Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt Nr 26/2012 uchwały Rady Miejskiej w Przemyślu w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

PROJEKT
Nr 26/2012

 

Uchwała Nr ........
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia .........

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

 


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 2 pkt 3 i art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) – Rada Miejska w Przemyślu


uchwala co następuje:

 

     § 1

Wyraża się zgodę na zbycie, w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej,  stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka nr 2514 o powierzchni 0,0140 ha w obrębie 202 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00031245/5, na rzecz stowarzyszenia - Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta z siedzibą we Wrocławiu.

 


§ 2

Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 99 % ceny przy sprzedaży nieruchomości opisanej w § 1.

 

 § 3


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

   § 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Z up. Prezydenta Miasta
dr Grzegorz Hayder
Z-ca Prezydenta

 

 


U z a s a d n i e n i e

Wymieniona w projekcie uchwały nieruchomość położona jest przy ul. Rodziewiczówny 16 w Przemyślu.
Teren obejmujący przedmiotową działkę nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 26/2006 z dnia 23 lutego 2006r. działka położona jest w Jednostce Przestrzennej „III.-Ogólnomiejskiej” w Obszarach zabudowy i kontynuacji rozwoju dominującej funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej „III.-MW - 1”.
Według ewidencji gruntów i budynków miasta Przemyśla w skład nieruchomości wchodzą użytki gruntowe o symbolu „B” – tereny mieszkaniowe.
W stanie faktycznym nieruchomość zabudowana jest budynkiem użytkowym o powierzchni 94,40 m2. Budynek wyposażony jest w instalacje elektryczną i wodociągowo-kanalizacyjną. Aktualnie budynek nie jest przedmiotem najmu. Stan techniczny budynku wymaga przeprowadzenia remontu.
Koło Przemyskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta wystąpiło do tut. Organu z wnioskiem o sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 2514 w obr. 202 położonej przy ul. Rodziewiczówny 16, z zastosowaniem bonifikaty.
W uzasadnieniu stowarzyszenie poinformowało, iż budynek po przeprowadzeniu niezbędnego remontu zostanie przeznaczony na mieszkania chronione dla usamodzielniających się bezdomnych zamieszkałych w Schronisku.
Przepis art. 37 ust. 2 pkt 3 oraz art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010  r. Nr 102, poz. 651, ze zm.) stanowi, że nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli zbycie następuje między innymi na rzecz osób prawnych, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, na cele niezwiązane z działalnością zarobkową.
Zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, właściwy organ może udzielić za zgodą, odpowiednio wojewody albo rady lub sejmiku, bonifikaty od ceny, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana osobom fizycznym i osobom prawnym, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, na cele niezwiązane z działalnością zarobkową, a także organizacjom pożytku publicznego na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego.
Zgodnie z  odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000069581 Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta posiada status organizacji pożytku publicznego.
Według Statutu celem Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta jest niesienie pomocy osobom bezdomnym i ubogim w tym niepełnosprawnym - w duchu Patrona,
św. Brata Alberta.
             Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta jest katolicką, niezależna organizacją dobroczynną, która swoją działalnością uzupełnia działania samorządu lokalnego w sferze pomocy osobom potrzebującym. 
Mając na względzie cele oraz działalność jaką prowadzi Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, uzasadnione jest zbycie przedmiotowej nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz tego stowarzyszenia, z zastosowaniem bonifikaty w wysokości 99 % ceny sprzedaży. 
Biorąc powyższe pod uwagę, przedkładam projekt uchwały i wnoszę o jego przyjęcie.

 

Z up. Prezydenta Miasta
dr Grzegorz Hayder
Z-ca Prezydenta

Załączniki:
1. Mapa ewidencji gruntów i budynków.
2. Wypis z rejestru gruntów.

DOTProjekt 26/2012 (36,50KB)