Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 5/2012 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Koordynacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2010-2015”

Zarządzenie Nr 5/2012
Prezydenta Miasta Przemyśla
z dnia 5 stycznia 2012 r.


w sprawie powołania Zespołu ds. Koordynacji
„Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2010-2015”

Działając na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz §14, ust.1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 274/10 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 14 października 2010r:

zarządzam co następuje:

§ 1

W celu prawidłowej realizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2010-2015”, przyjętego Uchwałą Nr 263/2010 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 października 2010r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Przemyślai zmienionego Uchwała Nr 40/2011 z dnia 31 marca 2011r., powołuję Zespół ds. Koordynacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśla zwany dalej „Zespołem”.

 

§ 2

W skład Zespołu wchodzą:
1. Przewodniczący Zespołu – Z-ca Prezydenta Miasta nadzorujący Wydział Inwestycji,
2. Z-ca Przewodniczącego - Z- ca Prezydenta Miasta nadzorujący Wydział Funduszy Europejskich i Strategii Rozwoju,
3. Członek Zespołu - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy,
4. Członek Zespołu - Skarbnik Miasta Przemyśla,
5. Członek Zespołu - Architekt Miejski,
6. Członek Zespołu – Geodeta Miasta,
7. Członek Zespołu - Specjalista ds. Ochrony i Konserwacji Zabytków,
8. Członek Zespołu - Naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich i Strategii Rozwoju,
9. Członek Zespołu - Naczelnik Wydziału Inwestycji,
10. Członek Zespołu - Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych,
11. Członek Zespołu - Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego i Gospodarki Lokalowej,
12. Członek Zespołu - Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
13. Członek Zespołu - Naczelnik Wydziału Komunikacji i Dróg,
14. Członek Zespołu - Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego,
15. Członek Zespołu - Naczelnik Wydziału Edukacji,
16. Członek Zespołu - Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki,
17. Członek Zespołu - Naczelnik Wydziału Kultury,
18. Członek Zespołu – Naczelnik Wydziału Promocji,
19. Członek Zespołu - Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Przemyśla,
20. Członek Zespołu - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
21. Członek Zespołu - Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o,
22. Członek Zespołu - Komendant Straży Miejskiej w Przemyślu.

 

Do pracy w Zespole zapraszam również:
 dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej w Przemyślu,
 przedstawiciela Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Przemyślu,
 przedstawiciela Towarzystwa Walki z Kalectwem Oddział w Przemyślu,
 przedstawiciela Zarządu Oddziału PTTK im. dr M. Orłowicza w Przemyślu,
 przedstawiciela Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży CARITAS,
 przedstawiciela Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu,
 przedstawiciela Stowarzyszenia Forum Rozwoju Przemyśla.


§ 3

Do zadań Zespołu ds. Koordynacji należy monitoring i ewaluacja „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2010-2015”, a w szczególności:
1. Nadzór nad realizacją poszczególnych zadań związanych z wdrażaniem „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2010–2015”.
2. Aktualizacja zapisów LPR.
3. Bieżąca weryfikacja postępów prac nad realizacją zadań będących w gestii miasta.
4. Pomiar efektywności LPR, na koniec 2011, 2013 i 2015 roku.
5. Kontrola nad obiegiem informacji oraz obiegiem środków finansowych.


§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Zespołu.


§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


§ 6

Uchyla się Zarządzenie nr 37/10 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 29 marca 2010r. w sprawie powołania Zespołu ds. Koordynacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2009-2015”.


Prezydent Miasta
Robert Choma

 

DOTZarządzenie Nr 5/2012 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Koordynacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2010-2015” (45,50KB)