Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt Nr 37/2012 uchwały Rady Miejskiej w Przemyślu w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

PROJEKT
Nr 37/2012

 

Uchwała Nr ........
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia .........


w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

 


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) – Rada Miejska w Przemyślu


uchwala co następuje:

 

§ 1

Wyraża się zgodę na zbycie, w trybie przetargu nieograniczonego, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej w obrębie 207 m. Przemyśla, oznaczonej jako:
1) działka nr 625/8 o pow. 0,0006 ha, objęta KW Nr PR1P/00050695/3,
2) działka nr 674/5 o pow. 0,0101 ha, objęta KW Nr PR1P/00053467/7,
3) działka nr 674/7 o pow. 0,0212 ha, objęta KW Nr PR1P/00053467/7,
4) działka nr 660/2 o pow. 0,2389 ha, objęta KW Nr PR1P/00053467/7,
5) działka nr 669/1 o pow. 0,0049 ha, objęta KW Nr PR1P/00053456/7.

 


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

 


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Z up. Prezydenta Miasta
dr Grzegorz Hayder
Z-ca Prezydenta


Uzasadnienie


Wymienione w projekcie uchwały nieruchomości położone są w Przemyślu, na Rybim Placu.
Objęte są obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego „Stare Miasto I” uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 96/2010 z dnia 24 maja 2010 r. (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego Nr 47 poz. 1026 z dnia 10.06.2010 r.) i położone są w obszarze oznaczonym symbolem „4U” – teren usług, który przeznacza się dla zabudowy obiektami usługowymi o dopuszczalnym zakresie usług: handel, gastronomia, kultura, usługi związane z obsługą turystyki, biura a także wielofunkcyjne obiekty typu „galeria”, które należy zrealizować w formie jednego budynku na każdym z terenów i o minimalnej powierzchni użytkowej 2500 m2 w każdym budynku. Dla tego terenu dopuszcza się również usługi celu publicznego z zakresem usług administracyjnych.
Decyzją Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 23 listopada 2011 r. znak GKK V.6831.53.2011, zmienioną decyzją z dnia 14 grudnia 2011 r. zatwierdzony został podział geodezyjny mający na celu wydzielenie obszaru przeznaczonego  w ww. planie m.in. pod teren usług oraz potrzebne ciągi komunikacyjne.
Według ewidencji gruntów i budynków miasta Przemyśla w skład ww. nieruchomości wchodzi użytek gruntowy o symbolu „Bp” – zurbanizowane tereny niezabudowane.
Z uwagi na położenie nieruchomości na terenie układu urbanistycznego miasta Przemyśla, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-705/709, na podział oraz na sprzedaż działek wymagana jest zgoda Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z/s w Przemyślu. Tut. Organ uzyskał takie zezwolenie wydane w drodze decyzji z dnia 2 czerwca 2011 r. znak UOZ-1.5173.28.2011.
Ujęte w uchwale działki są niezabudowane, przylegają bezpośrednio do siebie, mają nieregularne kształty, jednak razem stanowią całość o łącznej powierzchni 0, 2757 ha.
W stanie faktycznym opisywany teren urządzony został jako niewielkie tereny zielone, (na jednym z nich znajdują się drzewa), ciągi piesze, schody, murki oporowe oraz część placu parkingowego znajdującego się na Rybim Placu. W najbliższym sąsiedztwie znajduje się budynek Muzeum Ziemi Przemyskiej, dużych rozmiarów parking oraz zwarta zabudowa usługowo-mieszkaniowa zlokalizowana wzdłuż sąsiednich ulic.
Uchwałą Nr 230/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 29 września 2011 r. w sprawie pozbawienia części Placu Rybiego w Przemyślu kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie go z użytkowania jako drogi publicznej, wyłączono z kategorii dróg publicznych działkę nr 635 oraz części działek nr 625, 638, 641, 660, 669 i 674 w obr. 207, odpowiadające obszarom oznaczonym w mpzp symbolami „2U”, „3U” i „4U”, przy czym uchwała weszła w życie z mocą obowiązującą od dnia 1.01.2012 r.
Udostępnienie do sprzedaży opisywanych działek w trybie przetargu nieograniczonego, umożliwi zagospodarowanie tego obszaru zgodnie z ustaleniami powołanego na wstępie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Mając powyższe na względzie, jak również fakt, iż nieruchomości te są zbędne dla potrzeb gospodarczych Gminy Miejskiej Przemyśl, przedkładam opracowany projekt uchwały i wnoszę o jego przyjęcie.


Z up. Prezydenta Miasta
dr Grzegorz Hayder
Z-ca Prezydenta

Załączniki:
1. Mapa ewidencji gruntów i budynków.
2. Wypisy z rejestru gruntów.

DOTProjekt Nr 37/2012 (38,00KB)