Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt Nr 114/2011 uchwały Rady Miejskiej w Przemyślu w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok

PROJEKT
Nr 97/2011
Uchwała Nr ......../2011
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia ................................. 2011r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Przemyślu

uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków

   
       

dochody

wydatki

           
       

-873 472 zł

-873 472 zł

Dział

Rozdział

§

     
           

758

   

Różne rozliczenia

-873 472 zł

 
           
 

75801

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

-873 472 zł

 
           
   

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

-873 472 zł

 
     

gmina

-470 577 zł

 
     

powiat

-402 895 zł

 
           

801

   

Oświata i wychowanie

 

-794 304 zł

           
 

80101

 

Szkoły podstawowe

 

-52 452 zł

           
   

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

 

-18 100 zł

   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

-20 292 zł

   

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

 

-3 600 zł

   

4270

Zakup usług remontowych

 

-1 000 zł

   

4280

Zakup usług zdrowotnych

 

-130 zł

   

4300

Zakup usług pozostałych

 

-4 850 zł

   

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

 

-50 zł

   

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

 

-2 630 zł

   

4410

Podróże służbowe krajowe

 

-1 300 zł

   

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

 

-500 zł

           
 

80102

 

Szkoły podstawowe specjalne

 

-68 654 zł

           
   

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

 

-154 zł

   

4270

Zakup usług remontowych

 

-68 500 zł

           
 

80104

 

Przedszkola

 

-28 000 zł

           
   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

-28 000 zł

           
 

80110

 

Gimnazja

 

-190 113 zł

           
   

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

 

-10 839 zł

   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

-32 648 zł

   

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

 

-1 753 zł

   

4260

Zakup energii

 

-7 758 zł

   

4270

Zakup usług remontowych

 

-134 300 zł

   

4280

Zakup usług zdrowotnych

 

-100 zł

   

4300

Zakup usług pozostałych

 

-1 542 zł

   

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

 

-161 zł

   

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

 

-481 zł

   

4410

Podróże służbowe krajowe

 

-131 zł

   

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

 

-400 zł

           
 

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

 

-600 zł

           
   

4300

Zakup usług pozostałych

 

-600 zł

           
 

80120

 

Licea ogólnokształcące

 

-72 104 zł

           
   

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

 

-8 400 zł

   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

-35 000 zł

   

4260

Zakup energii

 

-28 704 zł

           
 

80123

 

Licea profilowane

 

-472 zł

           
   

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

 

-472 zł

           
 

80130

 

Szkoły zawodowe

 

-114 984 zł

           
   

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

 

-10 438 zł

   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

-14 633 zł

   

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

 

-6 600 zł

   

4260

Zakup energii

 

-6 000 zł

   

4270

Zakup usług remontowych

 

-76 813 zł

   

4410

Podróże służbowe krajowe

 

-500 zł

           
 

80140

 

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

 

-500 zł

           
   

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

 

-500 zł

           
 

80148

 

Stołówki szkolne i przedszkole

 

-300 zł

           
   

4300

Zakup usług pozostałych

 

-300 zł

           
 

80195

 

Pozostała działalność

 

-266 125 zł

           
   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

-174 880 zł

   

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

 

-91 245 zł

           

854

   

Edukacyjna opieka wychowawcza

 

-79 168 zł

           
 

85403

 

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

 

-1 420 zł

           
   

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

 

-1 420 zł

           
 

85406

 

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

 

-17 190 zł

           
   

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

 

-1 500 zł

   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

-11 190 zł

   

4260

Zakup energii

 

-4 500 zł

           
 

85407

 

Placówki wychowania pozaszkolnego

 

-6 004 zł

           
   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

-640 zł

   

4260

Zakup energii

 

-4 218 zł

   

4300

Zakup usług pozostałych

 

-822 zł

   

4410

Podróże służbowe krajowe

 

-324 zł

           
 

85410

 

Internaty i bursy szkolne

 

-45 710 zł

           
   

4260

Zakup energii

 

-2 210 zł

   

4270

Zakup usług remontowych

 

-41 500 zł

   

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

 

-2 000 zł

           
 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

 

-8 844 zł

           
   

3240

Stypendia dla uczniów

 

