Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt Nr 31/2012 uchwały Rady Miejskiej w Przemyślu w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl oraz ustanowienia służebności gruntowej.

PROJEKT
Nr 31/2012

 

Uchwała Nr ........
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia .........

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl oraz ustanowienia służebności gruntowej.

 


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz art. 285 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
(Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
   –  Rada Miejska w Przemyślu

uchwala co następuje:

 

§ 1

Wyraża się zgodę na zbycie w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonych w obrębie 203 m. Przemyśla, objętych księgą wieczystą Nr PR1P/00010181/5, oznaczonych jako:

 

1) działka nr 116/1 o pow. 0,0818 ha, zabudowana,

2) działka nr 116/2 o pow. 0,0797 ha, niezabudowana.

 

§ 2

Wyraża się zgodę na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej przechodu i przejazdu drogą istniejącą w każdym czasie na działce stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl oznaczonej nr 116/3, położonej w obrębie 203, objętej księgą wieczystą Nr PR1P/00010181/5, na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 116/2 w obrębie 203.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Z up. Prezydenta Miasta
dr Grzegorz Hayder
Z-ca Prezydenta

 

U z a s a d n i e n i e


Wymienione w projekcie uchwały nieruchomości gruntowe, położone są przy ul. Bukowej w Przemyślu.
Decyzją Prezydenta Miasta Przemyśla znak: BGP.6730.109.2011 z dnia 19.08.2011 r. określone zostały warunki zabudowy na zamierzenie budowlane pn. „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wbudowanym lub wolnostojącym z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 116 obr. 203 wraz z podziałem tej działki przy ul. Bukowej w Przemyślu oraz  budowa zjazdu drogowego z ul. Bukowej (działka nr 132 obr. 203)”.
Według operatu ewidencji gruntów i budynków miasta Przemyśla w skład działki nr 116/1 w obr. 203 wchodzą użytki gruntowe o symbolach: „B” – tereny mieszkaniowe i „RIVa” - grunty orne, zaś w skład działki nr 116/2 w obr. 203 - RIVa” - grunty orne.
Działki wymienione w projekcie uchwały powstały z podziału działki nr 116 w obr. 203, zatwierdzonego ostateczną decyzją Prezydenta Miasta Przemyśla znak: GKK-V.6831.82.2011 z dnia 29.11.2011 r.
W stanie faktycznym działka nr 116/2 w obr. 203 jest niezabudowana, zaś działka nr 116/1 w obr. 203 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, podpiwniczonym o powierzchni użytkowej 75,97 m2 i budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 14 m2.
Nieruchomości znajdują się w zasięgu sieci gazowej, energetycznej i wodociągowej.
Komunikacja do działki nr 116/1 w obr. 203 odbywa się bezpośrednio z drogi publicznej ul. Bukowej, natomiast komunikacja do działki nr 116/2 w obr. 203 zostanie zapewniona poprzez działkę nr 116/3 w obr. 203, będącą własnością tut. Gminy, planowaną w przyszłości do zagospodarowania na rozbudowę istniejącej ulicy. Z tego względu, konieczne jest ustanowienie na działce nr 116/3 w obr. 203 nieodpłatnej służebności gruntowej przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 116/2 w  obr. 203.
W Uchwale Nr 110/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla, zmienionej uchwałą Nr 176/2011 z dnia 4 lipca 2011 r., Rada Miejska w Przemyślu wyraziła zgodę na obciążanie nieruchomości stanowiących własność Miasta służebnością gruntową m.in. w przypadku, gdy nieruchomości nie mają innego dostępu do drogi publicznej niż przez nieruchomość Miasta. Jednakże obciążanie nieruchomości służebnością gruntową nieodpłatnie, w myśl § 9 ust. 3 ww. Uchwały, wymaga zgody Rady wyrażonej w odrębnej uchwale. 
Z uwagi na określone przeznaczenie nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz to, że jest zbędna dla potrzeb gospodarczych tut. Gminy, proponuje się przeznaczyć ją do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.
Biorąc powyższe pod uwagę, przedkładam projekt uchwały i wnoszę o jego przyjęcie.

 

Z up. Prezydenta Miasta
dr Grzegorz Hayder
Z-ca Prezydenta


Załączniki :
1.   Mapa ewidencji gruntów i budynków.
2.   Wypisy z rejestru gruntów.
3.   Decyzja o warunkach zabudowy.

DOTProjekt Nr 31/2012 (35,50KB)