Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 4/2012 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 5 stycznia 2012r. zmieniające Zarządzenie Nr 304/05 Prezydenta Miast Przemyśla z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie powołania składu Zespołu Realizacyjnego Strategii [ZRS] „Strategii Sukcesu Mia

Zarządzenie Nr 4/2012
Prezydenta Miasta Przemyśla
z dnia 5 stycznia 2012r.

zmieniające Zarządzenie Nr 304/05 Prezydenta Miast Przemyśla z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie powołania składu Zespołu Realizacyjnego Strategii [ZRS] „Strategii Sukcesu Miasta Przemyśla”.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz zgodnie z procedurą realizacjii aktualizacji Strategii Sukcesu Miasta Przemyśla przyjętej Uchwałą Nr 226/2005 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 29 listopada 2005r. i zmienionej Uchwałą Nr 78/2007 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 kwietnia 2007r., Uchwałą Nr 6/2009 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 22 stycznia 2008r., Uchwałą Nr 8/2010 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 15 lutego 2010r. oraz Uchwałą Nr 121/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 maja 2011r.


zarządza się co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 304/05 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 28 grudnia 2005r. zmienionym Zarządzeniem Nr 290/08 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 22 października 2008r. wprowadza się następujące zmiany:

§1 otrzymuje brzmienie:
„Powołuje się Zespół Realizacyjny Strategii [ZRS] w następującym składzie:

1) Z-ca Prezydenta Miasta Przemyśla nadzorujący Wydział Funduszy Europejskich
i Strategii Rozwoju – Przewodniczący Zespołu.
2) Z-ca Prezydenta Miasta Przemyśla nadzorujący Wydział Inwestycji –
Z-ca Przewodniczącego Zespołu.
3) Skarbnik Miasta.
4) Dyrektor Kancelarii Prezydenta Miasta.
5) Specjalista ds. Ochrony i Konserwacji Zabytków.
6) Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego i Gospodarki Lokalowej.
7) Naczelnik Wydziału Inwestycji.
8) Naczelnik Wydziału Promocji.
9) Naczelnik Wydziału Kultury.
10) Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych.
11) Naczelnik Wydziału Komunikacji i Dróg.
12) Naczelnik Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego.
13) Naczelnik Wydziału Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej.
14) Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru.
15) Naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich i Strategii Rozwoju.
16) Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
17) Naczelnik Wydziału Edukacji.
18) Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki.
19) Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu.
20) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu.
21) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu.
22) Prezes Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Do pracy w Zespole zaprasza się również:
 Prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej w Przemyślu.
 Prezesa Zarządu Przemyskiej Kongregacji Kupieckiej.
 Dyrektora Caritas Archidiecezji Przemyskiej.
 Dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej w Przemyślu.”

§ 2 otrzymuje brzmienie:
„Zespół będzie się spotykać co najmniej raz w roku.”


§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Zespołu.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta
Robert Choma

 

DOTZarządzenie Nr 4/2012 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 5 stycznia 2012r. zmieniające Zarządzenie Nr 304/05 Prezydenta Miast Przemyśla z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie powołania składu Zespołu Realizacyjnego Strategii [ZRS] „Strategii Sukcesu Miasta Przemyśla”. (35,00KB)