymi formami następującą liczbę osób bezrobotnych:
a) prace  interwencyjne - 500 osób bezrobotnych
b) roboty  publiczne -  30 osób bezrobotnych
c) staże- 500 osób bezrobotnych,
d) refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia   stanowiska pracy – 200 stanowisk
e) wypłata jednorazowych środków na podjęcie  działalności   gospodarczej -  100 osób bezrobotnych
f) prace  społecznie –użyteczne -250 osób
2)  Planuje się,  że około 40 % osób objętych w/w formami uzyska zatrudnienie.
3) Ponadto planuje się  zwrócić koszty dojazdu 50 osobom rocznie oraz 5 osobom samotnie wychowującym dzieci zrefundować koszty opieki nad dzieckiem.”;

4) w ust. 5 - Wspieranie integracji zawodowej osób niepełnosprawnych wiersz „Planowane rezultaty (roczne)” otrzymuje brzmienie:
„                            
1) utworzenie 5 stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych bezrobotnych
lub poszukujących  pracy,
2) wypłata jednorazowych środków na podjęcie działalności  gospodarczej dla 3 osób,
3) refundacja miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających  pracownikowi niepełnosprawnemu  w pracy  dla 10 osób,
4) odbycie stażu przez 30 absolwentów bezrobotnych niepełnosprawnych
lub poszukujących pracy,
5) objęcie 150 niepełnosprawnych poradnictwem i informacją zawodową.”.

 

§ 2


Wykonanie uchwały  powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

       Z up. PREZYDENTA MIASTA
       Wojciech Błachowicz
       Zastępca Prezydenta

 

 

Uzasadnienie

 


Zmiana uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji przemyskiego rynku pracy  na lata 2010 – 2013 – zgodnie ze stanowiskiem Powiatowego Urzędu Pracy opartego na wnikliwej analizie planowanych do zrealizowania rezultatów – zmierza do urealnienia zakładanych zadań.  W związku ze znacznym zmniejszeniem środków Funduszu Pracy, EFS i innych funduszy jakie otrzymał Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu na realizację aktywnych form przeciwdziałaniu bezrobociu na 2012 rok utrzymanie dotychczas planowanych  rezultatów jest niemożliwe.
Wobec  powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.


       Z up. PREZYDENTA MIASTA
       Wojciech Błachowicz
       Zastępca Prezydenta

DOTProjekt Nr 60/2012 (58,50KB)