Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt Nr 29/2012 uchwały Rady Miejskiej w Przemyślu w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl i ustanowienia służebności gruntowej

PROJEKT
Nr 29/2012


Uchwała Nr ........
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia .........

 


w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl i ustanowienia służebności gruntowej


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn zm.), oraz art. 285 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) – Rada Miejska w Przemyślu

 


uchwala co następuje:

§ 1

 

Wyraża się zgodę na zbycie w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka nr 279 o powierzchni 1,5082 ha w obrębie 206 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą Nr PR1P/00002390/4.


§ 2

 

Wyraża się zgodę na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej przechodu i przejazdu drogą istniejącą w każdym czasie na działce stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej nr 276 o powierzchni 0,0539 ha w obrębie 206 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą Nr PR1P/00002390/4, na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 279 w obrębie 206 m. Przemyśla.


§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.


§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. Prezydenta Miasta
dr Grzegorz Hayder
Z-ca Prezydenta


Uzasadnienie

 

Wymieniona w projekcie uchwały nieruchomość gruntowa położona jest w Przemyślu w rejonie ulicy Ludwika Pasteura.
Objęta jest obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla „Park Sportowo-Rekreacyjny I”, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 194/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 106 poz. 2670 z dnia 31.12.2009r.
Według ustaleń ww. mpzp, teren działki nr 279 w obr. 206, położony jest w całości w obszarze oznaczonym symbolem „3ZP”, który przeznaczony został pod zieleń urządzoną z dopuszczeniem funkcji sportowo – rekreacyjnej, stanowiąca ogólnodostępną przestrzeń publiczną.
W stanie faktycznym działka jest niezabudowana i posiada regularny, prostokątny kształt. Północna część działki ma powierzchnię równą, ze znacznym pochyleniem w kierunku doliny Sanu, natomiast pozostałą część działki stanowią duże skarpy i osuwiska.
W  skład nieruchomości wchodzą użytki gruntowe o symbolu „PsVI” – pastwiska trwałe oraz „Bz” – tereny rekreacyjno wypoczynkowe.
Nieruchomość znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie stoku narciarskiego – na działce sąsiedniej nr 277/3 zlokalizowany jest punkt gastronomiczny oraz parking obsługujące stok.
Przedmiotowa nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej - ulicy Ludwika Pasteura, z tego względu koniecznym jest ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej przechodu i przejazdu przez działkę nr 276 w obr. 206.
W Uchwale Nr 110/2011 z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla, zmienionej Uchwałą Nr 176/2011 z dnia 4 lipca 2011 r., Rada Miejska w Przemyślu wyraziła zgodę na obciążanie nieruchomości stanowiących własność Miasta służebnością gruntową, m.in. w przypadku, gdy nieruchomości nie mają innego dostępu do drogi publicznej
niż przez nieruchomość Miasta. Jednakże obciążanie nieruchomości służebnością gruntową nieodpłatnie, w myśl § 9 ust. 3 ww. Uchwały, wymaga zgody Rady wyrażonej w odrębnej uchwale.
Z wnioskiem o sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 279 w obr. 206 zwrócił się właściciel działki sąsiedniej o nr 277/4 w obr. 206.
Udostępnienie do sprzedaży opisywanej działki w trybie przetargu nieograniczonego pozwoli na rozwój zaplecza rekreacyjnego w rejonie stoku narciarskiego.
Mając powyższe na względzie, przedkładam opracowany projekt uchwały i wnoszę o jego przyjęcie.

Z up. Prezydenta Miasta
dr Grzegorz Hayder
Z-ca Prezydenta

 

 


Załączniki:
1. Mapa ewidencji gruntów i budynków.
2. Wypis z rejestru gruntów.

DOTProjekt Nr 29/2012 (38,00KB)