Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt Nr 28/2012 uchwały Rady Miejskiej w Przemyślu w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

PROJEKT
Nr 28/2012

 


Uchwała Nr ........
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia .........

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) – Rada Miejska w Przemyślu

uchwala co następuje:

 

§ 1

Wyraża się zgodę na zbycie, w trybie przetargu nieograniczonego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl lokalu użytkowego nr 1U o powierzchni 129,55 m2, usytuowanego w budynku przy ul. Słowackiego 52 wraz z udziałem 106/1000 niewydzielonych części w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali oraz w prawie użytkowania wieczystego działki nr 1476 o powierzchni 0,0832 ha w obrębie 207 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą Nr PR1P/00051890/7.

 


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

 


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Z up. Prezydenta Miasta
dr Grzegorz Hayder
Z-ca Prezydenta


U z a s a d n i e n i e

 

Wymieniona w projekcie uchwały nieruchomość zabudowana jest budynkiem wielolokalowym, w którym znajduje się łącznie 21 lokali mieszkalnych i 1 lokal użytkowy, o łącznej powierzchni użytkowej 1011,48 m2, z przynależnymi do nich pomieszczeniami o łącznej powierzchni 192,25 m2.
Jeden lokal mieszkalny został wyodrębniony i sprzedany wraz z udziałem w wysokości 106/1000 niewydzielonych części w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali oraz w prawie użytkowania wieczystego działki nr 1476 o pow. 0,0832 ha w obr. 207 m. Przemyśla, zaś pozostałe lokale mieszkalne jak również przedmiotowy lokal użytkowy stanowią własność Gminy Miejskiej Przemyśl.
Zgodnie z zaświadczeniem Prezydenta Miasta Przemyśla znak: BGP.7120.120.2011 z dnia 20 września 2011 r. lokal użytkowy nr 1U o pow. 129,55 m2 znajdujący się na parterze w budynku przy ul. Słowackiego 52 stanowi samodzielny lokal w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.).
W stosunku do nieruchomości przy ul. Słowackiego 52 w Przemyślu prowadzone było z wniosku Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP postępowanie regulacyjne przed Komisją Regulacyjną do spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich i z tego względu lokal nie był wynajmowany przez okres ok. 10 lat. Postępowanie regulacyjne zostało zakończone w 2011 r. niemniej jednak po tak długim okresie niewynajmowania lokal wymaga przeprowadzenia remontu kapitalnego.
Gmina Miejska Przemyśl ponosi miesięczne opłaty za przedmiotowy lokal użytkowy obejmujące fundusz remontowy, opłaty eksploatacyjne i wynagrodzenie zarządcy w wysokości 291,49 zł miesięcznie.
Na koniec listopada 2011 r. na funduszu remontowym przypadającym dla w/w lokalu została zgromadzona kwota 2808,52 zł zaś miesięczny przypis wynosi 77,73 zł.
Uwzględniając zarządzenie nr 34/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. Prezydenta Miasta Przemyśla w sprawie stawek czynszu za najem lokali użytkowych znajdujących się w budynkach stanowiących mienie Gminy Miejskiej  Przemyśl lub będących w jej dyspozycji możliwy jest do uzyskania czynsz na poziomie 900,00 zł netto (7zł/1 m2 x 129,55 m2 = 906,85 zł).
Biorąc pod uwagę zakres niezbędnych prac (konieczność wymiany stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, podłogi na całej powierzchni oraz prawdopodobnie wszystkich instalacji) jak również biorąc pod uwagę prawdopodobną wysokość dochodu z jego najmu, kwota zainwestowana w jego remont zwróci się dopiero po wielu latach wynajmowania.
Biorąc powyższe pod uwagę przedkładam opracowany projekt uchwały i wnoszę o jego przyjęcie.

Z up. Prezydenta Miasta
dr Grzegorz Hayder
Z-ca Prezydenta

 

 

Załączniki:
1. Mapa ewidencji gruntów i budynków,
2. Wypis z rejestru gruntów,
3. Kopia rzutu lokalu
.

DOTProjekt Nr 28/2012 (37,00KB)

DOTProjekt Nr 28/2012 (37,00KB)