Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt Nr 30/2012 uchwały Rady Miejskiej w Przemyślu w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl i ustanowienia służebności gruntowej

PROJEKT
Nr 30/2012

 

Uchwała Nr ........
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia .........


w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl i ustanowienia służebności gruntowej

 


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) – Rada Miejska w Przemyślu


uchwala co następuje:

 

§ 1

Wyraża się zgodę na zbycie w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej w obrębie 207 m. Przemyśla, oznaczonej jako działka nr 389 o powierzchni 0,0536 ha, objętej księgą wieczystą Nr PR1P/00053337/7 oraz jako działka nr 399 o powierzchni 0,0080 ha, objętej księgą wieczystą Nr PR1P/00001601/0.

 


§ 2

Wyraża się zgodę na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej przechodu i przejazdu drogą istniejącą w każdym czasie na działce stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej w obrębie 207 m. Przemyśla, oznaczonej nr 358/1 o powierzchni 0,0621 ha, objętej księgą wieczystą Nr PR1P/00052195/2, na rzecz każdoczesnych właścicieli działek nr 389 i nr 399 w obrębie 207 m. Przemyśla.

 

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. Prezydenta Miasta
dr Grzegorz Hayder
Z-ca Prezydenta


 

Uzasadnienie


Wymieniona w projekcie uchwały nieruchomość położona jest w Przemyślu, przy zbiegu ulicy Kamienny Most i ulicy Stefana Czarnieckiego.
Według ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla „Śródmieście I” zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 120/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego Nr 68, poz. 1333 z dnia 02.08.2010 r.) obszar, w którym zlokalizowane są działki nr 389 i nr 399 w obr. 207 oznaczony jest symbolem „MW/U” i przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługową, z zakresu usług nieuciążliwych: biurowych, oświatowych, rzemieślniczych, handlowych, gastronomicznych, hotelowych, medycznych i ochrony zdrowia, z dopuszczeniem lokalizacji m.in. placów gier i zabaw, garaży wolnostojących i wbudowanych w kubatury obiektów oraz miejsc postojowych.
Według ewidencji gruntów i budynków w skład ww. działek wchodzi w całości użytek gruntowy o symbolu „B” – tereny mieszkaniowe.
W stanie faktycznym działki stanowią część gruntowego podwórka w sąsiedztwie budynku wielolokalowego przy ul. Czarnieckiego 1. Działki nie posiadają bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, ale mają prawnie zabezpieczony dojazd przez działkę nr 365 w obr. 207 stanowiącą współwłasność tut. Gminy i osób fizycznych, na podstawie służebności gruntowej przechodu i przejazdu. Powyższą służebnością nie mogła zostać obciążona działka nr 358/1 w obr. 207, będąca jedynie dojazdem do właściwej ulicy Chmielnej i ulicy Kamienny Most, jako że stanowiła ona własność Gminy Miejskiej Przemyśl, podobnie jak działki nr 389 i nr 399 w obr. 207. Nadmienia się, iż ulica Chmielna w Przemyślu stanowi drogę publiczną na części działek nr 289 i 348 w obrębie 207.
W przypadku sprzedaży działek nr 389 i nr 399 w obrębie 207, zmieni się konfiguracja praw własności i dlatego konieczne będzie wówczas ustanowienie służebności gruntowej na rzecz każdoczesnych właścicieli ww. działek, przez działkę nr 358/1 w obr. 207 stanowiącą własność tut. Gminy, w celu zabezpieczenia dostępu do drogi publicznej – ul. Chmielnej.
Z wnioskiem o wykup przedmiotowych nieruchomości wystąpiła Wspólnota Mieszkaniowa Czarnieckiego 1, która pragnie poprawić komfort zamieszkiwania w budynku poprzez ogrodzenie terenu i zagospodarowanie go pod plac zabaw dla dzieci, zieleńce i częściowo jako teren dla parkowania samochodów mieszkańców.
Z uwagi na to, iż działka, na której posadowiony został budynek przy ul. Czarnieckiego 1, posiada zabezpieczony dostęp do drogi publicznej, zarówno od frontu, jak i od strony podwórza (poprzez służebność przechodu), spełnia ona wymogi działki budowlanej określone w art. 4 pkt 3a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.), zatem właścicielom lokali mieszkalnych w budynku nie przysługuje roszczenie wynikające z art. 209a. ww. ustawy tj. roszczenie o zawarcie umowy przeniesienia własności lub oddania w użytkowanie wieczyste przyległej nieruchomości gruntowej lub jej części, która wraz z dotychczas wydzieloną działką gruntu będzie spełniać wymogi działki budowlanej. W związku z powyższym ewentualna sprzedaż opisywanych działek jest możliwa jedynie w drodze przetargu nieograniczonego.
Mając powyższe na względzie, jak również określone przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz fakt, iż omawiana działka jest zbędna dla potrzeb gospodarczych Gminy Miejskiej Przemyśl, przedkładam opracowany projekt uchwały i wnoszę o jego przyjęcie.

 

Z up. Prezydenta Miasta

dr Grzegorz Hayder

Z-ca Prezydenta

 

Załączniki:
1. Mapa ewidencji gruntów i budynków.
2. Wypisy z rejestru gruntów.

 

DOTProjekt Nr 30/2012 (40,00KB)