Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt Nr 27/2012 uchwały Rady Miejskiej w Przemyślu w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

PROJEKT
Nr 27/2012

 

Uchwała Nr ........
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia .........


w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

 


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) – Rada Miejska w Przemyślu


uchwala co następuje:

 

§ 1

Wyraża się zgodę na zbycie, w trybie przetargu nieograniczonego, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej w obrębie 207 m. Przemyśla, oznaczonej jako:
1) działka nr 250/1 o pow. 0,0643 ha, objęta KW Nr PR1P/00063249/6,
2) działka nr 255/1 o pow. 0,2380 ha, objęta KW Nr PR1P/00055376/6,
3) działka nr 282/2 o pow. 0,0210 ha, objęta KW Nr PR1P/00082233/0,
4) działka nr 286/2 o pow. 0,0002 ha, objęta KW Nr PR1P/00055376/6,
5) działka nr 295/2 o pow. 0,0010 ha, objęta KW Nr PR1P/00001325/1.

 


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

 


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Z up. Prezydenta Miasta
dr Grzegorz Hayder
Z-ca Prezydenta


Uzasadnienie

Wymienione w projekcie uchwały nieruchomości gruntowe położone są w Przemyślu, na Placu Św. Floriana.
Objęte są obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego „Śródmieście I” uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 120/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego Nr 68 poz. 1333 z dnia 2.08.2010 r.) i położone są w obszarze oznaczonym symbolem „ZP/U” – teren zieleni urządzonej z zabudową handlowo-usługową z zakresu handlu, gastronomii i usług nieuciążliwych.
Decyzją Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 31 marca 2011 r. znak GKK.V/4.6011 94/10 zatwierdzony został podział geodezyjny mający na celu wydzielenie obszaru o powyższym przeznaczeniu. Linia podziału pokrywa się również z granicą terenu zielonego i chodników.
Według ewidencji gruntów i budynków miasta Przemyśla w skład ww. nieruchomości wchodzi użytek gruntowy o symbolu „Bz” – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe.
Ujęte w uchwale działki są niezabudowane, przylegają bezpośrednio do siebie, mają nieregularne kształty, jednak razem stanowią funkcjonalną całość o łącznej powierzchni 0,3245 ha.
W stanie faktycznym opisywane nieruchomości stanowią teren zieleni z ciągami pieszymi. W najbliższym sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa, stacja paliw, supermarket, budynek Straży Pożarnej i Komendy Policji.
Opisany w projekcie uchwały obszar na mocy Uchwały Nr 119/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie pozbawienia Placu Świętego Floriana w Przemyślu kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie go z użytkowania jako drogi publicznej, wyłączony został z kategorii dróg publicznych, przy czym uchwała weszła w życie z mocą obowiązującą od dnia 1.01.2012 r.
Przedmiotowe nieruchomości usytuowane są w granicach układu urbanistycznego miasta Przemyśla, który został wpisany do rejestru zabytków pod numerem A-705/709. Decyzją z dnia 19 maja 2011 r. znak UOZ 1.5173.24.2011 Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Przemyślu wyraził zgodę na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonych przy Placu Św. Floriana.
Nadmienia się, iż do tut. Organu wpłynęły odrębne zapytania od dwóch potencjalnych inwestorów dotyczące możliwości nabycia tego terenu.
Udostępnienie do sprzedaży opisywanych działek w trybie przetargu nieograniczonego, umożliwi zagospodarowanie tego obszaru zgodnie z ustaleniami powołanego na wstępie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Mając powyższe na względzie, jak również fakt, iż nieruchomości te są zbędne dla potrzeb gospodarczych Gminy Miejskiej Przemyśl, przedkładam opracowany projekt uchwały i wnoszę o jego przyjęcie.

 

Z up. Prezydenta Miasta
dr Grzegorz Hayder
Z-ca Prezydenta

Załączniki:
1. Mapa ewidencji gruntów i budynków.
2. Wypisy z rejestru gruntów.

DOTProjekt Nr 27/2012 (37,00KB)