-8 844 zł

§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

PREZYDENT
MIASTA PRZEMYŚLA
Robert Choma
UZASADNIENIEPrezydent Miasta Przemyśla przedkłada propozycję zmian w budżecie miasta na 2011r. polegająca na zmniejszeniu dochodów i wydatków o kwotę 873.472 zł.
Zgodnie z zawiadomieniami Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2011 i Nr ST4-4820/109/2011 została zmniejszona część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 873.472 zł. Mając na uwadze powyższe dokonuje się zmniejszenia wydatków oświatowych.
Zmniejszenia dokonano na wydatkach remontowych, tj. ograniczony zostanie zakres rzeczowy prac remontowych na zadaniach gdzie nie ma decyzji Sanepidu (288.014 zł), w tym:
 remont elewacji szkoły w Gimnazjum Nr 2 – 134.000 zł,
 przebudowa węzłów sanitarnych w Bursie Szkolnej – 38.500 zł,
 przebudowa sanitariatów w Zespole Szkół Ekonomicznych – 30.000 zł,
 wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Mechanicznych i Drzewnych – 17.014 zł,
 czyszczenia i malowanie dachu, wykonanie ekspertyz pęknięć budynku, wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentów w sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 – 68.500 zł.
Zrezygnowano z zakupu pomocy dydaktycznych w szkołach (91.245 zł) oraz z realizacji programu Radosna Szkoła – utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej Nr 8 (63.850 zł) i Szkole Podstawowej Nr 15 (111.030 zł). Wniosek zostanie ponownie złożony do Podkarpackiego Kuratorium Oświaty w bieżącym roku z realizacją w roku 2012.
Dokonano również zmniejszenia środków nierozdzielonych (126.844 zł) znajdujących się w dyspozycji Wydziału Edukacji, które zabezpieczone były na nieprzewidziane zmiany organizacyjne w szkołach i placówkach oświatowych w trakcie roku.
Ponadto, szkoły i placówki oświatowe wskazały wydatki na których mogą poczynić oszczędności na kwotę 192.489 zł (ograniczono wydatki w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, energii, delegacji służbowych, szkoleniach, rozmowach telefonicznych).

Zmiany dotyczą następujących jednostek:

Lp.

Nazwa jednostki

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota zmniejszenia

1

UM

801

80101

4210

-10 000

 

 

 

 

razem

-10 000

 

 

801

80102

4270

-68 500

 

 

 

 

razem

-68 500

 

 

801

80104

4210

-28 000

 

 

 

 

razem

-28 000

 

 

801

80110

4210

-30 000

 

 

 

 

4270

-134 000

 

 

 

 

razem

-164 000

 

 

801

80120

4210

-30 000

 

 

 

 

razem

-30 000

 

 

801

80130

4210

-10 000

 

 

 

 

4270

-47 014

 

 

 

 

razem

-57 014

 

 

801

80195

4210

-174 880

 

 

 

 

4240

-91 245

 

 

 

 

razem

-266 125

 

 

854

85406

4210

-10 000

 

 

 

 

razem

-10 000

 

 

854

85410

4270

-38 500

 

 

 

 

razem

-38 500

 

 

854

85415

3240

-8 844

 

 

 

 

razem

-8 844

 

 

 

 

razem

-680 983

2

Szkoła Podstawowa Nr 1

801

80101

3020

-500

 

 

 

 

4240

-300

 

 

 

 

4370

-200

 

 

 

 

razem

-1 000

3

Szkoła Podstawowa Nr 4

801

80101

3020

-2 000

 

 

 

 

4240

-2 000

 

 

 

 

4410

-500

 

 

 

 

razem

-4 500

4

Szkoła Podstawowa Nr 5

801

80101

3020

-6 000

 

 

 

 

4210

-4 742

 

 

 

 

4370

-2 000

 

 

 

 

razem

-12 742

5

Szkoła Podstawowa Nr 6

801

80101

3020

-2 800

 

 

 

 

4300

-1 000

 

 

 

 

4410

-200

 

 

 

 

razem

-4 000

 

 

801

80113

4300

-600

 

 

 

 

razem

-600

 

 

 

 

razem

-4 600

6

Szkoła Podstawowa Nr 8

801

80101

4210

-2 000

 

 

 

 

4410

-200

 

 

 

 

4700

-100

 

 

 

 

razem

-2 300

7

Szkoła Podstawowa Nr 9

801

80102

3020

-154

 

 

 

 

razem

-154

8

Szkoła Podstawowa Nr 11

801

80101

3020

-2 300

 

 

 

 

4210

-350

 

 

 

 

4240

-800

 

 

 

 

4270

-1 000

 

 

 

 

4300

-350

 

 

 

 

4410

-200

 

 

 

 

razem

-5 000

9

Szkoła Podstawowa Nr 15

801

80101

3020

-3 500

 

