Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt Nr 113/2011 uchwały Rady Miejskiej w Przemyślu w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok

PROJEKT
Nr 113/2011
Uchwała Nr ......../2011
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia ................................. 2011r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Przemyślu

uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się przeniesienia wydatków poprzez:

zmniejszenia

 zwiększenia

           
       

-12 043 zł

12 043 zł

Dział

Rozdział

§

     
           

851

   

Ochrona zdrowia

-2 043 zł

       2 043 zł

           
 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

-2 043 zł

       2 043 zł

           
   

2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

-2 043 zł

 
           
     

wspieranie działalności świetlic środowiskowych i klubów młodzieżowych, w tym w szczególności realizujących programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Przemyśla

-2 043 zł

 
           
   

4300

Zakup usług pozostałych

 

       2 043 zł

           

921

   

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-10 000 zł

10 000 zł

           
 

92105

 

Pozostałe zadania w zakresie kultury

-10 000 zł

 
           
   

4300

Zakup usług pozostałych

-10 000 zł

 
           
 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

 

     10 000 zł

           
   

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

 

     10 000 zł

           
     

Przemyskie Centrum Kultury i Nauki "Zamek", ul. Aleja 25 Polskiej Drużyny Strzeleckiej

 

     10 000 zł

§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

PREZYDENT
MIASTA PRZEMYŚLA
Robert Choma




UZASADNIENIE



Prezydent Miasta Przemyśla przedkłada propozycję zmian w budżecie miasta na 2011r. polegająca na przeniesieniu wydatków mających na celu:

1. Zabezpieczenie 10.000 zł dla Zespołu Pieśni i Tańca „Przemyśl” dla Zespołu Pieśni i Tańca „Przemyśl”, funkcjonującego w strukturach organizacyjnych Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK. Z okazji Jubileuszu 30-lecia działalności Zespołu, który odbył się w roku ubiegłym, jako nagrodę Prezydenta Miasta Przemyśla, Zespół miał otrzymać środki finansowe na wyjazd do Paderborn w 2011r. na Festiwal Folklorystyczny połączony z 60-leciem istnienia folklorystycznego zespołu niemieckiego. Niestety ze względów organizacyjnych, festiwal został odwołany. W związku z powyższym, zaplanowane wcześniej środki finansowe na wyjazd do Paderborn, proponuje się przeznaczyć na dofinansowanie kosztów udziału w wyjazdowych warsztatach tanecznych młodzieży Zespołu Pieśni i Tańca „Przemyśl”, które odbędą się w dniach 12 - 21 sierpnia 2011r.
2. Zmniejszenie wydatków o kwotę 2.043 zł na zadanie wspieranie działalności świetlic środowiskowych i klubów młodzieżowych, w tym w szczególności realizujących programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Przemyśla, w związku z rezygnacją przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Kazanów” z części dotacji i przeznaczenie tej kwoty na realizację innych zadań realizowanych w ramach gminnego programu przeciwdziałania uzależnieniom.

PREZYDENT
MIASTA PRZEMYŚLA
Robert Choma

 

DOTProjekt Nr 113/2011 (60,50KB)