Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt Nr 36/2012 uchwały Rady Miejskiej w Przemyślu w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl oraz ustanowienia służebności gruntowej.

PROJEKT
Nr 36/2012

 

Uchwała Nr ........
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia .........

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl oraz ustanowienia służebności gruntowej.

 


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) oraz art. 285 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.)   –  Rada Miejska w Przemyślu
 

uchwala co następuje:


§ 1


Wyraża się zgodę na zbycie w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonych w obrębie 214 m. Przemyśla oznaczonych jako:

 

1) działka nr 1131/1 o pow. 0,0757 ha, objęta księgą wieczystą Nr PR1P/00063068/3 wraz
z udziałem 1/3 niewydzielonych części w działce nr 1131/4 o pow. 0,0376 ha objętej księgą wieczystą Nr PR1P/00063068/3 i w działce nr 1134/2 o pow. 0,0160 ha objętej księgą wieczystą Nr PR1P/00063249/6,

2)  działka nr 1131/2 o pow. 0,0843 ha, objęta księgą wieczystą Nr PR1P/00063068/3 wraz
z udziałem 1/3 niewydzielonych części w działce nr 1131/4 o pow. 0,0376 ha objętej księgą wieczystą Nr PR1P/00063068/3 i w działce nr 1134/2 o pow. 0,0160 ha objętej księgą wieczystą Nr PR1P/00063249/6,

 

3) działka nr 1131/3 o pow. 0,0934 ha, objęta księgą wieczystą Nr PR1P/00063068/3 wraz
z udziałem 1/3 niewydzielonych części w działce nr 1131/4 o pow. 0,0376 ha objętej księgą wieczystą Nr PR1P/00063068/3 i w działce nr 1134/2 o pow. 0,0160 ha objętej księgą wieczystą Nr PR1P/00063249/6.

§ 2


Wyraża się zgodę na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej przechodu i przejazdu drogą istniejącą w każdym czasie na działce stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl oznaczonej nr 1134/3, położonej w obrębie 214 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą Nr PR1P/00063249/6, na rzecz każdoczesnych właścicieli działek nr 1131/1, nr 1131/2, nr 1131/3, nr 1131/4 i nr 1134/2, wszystkie położone w obrębie 214 m. Przemyśla.

 

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Z up. Prezydenta Miasta
dr Grzegorz Hayder
Z-ca Prezydenta


U z a s a d n i e n i e


Wymienione w projekcie uchwały nieruchomości gruntowe, położone są przy ul. Szkolnej w Przemyślu.
Decyzją Prezydenta Miasta Przemyśla znak: BGP.V/3.73310-154/09 z dnia 18.02.2010 r. określone zostały warunki zabudowy na zamierzenie budowlane pn. „Budowa trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących z poddaszami użytkowymi mieszkalnymi, z garażami wbudowanymi lub wolnostojącymi, ze zjazdami drogowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą wraz z drogą wewnętrzną i placem manewrowym na terenie oznaczonym wg ewidencji gruntów jako działka nr 1131 obr. 214 przy ul. Szkolnej w Przemyślu, z podziałem ww. działki oraz wydzielenie terenu z działki nr 1134 obr. 214 na poszerzenie pasa drogowego stanowiącego ul. Szkolną (1190, 1133 obr. 214) oraz drogę wewnętrzną do nowoprojektowanej zabudowy, (…)”
Działki wymienione w projekcie uchwały powstały z podziału działki nr 1131 i działki nr 1134 obie w obr. 214, zatwierdzonego ostateczną decyzją Prezydenta Miasta Przemyśla znak: GKK-V.6831.50.2011 z dnia 24.10.2011 r.
Według operatu ewidencji gruntów i budynków miasta Przemyśla w skład działek nr nr 1131/1, nr 1131/2, 1131/3 i 1131/4 wszystkie w obr. 214 wchodzą użytki gruntowe o symbolu „RII” - grunty orne, zaś w skład działek nr 1134/2 i nr 1134/3 obie w obr. 214 - „RIIIa” - grunty orne.
W stanie faktycznym działki są niezabudowane, użytkowane rolniczo. Grunt wchodzący w skład działek nr 1131/1, 1131/2, 1131/3 i nr 1131/4 wszystkie w obr. 214, stanowi przedmiot dzierżawy z przeznaczeniem pod uprawy polowe na podstawie umowy dzierżawy zawartej na czas oznaczony do dnia 31.12.2014 r.
Przedmiotowe działki znajdują się w zasięgu sieci gazowej, energetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej.
Komunikacja do ww. działek zostanie zapewniona poprzez działkę nr 1134/3 w obr. 214, będącą własnością tut. Gminy, planowaną w przyszłości do zagospodarowania na rozbudowę ulicy Szkolnej. Z tego względu, konieczne jest ustanowienie na działce nr 1134/3 w obr. 214 nieodpłatnej służebności gruntowej przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnych właścicieli działek nr 1131/1, nr 1131/2, nr 1131/3, nr 1131/4 i nr 1134/2, wszystkie położone w obrębie 214 m. Przemyśla.
W Uchwale Nr 110/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla, zmienionej uchwałą Nr 176/2011 z dnia 4 lipca 2011 r., Rada Miejska w Przemyślu wyraziła zgodę na obciążanie nieruchomości stanowiących własność Miasta służebnością gruntową m.in. w przypadku, gdy nieruchomości nie mają innego dostępu do drogi publicznej niż przez nieruchomość Miasta. Jednakże obciążanie nieruchomości służebnością gruntową nieodpłatnie, w myśl § 9 ust. 3 ww. Uchwały, wymaga zgody Rady wyrażonej w odrębnej uchwale. 
Z uwagi na określone przeznaczenie nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz to, że są zbędne dla potrzeb gospodarczych tut. Gminy, proponuje się przeznaczyć je do sprzedaży w trybie przetargów nieograniczonych.
Biorąc powyższe pod uwagę, przedkładam projekt uchwały i wnoszę o jego przyjęcie.


Z up. Prezydenta Miasta
dr Grzegorz Hayder
Z-ca Prezydenta

 

Załączniki :
1.   Mapa ewidencji gruntów i budynków.
2.   Wypisy z rejestru gruntów.
3.   Decyzja o warunkach zabudowy.

DOTProjekt Nr 36/2012 (38,50KB)