Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt Nr 25/2012 uchwały Rady Miejskiej w Przemyślu w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl

PROJEKT
Nr 25/2012

 


Uchwała Nr ........
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia .........

 

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

 


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) – Rada Miejska w Przemyślu

 

uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Wyraża się zgodę na zbycie, w trybie przetargu nieograniczonego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl lokalu użytkowego nr 1U o powierzchni 23,83 m2, usytuowanego w budynku przy ul. Słowackiego 43 wraz z udziałem 36/1000 niewydzielonych części w częściach wspólnych  budynku i urządzeniach, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali oraz w prawie użytkowania wieczystego działki nr 1000 o powierzchni 0,0539 ha w obrębie 207 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą Nr PR1P/00000294/7.

 

    § 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

 

   § 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Z up. Prezydenta Miasta
dr Grzegorz Hayder
Z-ca PrezydentaU z a s a d n i e n i eWymieniona w projekcie uchwały nieruchomość zabudowana jest budynkiem wielolokalowym, w którym znajduje się łącznie 11 lokali mieszkalnych i 1 lokal użytkowy, o łącznej powierzchni użytkowej 514,01 m2, z przynależnymi do nich pomieszczeniami o łącznej powierzchni 156,72 m2. 

Dwa lokale mieszkalne do dnia dzisiejszego zostały w tym budynku wyodrębnione i zbyte na rzecz ich dotychczasowych najemców, którzy wraz z nabyciem prawa własności lokalu nabyli udział w prawie użytkowania wieczystego na okres do dnia 30.10.2097 r. w działce, na której posadowiony jest budynek przy ul. Słowackiego 43. Pozostałe 9 lokali mieszkalnych i jeden lokal użytkowy stanowi nadal własność Gminy Miejskiej Przemyśl.
Zgodnie z zaświadczeniem Prezydenta Miasta Przemyśla znak: BGP.IV.I.7359-694/09 z dnia 01.10.2009 r. lokal użytkowy nr 1U w budynku przy ul. Słowackiego 43 w Przemyślu stanowi samodzielny lokal w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.).
Lokal wymieniony w projekcie uchwały, aktualnie jest przedmiotem najmu od 2008 r. roku (na czas nieokreślony) i składa się z jednego pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej 23,83 m2. Uzyskiwane miesięcznie dochody z tytułu najmu lokalu to 190,64 zł netto, zaś ponoszone koszty obejmujące opłatę eksploatacyjną, wynagrodzenie zarządcy i wpłaty na fundusz remontowy to łączna kwota 165,14 zł brutto.
Ze względu na stan techniczny budynku przy ul. Słowackiego 43 oraz decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemyśla Wspólnota Mieszkaniowa w 2011 r. zaciągnęła długoterminowy kredyt bankowy na remont kapitalny budynku spłacany z funduszu remontowego, w związku z czym środki gromadzone na tym funduszu są na bieżąco wykorzystywane.
Mając na względzie niewielki zysk generowany przez przedmiotowy lokal użytkowy oraz ponoszone przez tut. Gminę koszty uzasadnione jest jego zbycie.
Wniosek o wykup zajmowanego lokalu użytkowego złożony został przez obecnego najemcę tj. P. Krzysztofa Kalugę.
Zgodnie z zapisem art. 34 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność samorządu terytorialnego odpowiednia Rada może przyznać w drodze uchwały pierwszeństwo w nabywaniu lokali ich najemcom lub dzierżawcom, lecz do dnia dzisiejszego Rada Miejska w Przemyślu nie podjęła takiej uchwały stąd aktualnie zbycie lokalu użytkowego może nastąpić w trybie przetargu nieograniczonego.

Biorąc powyższe pod uwagę, przedkładam opracowany projekt uchwały i wnoszę o jego przyjęcie.

 

Z up. Prezydenta Miasta
dr Grzegorz Hayder
Z-ca Prezydenta

 

Załączniki:
1. Mapa ewidencji gruntów i budynków,
2. Wypis z rejestru gruntów,
3. Kopia rzutu lokalu.

 

 

DOTProjekt Nr 25/2012 (35,50KB)