Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi

Do pobrania: DOCXkarta_uslug__wniosek_odszk._za_drogi_załącznik.docx (13,17KB) 

Karta usługi

Nazwa karty usługi

ODSZKODOWANIA  ZA  NIERUCHOMOŚCI  PRZEJĘTE  POD DROGI  PUBLICZNE:

 1. na podstawie ostatecznej decyzji w sprawie podziału nieruchomości wydanej w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344t.j. ze zm.),
 1. na podstawie ostatecznej decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej wydanej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  (Dz. U. z 2023r. poz. 162)

Kogo dotyczy

Właścicieli nieruchomości przejętych na rzecz Skarbu Państwa lub gminy pod drogi publiczne

Czas realizacji

Do karty usług pkt. 1:

- zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U. z 2023r., poz. 775 ze zm.),

Do karty usług pkt. 2;

- zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania
   i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  (Dz. U. z 2023r. poz. 162),

Wymagane dokumenty

 Do karty usług pkt. 1:

- wniosek do Prezydenta Miasta Przemyśla wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej (dotyczy przypadku, gdy nie dojdzie do uzgodnień pomiędzy właścicielem /użytkownikiem wieczystym a właściwym organem, co do wysokości odszkodowania)

  Do karty usług pkt. 2;

- nie wymaga złożenia wniosku o wydanie decyzji ustalającej odszkodowanie (postępowanie prowadzi się z urzędu).

Opłaty

1. Wydanie decyzji zwolnione z opłaty skarbowej,

2. 17,00 zł - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury). Nie dotyczy dokumentu poświadczonego notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Tryb odwoławczy

Do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Przemyśla, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Podstawa prawna

Do karty usług pkt. 1:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 t.j. ze zm.).

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022r. poz. 2000 ze zm.).

3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(Dz. U. z 2022r. poz. 176).

Dane urzędu

 1. Urząd Miejski w Przemyślu
 2. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Dane adresowe

 1. 37-700 Przemyśl, Rynek 1
 2. 37-700 Przemyśl, Rynek 20

Numery telefonów

 1. 16 675 21 52 (kancelaria ogólna)
 2. 16 675 21 37, 16 675 21 35 (Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami)

Numery faks

 1. 16 678 64 69 (kancelaria ogólna)
 2. 16 675 21 35 (Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami)

Uwagi

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, zwanym dalej RODO informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Przemyśla, Rynek 1, kontakt e-mail pod adresem: ; w Urzędzie Miejskim w Przemyślu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 16 675 21 14 lub adresem e- mail: ;
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e lub art. 9 ust. 2 lit. a, b, c, d, h, i, j ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych, a także na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia  1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 t.j. ze zm.), ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 t.j.) w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w celu załatwienia niniejszej  sprawy;
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państw trzecich, w uzasadnionych przypadkach
i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, rozporządzenia Prezesa RM z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów oraz procedur wewnętrznych;
w związku z przetwarzaniem przez administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że  udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Prezydent Miasta Przemyśla;
 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
  w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Urząd Miejski w Przemyślu Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86);

decyzje podejmowane wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie zastosujemy wobec nich profilowania;

Pani/Pana dane są niezbędne do realizacji celu załatwienia Pani/Pana sprawy; niepodanie tych danych będzie skutkowało niemożliwością realizacji celu załatwienia sprawy.

Jednocześnie zgodnie z art. 17 RODO:

 1. ma Pani/Pan prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli:
 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 2. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 1. nie ma zastosowania w/w art. w zakresie w jakim przetwarzanie danych  jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wypełniania szczególnych praw przez administratora:
 1. do celów archiwalnych (art. 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach),
 2. do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji.

Strona BIP

bip.przemysl.pl

Miejsce składania dokumentów

 1. Urząd Miejski w Przemyślu, 37-700 Przemyśl, Rynek 1
 2. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, 37-700 Przemyśl, Rynek 20, pok. nr 8,9

Dni i godziny

poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godzinach 730 - 1530

wtorek w godzinach 730 - 1600

 

Do pobrania: DOCXkarta_uslug__wniosek_odszk._za_drogi_załącznik.docx (13,17KB)