Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt Nr 115/2011 uchwały Rady Miejskiej w Przemyślu w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok

PROJEKT
Nr 115/2011
Uchwała Nr ......../2011
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia ................................. 2011r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Przemyślu

uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się przeniesienia wydatków poprzez:

zmniejszenia

 zwiększenia

           
       

-320 000 zł

320 000 zł

Dział

Rozdział

§

     
           

921

   

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-320 000 zł

320 000 zł

           
 

92120

 

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

-320 000 zł

320 000 zł

           
   

4340

Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów
zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych

-320 000 zł

 
           
   

2720

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

 

    320 000 zł

           
     

MAŁGORZATA SZULC, PRZEMYŚL                                                                          

 

     10 000 zł

           
     

przeznaczenie

   
           
     

prace remontowo - konserwatorskie elewacji
frontowej wraz z pomalowaniem połaci
dachowej w kamienicy Rynek 7                                                                   

 

     10 000 zł

           
     

ARCHIDIECEZJA PRZEMYSKO - WARSZAWSKA OBRZĄDKU GRECKOKATOLICKIEGO, ul. Basztowa 13, 37-700 Przemyśl

 

     20 000 zł

           
     

przeznaczenie

   
           
     

wymiana stolarki okiennej i drzwi balkonowych kamienicy Mostowa 2 (Rynek 2)                                                           

 

     20 000 zł

           
     

KLASZTOR P.W. MATKI BOSKIEJ BOLESNEJ ZAKONU ŚW. BAZYLEGO WIELKIEGO, ul. Salezjańska 2, 37-700 Przemyśl

 

       5 000 zł

           
     

przeznaczenie

   
           
     

konserwacja polichromii ściennej w podziemiach cerkwi greckokatolickiej p.w. Matki Boskiej Bolesnej

 

       5 000 zł

           
     

ZGROMADZENIE SS. SERCANEK, ul. Pelczara 2, 37-700 Przemyśl

 

       5 000 zł

           
     

przeznaczenie

   
           
     

prace konserwatorskie figury Matki Bożej zlokalizowanej przy budynku klasztornym ss. Sercanek, ul. Pelczara 2             

 

       5 000 zł

           
     

OPACTWO SIÓSTR BENEDYKTYNEK, ul. Pl. Konstytucji 3 maja 8, 37-700 Przemyśl

 

     20 000 zł

           
     

przeznaczenie

   
           
     

wykonanie izolacji poziomej i pionowej wraz z przygotowaniem przebudowy piwnic w ramach projektu "Rewitalizacja obiektów Opactwa ss. Benedyktynek w Przemyślu, izolacja pozioma i pionowa fundamentów, renowacja wraz z malowaniem elewacji budynku klasztornego i kościoła Św. Trójcy. Wykonanie instalacji przeciwpożarowej. Remont i przebudowa pomieszczeń piwnic budynku administracyjno - biurowego"

 

     20 000 zł

           
     

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
JAGIELLOŃSKA 7, ul. Jagiellońska 7, 37-700 Przemyśl                                                                   

 

       5 000 zł

           
     

przeznaczenie

   
           
     

prace remontowo - konserwatorskie dębowych schodów, przełożenie i uzupełnienie kostki drewnianej kamienicy Jagiellońska 7

 

       5 000 zł

           
     

CARITAS ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ                                  ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl                                                                                

 

     20 000 zł

           
     

przeznaczenie

   
           
     

prace remontowo - konserwatorskie elewacji
kamienicy przy ul. Ks. P. Skargi 6

 

     20 000 zł

           
     

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA ŚW. JANA CHRZCICIELA PRZY BAZYLICE ACHIKATEDRALNEJ, ul. Zamkowa 3, 37-700 Przemyśl                                                                                

 

     50 000 zł

           
     

przeznaczenie

   
           
     

prace remontowo - konserwatorskie w podziemiach świątyni Bazyliki Archikatedralnej - zabezpieczenie ścian fundamentowych, wzmocnienie
wątków i nadproży, wykonanie drenażu
wewnętrznego, izolacja pozioma ścian

 

     50 000 zł

           
     

ARCHIDIECEZJA PRZEMYSKA OBRZĄDKU ŁACIŃSKIEGO, ul. Pl. Katedralny 4a, 37-700 Przemyśl                                                                           

 

     15 000 zł

           
     

przeznaczenie

   
           
     

wymiana więźby dachowej wraz z pokryciem oraz wymiana stropów nad II piętrem w budynku dawnego zespołu klasztornego przy ul. Ks. J. Popiełuszki 5

 

     15 000 zł

           
     

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA WŁADYCZE 2                                     
ul. Władycze 2, 37-700 Przemyśl                                                                                 

 

       5 000 zł

           
     

przeznaczenie

   
           
     

prace remontowo - konserwatorskie elewacji frontowej kamienicy przy ul. Władycze 2

 

       5 000 zł

           
     

ARCHIDIECEZJALNY INSTYTUT MUZYKI SAKRALNEJ W PRZEMYŚLU, ul. Zamkowa 3, 37-700 Przemyśl                                                 

 

     15 000 zł

           
     

przeznaczenie

   
           
     

prace remontowo - konserwatorskie elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej  Archidiecezjalnego Instytutu Muzyki Sakralnej przy ul. Zamkowej 3

 

     15 000 zł

           
     

CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH, ul. Katedralna 6, 37-700 Przemyśl                                                                             

 

       5 000 zł

           
     

przeznaczenie

   
           
     

prace konserwatorskie drzwi wejściowych
oraz remont balkonu elewacji frontowej
kamienicy przy ul. Katedralnej 6

 

       5 000 zł

           
     

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA BIBLIOTECZNA 4, ul. Biblioteczna 4,  37-700 Przemyśl                                                                         