 

 

 

4210

-1 000

 

 

 

 

4240

-500

 

 

 

 

4370

-300

 

 

 

 

4410

-200

 

 

 

 

razem

-5 500

10

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi

801

80101

3020

-1 000

 

 

 

 

4210

-1 200

 

 

 

 

4280

-130

 

 

 

 

4300

-500

 

 

 

 

4350

-50

 

 

 

 

4370

-130

 

 

 

 

4700

-400

 

 

 

 

razem

-3 410

 

 

801

80110

3020

-1 000

 

 

 

 

4210

-300

 

 

 

 

4280

-100

 

 

 

 

4300

-200

 

 

 

 

4370

-120

 

 

 

 

4700

-400

 

 

 

 

razem

-2 120

 

 

801

80148

4300

-300

 

 

 

 

razem

-300

 

 

 

 

razem

-5 830

11

Gimnazjum Nr 3

801

80110

3020

-3 703

 

 

 

 

4240

-1 300

 

 

 

 

razem

-5 003

12

Gimnazjum Nr 2

801

80110

3020

-2 900

 

 

 

 

4240

-300

 

 

 

 

4260

-4 000

 

 

 

 

4270

-300

 

 

 

 

4370

-200

 

 

 

 

4410

-100

 

 

 

 

razem

-7 800

13

Gimnazjum Nr 5

801

80110

3020

-3 236

 

 

 

 

4210

-1 419

 

 

 

 

4240

-153

 

 

 

 

4260

-3 758

 

 

 

 

4300

-1 342

 

 

 

 

4360

-161

 

 

 

 

4370

-161

 

 

 

 

4410

-31

 

 

 

 

razem

-10 261

14

Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących

801

80120

4260

-22 004

 

 

 

 

razem

-22 004

15

Zespół Szkół Ekonomicznych

801

80130

3020

-3 815

 

 

 

 

4210

-2 000

 

 

 

 

4260

-6 000

 

 

 

 

4270

-500

 

 

 

 

4410

-500

 

 

 

 

razem

-12 815

16

Centrum Kształcenia Ustawicznego

801

80110

4210

-929

 

 

 

 

razem

-929

 

 

801

80130

3020

-750

 

 

 

 

4270

-6 313

 

 

 

 

razem

-7 063

 

 

 

 

razem

-7 992

17

Młodzieżowy Dom Kultury

857

85407

4210

-640

 

 

 

 

4260

-4 218

 

 

 

 

4300

-822

 

 

 

 

4410

-324

 

 

 

 

razem

-6 004

18

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2

801

80101

4210

-1 000

 

 

 

 

4300

-3 000

 

 

 

 

razem

-4 000

 

 

801

80120

3020

-900

 

 

 

 

4260

-2 800

 

 

 

 

razem

-3 700

19

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

854

85406

3020

-1 500

 

 

 

 

4210

-1 190

 

 

 

 

4260

-4 500

 

 

 

 

razem

-7 190

20

Zespół Szkół Mechanicznych i Drzewnych

801

80130

4270

-22 986

 

 

 

 

3020

-1 760

 

 

 

 

razem

-24 746

21

I Liceum Ogólnokształcące

801

80120

3020

-6 500

 

 

 

 

4260

-3 900

 

 

 

 

razem

-10 400

22

Bursa Szkolna

854

85410

4260

-2 210

 

 

 

 

4270

-3 000

 

 

 

 

4370

-2 000

 

 

 

 

razem

-7 210

23

Zespół Szkół Informatycznych i Mechatronicznych

801

80130

3020

-3 730

 

 

 

 

4240

-6 600

 

 

 

 

razem

-10 330

24

Zespół Szkół Usługowo Hotelarskich i Gastronomicznych

801

80123

3020

-472

 

 

 

 

razem

-472

 

 

801

80130

3020

-383

 

 

 

 

4210

-2 633

 

 

 

 

razem

-3 016

25

II Liceum Ogólnokształcące

801

80120

3020

-1 000

 

 

 

 

4210

-5 000

 

 

 

 

razem

-6 000

26

SOSW nr 3

854

85403

3020

-1 420

 

 

 

 

razem

-1 420

27

Centrum Kształcenia Praktycznego

801

80140

3020

-500

 

 

 

 

razem

-500

dz. 801

-794 304

dz. 854

-79 168

dz. 801 +  854

-873 472

PREZYDENT
MIASTA PRZEMYŚLA
Robert Choma

DOTProjekt Nr 114/2011 (388,50KB)