Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt Nr 100/2011 uchwały Rady Miejskiej w Przemyślu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Przemyśla

PROJEKT
Nr 100/2011
Uchwała nr .......................
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia ..................... 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Przemyśla

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - Rada Miejska w Przemyślu

uchwala, co następuje:

§ 1

W Statucie Miasta Przemyśla stanowiącym załącznik do uchwały Nr 34/09 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Przemyśla (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2009 r. Nr 27, poz. 756 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 liczbę „43,66 km kw.” zastępuję się liczbą: „46,20 km kw.”.

2) § 4 pkt 13 otrzymuje brzmienie: „jednostkach organizacyjnych urzędu – należy przez to rozumieć wyodrębnione w strukturze urzędu wydziały i równorzędne jednostki organizacyjne na prawach wydziału zwane kancelariami, biurami, Urząd Stanu Cywilnego oraz samodzielne wieloosobowe i jednoosobowe stanowiska pracy”.

3) § 4 pkt 14 otrzymuje brzmienie: „kierowniku jednostki organizacyjnej urzędu – należy przez to rozumieć naczelnika wydziału, dyrektora kancelarii, pełnomocnika prezydenta ds. Ochrony Informacji Niejawnych, dyrektora biura, kierownika i zastępcę kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oraz kierujących samodzielnymi wieloosobowymi i jednoosobowymi stanowiskami”.

4) Załącznik Nr 1 Statutu Miasta Przemyśla - Mapa poglądowa miasta Przemyśla otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

PREZYDENT
MIASTA PRZEMYŚLA
Robert Choma

 

Uzasadnieniedo projektu uchwały Nr ..................Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia .................2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Przemyśla


Z dniem 1 stycznia 2010 r. – w związku z § 2 pkt 5 lit a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia, ustalenia granic i nazw gmin oraz siedzib ich władz, ustalenia granic niektórych miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta (Dz. U. Nr 120, poz. 1000 z późn. zm.) – włączony został do dotychczasowego obszaru miasta na prawach powiatu Przemyśl obręb ewidencyjny Kruhel Wielki o powierzchni 239,31 ha z gminy Krasiczyn, przez co zwiększeniu uległa powierzchnia miasta z 43,66 km kw. do 46,20 km kw. oraz jego granice, co ma odzwierciedlenie w Mapie Poglądowej miasta Przemyśla stanowiącej Załącznik Nr 1 do Statutu Miasta Przemyśla.

Pozostałe zmiany mają charakter porządkujący, a mianowicie zarządzeniem Nr 48/2011 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 1 marca 2011 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu:
- w § 11 ust. 2 pkt 19 do struktury urzędu została dodana jednostka organizacyjna urzędu o nazwie Biuro Bezpieczeństwa Informacji,
- w § 13 ust. 1 pkt 6 dodano stanowisko Pełnomocnik Prezydenta d/s Ochrony Informacji Niejawnych, kierujący równocześnie Biurem Bezpieczeństwa Informacji.
Konsekwencją ww. zmian jest rozszerzenie pojęć: jednostki organizacyjnej urzędu oraz kierownika jednostki organizacyjnej. Dlatego też proponuje się zmianę ww. definicji w celu ujednolicenia ich we wszystkich ważnych dokumentach Urzędu.

W związku z powyższym podjęcie uchwały zgodnie z przedłożonym projektem jest zasadne.

PREZYDENT
MIASTA PRZEMYŚLA
Robert Choma

 

PDFProjekt Nr 100/2011 (350,77KB)