 

       5 000 zł

           
     

przeznaczenie

   
           
     

prace remontowe dachu wraz z pracami konserwatorskimi drzwi wejściowych przy ul. Bibliotecznej 4

 

       5 000 zł

           
     

KLASZTOR ŚW. MARII MAGDALENY ZAKONU BRACI MNIEJSZCH KONWENTUALNYCH (FRANCISZKANÓW),
ul. Franciszkańska 2A, 37-700 Przemyśl                                                                

 

     20 000 zł

           
     

przeznaczenie

   
           
     

prace konserwatorskie Ołtarza Wielkiego w kościele OO. Franciszkanów – kontynuacja

 

     20 000 zł

           
     

PRAWOSŁAWNA PARAFIA WOJSKOWA
P.W. NARODZENIA NMP, ul. Mariacka 4, 37-700 Przemyśl                                                                                

 

       5 000 zł

           
     

przeznaczenie

   
           
     

prace konserwatorskie ikony Bogurodzicy Hodigitria

 

       5 000 zł

           
     

PARAFIA PRAWOSŁAWNA P.W. ZAŚNIĘĆIA NMP, ul. 3 Maja 58, 37-700 Przemyśl                                                                          

 

     10 000 zł

           
     

przeznaczenie

   
           
     

uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych, wymiana drewnianej podłogi, wymiana stolarki okiennej w Cerkwi przy ul. Wilczańskiej 24A

 

     10 000 zł

           
     

JÓZEF RYBCZYŃSKI, Przemyśl                                                                             

 

     10 000 zł

           
     

przeznaczenie

   
           
     

prace remontowo - konserwatorskie elewacji podwórzowej wilii Zofiówka - III etap

 

     10 000 zł

           
     

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA GRUNWALDZKA 19, ul. Grunwaldzka 19, 37-700 Przemyśl                                                                   

 

     10 000 zł

           
     

przeznaczenie

   
           
     

prace remontowo - konserwatorskie elewacji, remont balkonów, wymiana pokrycia dachowego kamienicy przy ul. Grunwaldzkiej 19

 

     10 000 zł

           
     

TOWARZYSTWO SALEZJAŃSKIE - DOM ZAKONNY, ul. Św. Jana Nepomucena 3, 37-700 Przemyśl                                                      

 

     25 000 zł

           
     

przeznaczenie

   
           
     

prace konserwatorskie i rekonstrukcja polichromii Mario Ceradiniego w nawie północnej salezjańskiego kościoła parafialnego p.w. Św. Józefa - II etap

 

     25 000 zł

           
     

MAŁGORZATA DAWIDIUK, Przemyśl                                                                      

 

     10 000 zł

           
     

przeznaczenie

   
           
     

prace remontowo - konserwatorskie elewacji
kamienicy przy ul. Chopina 18 wraz z remontem muru oporowego od strony wschodniej

 

     10 000 zł

           
     

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA MONIUSZKI 10, ul. Moniuszki 10, 37-700 Przemyśl                                                                            

 

       5 000 zł

           
     

przeznaczenie

   
           
     

wykonanie izolacji poziomej i pionowej części ścian fundamentowych kamienicy Moniuszki 10

 

       5 000 zł

           
     

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA 3 MAJA 43,                                                
ul. 3 Maja 43, 37-700 Przemyśl

 

     10 000 zł

           
     

przeznaczenie

   
           
     

prace remontowo - konserwatorskie elewacji
wraz z wymianą pokrycia dachowego kamienicy przy ul. 3 Maja 43

 

     10 000 zł

           
     

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA NMP
NIEUSTAJACEJ POMOCY, ul. Zielińskiego 23,  37-700 Przemyśl

 

     20 000 zł

           
     

przeznaczenie

   
           
     

osuszenie murów wewnątrz kościoła, zbicie tynków wraz z hydrofobizacją i impregnacją oraz pracami konserwatorskimi w kościele p.w. NMP Nieustającej Pomocy przy ul. Zana 2

 

     20 000 zł

           
     

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA, ul. Słowackiego 85, 37-700 Przemyśl                                                                   

 

     15 000 zł

           
     

przeznaczenie

   
           
     

remont więźby dachowej i wymiana pokrycia
dachowego w budynku Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania  w Przemyślu przy ul. Słowackiego 85

 

     15 000 zł

§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

Z up. Prezydenta Miasta
dr Grzegorz Hayder
Z-ca Prezydenta
UZASADNIENIEPrezydent Miasta Przemyśla przedkłada propozycję zmian w budżecie miasta na 2011r. mającą na celu przeznaczenie kwoty 320.000 zł na dotacje na prace remontowo - konserwatorskie dla podmiotów, które w 2011 r. złożyły wnioski o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Kwoty udzielonych dotacji oraz ich przeznaczenie zostały przyjęte przez komisję opiniującą wnioski o przyznawanie dotacji, powołaną zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 116/2011 z dnia 29 kwietnia 2011r. Kryterium oceny wniosków opierało się na ocenie formalnej i merytorycznej. W ocenie merytorycznej brano pod uwagę rangę obiektów, zakres rzeczowy wniosków, pozyskiwanie środków finansowych z kilku źródeł, kontynuowanie prac wieloletnich, a także znaczenie obiektów dla wizerunku miasta. W wyniku analizy przyznano dotację dla 24 beneficjentów.
Źródłem sfinansowania wydatków są środki zaplanowane na prace remontowo-konserwatorskie obiektów zabytkowych.

Z up. Prezydenta Miasta
dr Grzegorz Hayder
Z-ca Prezydenta

 

DOTProjekt Nr 115/2011 (215,00KB)

DOTProjekt Nr 115/2011 (215,00KB)