Przejdź do treści strony

Miasto Przemyśl

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawa produktów żywnościowych do Przedszkola Nr 9 w roku 2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dostawa produktów żywnościowych do Przedszkola Nr 9
w roku  2012

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Przedszkole Nr 9 ul. Słowackiego 34, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie, tel. 016 678 27 41, tel. 016 678 57 96
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Przedszkole Nr 9 w Przemyślu ul. Słowackiego 34
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa produktów żywnościowych do Przedszkola Nr 9 w Przemyślu
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa artykułów żywnościowych z podziałem na pakiety: - pakiet nr 1- przyprawy i koncentraty - pakiet nr 2- pozostałe artykuły żywnościowe -   pakiet nr 3- mięso i wędliny - pakiet nr 4- warzywa i owoce - pakiet nr 5- ryby i mrożonki – pakiet nr 6 – pieczywo i drożdżówki
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15100000-9, 15200000-0, 15300000-1, 15400000-2, 15500000-3, 15600000-4, 15800000-6.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, ilość części: 6.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 31.12.2012r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
• Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1.Warunki udziału w postępowaniu: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 1. Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. Spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
5. Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu w myśl art. 24 Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19 poz. 177).
6. Złożą oświadczenie, że spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy prawo zamówień publicznych.
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokument potwierdzający dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, (w przypadku składania oferty wspólnie wymóg dotyczy wszystkich wspólników) Oświadczenie o treści określonej w art. 22 ust. 1, art. 24 ust. 1 i 2 oraz art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg wzoru określonego w załączniku Nr 3 do SIWZ, (w przypadku składania oferty wspólnie wymóg dotyczy wszystkich wspólników)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Przedszkole Nr 9 , 37-700 Przemyśl ul. Słowackiego 34 ( Dyrektor/Intendentka ).
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: w nieprzekraczalnym terminie do 22.12.2011r. godzina 10,00 miejsce: Przedszkole Nr 9 ul. Słowackiego 34, 37-700 Przemyśl (Dyrektor).
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 7 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: pakiet nr 1- przyprawy i koncentraty.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012r.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: pakiet nr 2- pozostałe artykuły żywnościowe.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15400000-2, 15500000-3,15600000-4, 15800000-6.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012r.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet nr 3-mieso i wędliny.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15100000-9.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012r.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet nr 4- warzywa i owoce.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15300000-1.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012r.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pakiet nr 5-ryby i mrożonki.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6, 15200000-0.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012r.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Pakiet nr 6 – pieczywo i drożdżówki.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15810000-9.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012r.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


Załączniki:
• Formularz cenowy
• Oferta wykonania (wzór)
• Oświadczenie
• Projekt umowy
• Specyfikacja

 

DOToferta wykonania zał.Nr 2

DOTprojekt umowy zał. nr 4

XLWformularz cenowy zał. nr 1

DOTOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawa produktów żywnościowych do Przedszkola Nr 9 w roku 2012

DOTspecyfikacja

DOToświadczenie zał. nr 3

Metryczka
  • opublikowano:
    14-12-2011 08:50
    przez: Anna Zielińska
  • zmodyfikowano:
    22-05-2012 09:41
    przez: Marta Szarzyńska
Dane jednostki:

Miasto Przemyśl
37-700 Przemyśl
ul. Rynek 1
NIP: 795-231-95-92 REGON: 000686753

Dane kontaktowe:

tel.: 16 678-68-20
fax: 16 678-64-49
e-mail: kancelaria@um.przemysl.pl
strona www: przemysl.pl